Hotărârea nr. 123/2006

HOTARAREnr. 123 din 2006-05-18 HOTARIRE 123 din 18/05/2006 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA ART. 2 PRIN HCGMB NR. 414/2008
HOTARARE nr. 123 din 18/05/2006
HOTARIRE 123 din 18/05/2006

HOTARIRE    123 din 18/05/2006

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al

Politiei Comunitare a Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza prevederilor art.2 din Hotararea C.G.M.B. nr.247/2005 privind modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr.51/2005 privind infiintarea Politiei Comunitare a Municipiuluii Bucuresti, serviciu public cu personalitate juridica in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In aplicarea prevederilor Legii nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G.R. nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare si ale Hotararii C.G.M.B. nr.247/2005 privind modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr.51/2005 pentru infiintarea Politiei Comunitare a Municipiuluii Bucuresti, serviciu public cu personalitate juridica in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38(1), (2) lit.”e” si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Politiei Comunitare a Municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Incepand cu data de 01 iunie 2006, se aproba cuantumul minim de 1.097,80 lei/luna/agent comunitar, pentru prestari servicii de paza si mentinerea ordinei si linistei publice.

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei  Municipiului Bucuresti si Politia Comunitara a Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18 mai 2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 18.05.2006

Nr. 123

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa la H.C.G.M.B

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SERVICIUL PUBLIC DE POLITIE COMUNITARA AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

REGULAMENT de organizare si funcționare al POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1 - Politia Comunitara a Municipiului București funcționează ca serviciu public local specializat aflat in subordinea Consiliului General al Municipiului București fiind infiintata in conformitate cu prevederile Legii nr. 371/2004 cu modificările si completările ulteriorare, ale Hotărârii Guvernului nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare , ale Legii nr. 215/2001 privind administrația locala, republicata, modificata si completata si a Hotărârilor nr. 42/18.02.2005 si nr. 51/03.03.2005 ale Consiliului General al Municipiului București, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2 - (1) Politia Comunitara a Municipiului București este instituție publica cu personalitate juridica, a cărei activitate se desfasoara in interesul comunității locale, in scopul asigurării ordinii si liniștii publice, precum si pentru creșterea eficientei pazei obiectivelor si bunurilor apartinand domeniului public si privat aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București.

(2) Politia Comunitara a Municipiului București asigura in mod gratuit dispozitivul de ordine publica si paza a sediului unde isi desfasoara activitatea aparatul propriu de specialitate al Consiliului General al Municipiului București.

De asemeni pune in mod gratuit la dispoziția Primăriei Municipului București efectivele de agenti comunitari necesare insotirii inspec^î^oîv^^JDepartamentul Inspecții, precum si o echipa de intervenții cu dotarea specificaznecesară?7\ \

(3)    Politia Comunitara a Municipiului București va asigura dispozitivele de ordine si paza si la alte instituții de interes local de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București si a Primăriei Capitalei precum si la alte instituții din administrația centrala pentru care va incheia contracte de prestări servicii de ordine si paza, incasand pentru serviciile prestate tariful aprobat prin Dispoziția Primarului General.

(4)    întreaga activitate a Politiei Comunitare a Municipiului București este depolitizata si se desfasoara pe baza si in executarea legii, cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.

(5)    Organizarea si executarea activitatii de paza a bunurilor si asigurarea ordinii si liniștii publice, se realizează potrivit planurilor de paza si ordine publica, aprobate de către Primarul General al Municipiului București cu avizul consultativ al politiei locale.

(6)    In indeplinirea atribuțiilor si sarcinilor specifice, Politia Comunitara a Municipiului București cooperează cu Politia Romana, Jandarmeria Romana, Protecția Civila, Serviciul Public Informatizat de Evidenta a Persoanelor, cu alte instituții si autoritati ale administrației publice, cu asociații si organizații neguvemamentale, precum si cu persoane fizice si juridice, potrivit legii.

Art. 3 - (1) Activitatea Politiei Comunitare a Municipiului București este indrumata, supravegheata si controlata de către Primarul General al Municipiului București.

(2)    întregul personal al Politiei Comunitare a Municipiului București isi indeplineste atribuțiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul Primarului General al Municipiului București si nu poate primi insarcinari din partea altor persoane.

(3)    Primarul General al Municipiului București poate delega prerogativele ce ii revin cu privire la indrumarea si supravegherea activitatii Politiei Comunitare unei persoane desemnate prin dispoziție.

Art. 4 - In indeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, funcționarul public din Politia Comunitara a Municipiului București isi exercita competenta pe raza municipiului București.

Art. 5 - (1) Directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București indeplineste o funcție de autoritate publica, răspunde de intreaga activitate a instituției si isi indeplineste atribuțiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul Primarului General.

