Hotărârea nr. 125/2006

HOTARAREnr. 125 din 2006-05-22 HOTARIRE 125 din 22/05/2006 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR SPECIFICE PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ARENA BUCURESTILOR"
HOT. 125 22/05/2006
HOTARIRE 125 din 22/05/2006

HOTARIRE    125 din 22/05/2006

PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR SPECIFICE PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ARENA BUCURESTILOR"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea demararii procedurilor specifice parteneriatului public-privat pentru obiectivul de investitii „Arena Bucurestilor”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Investitii;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu O.G. nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public – privat cu modificarile si completarile ulterioare si cu Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobate prin H.G. nr.90/2006;

In temeiul art.38(2) lit. “x” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba demararea procedurilor specifice parteneriatului public-privat pentru obiectivul de investitii „Arena Bucurestilor”.

Art.2- Contractul de parteneriat public-privat pentru obiectivul de investitii prevazut la art.1 se va supune aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.3 – Se imputerniceste Primarul General al municipiului Bucuresti prin directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti sa aduca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 22.05.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.05.2006

Nr.125