(2) In relațiile cu alte instituții si autoritati ale administrației publice precum si cu persoane fizice si juridice, din tara si din străinătate, Politia Comunitara a Municipiului București este reprezentata de directorul executiv sau, in lipsa acestuia, de primul director executiv adjunct, prin delegare de competenta.

Art. 6 - (1) Personalul de conducere, de coordonare, de paza si de ordine publica din Politia Comunitara a Municipiului București răspunde de organizarea si executarea pazei unităților stabilite prin hotarare a Consiliului General al Municipiului București sau preluate pe baza de contract de prestări servicii, participa la asigurarea climatului de ordine si liniște publica, a siguranței persoanelor, vieții si integrității corporale a cetățenilor, pazei bunurilor cetățenilor, ori ale domeniului public, urmărește respectarea regulilor de comerț stradal si a curățeniei localih    petentelor stabilite prinlege, hotarari ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General.

(2)    Personalul Politiei Comunitare a Municipiului București este obligat sa respecte drepturile si libertățile fundamentale ale omului, Constituția si legile tarii, jurământul de credința, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne si sa indeplineasca dispozițiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesionala.

(3)    Personalul Politiei Comunitare a Municipiului București răspunde, in condițiile legii, pentru modul in care isi executa atribuțiile de serviciu.

Art. 7 - (1) Funcționarii publici de conducere din cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București răspund pentru legalitatea dispozițiilor date personalului din subordine si sunt obligați sa verifice daca acestea au fost intelese corect si sa controleze modul de indeplinire a lor.

(2)    Directorii executivi adjuncti, șefii serviciilor si birourilor din cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București intocmesc evaluarea performantelor profesionale individuale sau aprecierea activitatii profesionale anuale, după caz, pentru funcționarii publici si personalul contractual din subordine si le supun spre aprobare directorului executiv.

(3)    Aprecierea performantelor profesionale individuale pentru directorul executiv si directorii executivi adjuncti din cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București se intocmeste de către Primarul General al Municipiului București.

Art. 8 - Directorii executivi adjuncti, șefii serviciilor si birourilor răspund in fata directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București de modul de indeplinire a sarcinilor ce le revin si sunt obligați sa colaboreze permanent in vederea indeplinirii in termenele legale a lucrărilor ce intra in competenta lor.

Art. 9 - Finanțarea cheltuielilor curente si de capital ale Politiei Comunitare a Municipiului București se asigura din bugetul local si din veniturilor proprii obținute din serviciile prestate pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii acestora.

Art. 10 - Personalul Politiei Comunitare a Municipiului București care isi desfasoara activitatea in condiții similare personalului militarizat, va beneficia de un spor de 15 % din salariul de baza conform prevederilor H.G. nr. 615/1994, precum si alte sporuri stabilite conform legii.

Art. 11 - Calitatea de funcționar public din Politia Comunitara a Municipiului București se dobândește si se pierde in condițiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările ulterioare.

Art. 12 - Funcționarii publici din Politia Comunitara a Municipiului București vor urma cursul de formare in Centrul propriu care se va infiinta in acest scop.CAPITOLUL II

Drepturile si obligațiile personalului Politiei Comunitare a Municipiului București

Art. 13 - (1) Funcționarul public din Politia Comunitara a Municipiului București in realizarea atribuțiilor ce ii revin, potrivit legii, are următoarele drepturi:

a)    sa legitimeze persoanele care au incalcat dispozițiile legale ori despre care are indicii ca se pregătesc sa comită sau au comis o fapta ilicita;

b)    sa solicite sprijinul cetățenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea si conducerea la unitățile teritoriale ale politiei a persoanelor care au comis fapte penale;

c)    sa constate contravențiile si sa aplice, in condițiile legii, sancțiunile pentru contravențiile privind ordinea si liniștea publica, curățenia localităților, regulile de comerț stradal sau alte contravenții pentru care li se stabilesc competente, prin legi, hotarari ale Guvernului sau ale consiliilor locale;

d)    sa conducă la sediul politiei locale orice persoana care, prin acțiunile ei, periclitează viata altor persoane, ordinea publica sau alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilita in condițiile legii, si sa prezinte un raport scris in legătură cu motivele conducerii persoanei respective la sediul politiei; in cazul nerespectarii dispozițiilor pe care le-a dat, este indreptatit sa folosească forța, in condițiile legii;

e)    sa beneficieze de abonament RATB gratuit;

f)    dreptul la opinie este garantat;

g)    sa se asocieze, conform legii, în organizații sindicale sau în alte organizații având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale și protejarea statutului lor.

h)    are dreptul, pentru activitatea desfasurata, la un salariu compus din salariul de baza, sporul pentru vechime in munca, sporul de 15% din salariul de baza conform H.G. nr. 615/1994, alte sporuri, la premii, si alte drepturi salariale, după caz, in condițiile legii;

i)    sa-si perfecționeze in mod continuu pregătirea profesionala, in condițiile legii;

j)    la uniforma, care se acorda gratuit, in cazul in care este obligat sa o poarte in timpul serviciului;

k)    la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii, in condițiile

legii;

1) la condiții normale de munca si de igiena, de natura sa le ocrotească sanatatea si integritatea fizica si psihica, pe care Politia Comunitara a Muncipiului București are obligația sa le asigure;    ,m)    sa beneficieze, in exercitarea atribuțiilor sale, de protecția legii; Politia Comunitara a Municipiului București este obligata sa asigure protecția funcționarului public impotriva amenințărilor, violentelor, faptelor de ultraj carora i-ar putea fi victima in exercitarea funcției publice sau in legătură cu aceasta; pentru garantarea acestui drept, Politia Comunitara a Municipiului București va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii;

n)    sa fie despăgubit, in situația in care a suferit, din vina Politiei Comunitare a Municipiului București, un prejudiciu material in timpul indeplinirii atribuțiilor de serviciu;

o)    sa exercite funcții sau activitati in domeniul didactic, al cercetării științifice si al creației literar-artistice;

Art. 14 - (1) In caz de deces al funcționarului public din Politia Comunitara a Municipiului București, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaș, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a funcționarului public decedat.

(2) In cazul in care decizia pentru pensia de urmaș nu a fost emisa din vina Politiei Comunitare a Municipiului București in termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevăzute la alin. (1) pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmaș.

Art. 15 - Funcționarul public din Politia Comunitara a Municipiului București in realizarea atribuțiilor ce ii revin potrivit legii are următoarele indatoriri:

a)    in exercitarea atribuțiilor de serviciu, in cazul infracțiunilor flagrante, conduce si preda unităților locale ale Politiei Romane pe făptuitori, bunurile si valorile

rezultate ca urmare a incalcarii legii si ia masurile ce se impun pentru conservarea si paza locului faptei, daca este cazul, pana la sosirea autorităților abilitate;

b)    sa poarte si sa folosească, in condițiile legii, numai in timpul serviciului armamentul si muniția, precum si celelalte mijloace de aparare si intervenție;

c)    in exercitarea atribuțiilor de serviciu, sa poarte la uniforma, insigna cu număr distinctiv de identificare si sa prezinte legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor in care lipsește timpul necesar pentru aceasta formalitate; după incheierea oricărei acțiuni sau intervenții, acesta se legitimează si isi declara funcția pe care o deține in unitatea din care face parte;

d)    sa isi indeplineasca cu profesionalism, imparțialitate si in conformitate cu legea indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului Politiei Comunitare;

e)    sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevăzute de lege si prevederile fisei postului pe care este incadrat;

f)    sa se abtina, in exercitarea atribuțiilor ce ii revin de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor sale politice, sa nu favorizeze vreun partid politic si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru;

g)    sa se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici; sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București, in cazul in care este desemnat sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala;

h)    sa păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidențialitatea in legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștința in exercitarea funcției publice, in condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;

i)    sa prezinte, in condițiile legii, la numirea in funcția publica, precum si la incetarea raportului de serviciu, directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București, declarația de avere; declarația de avere se actualizeaza anual, potrivit legii;

j)    sa rezolve, in termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările

repartizate;

k)    sa restituie Politiei Comunitare a Municipiului București contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecționare, calculate in conditile legii, in cazul nerespectarii angajamentului ca va lucra in administrația publica cel puțin 5 ani de la terminarea programelor de formare specializata in administrația publica cu o durata mai mare de 90 de zile, organizate de Institutul National de Administrație sau de alte instituții similare din străinătate, finanțate din bugetul de stat sau local, in acest sens funcționarii publici vor semna un angajament de serviciu;

l)    sa urmeze forme de perfecționare profesionala organizate de Institutul National de Administrație sau de alte instituții abilitate potrivit legii, a căror durata cumulata este de minimum 7 zile pe an;

m)    sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii;

n)    sa asigure un serviciu public de calitate in beneficiul cetățenilor, prin participarea activa in luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizării competentelor Politiei Comunitare a Municipiului București, in limitele atribuțiilor stabilite prin fisa postului;

o)    in exercitarea funcției publice, sa aiba un comportament profesionist, precum si sa asigure, in condițiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a menține increderea publicului in integritatea, imparțialitatea si eficienta Politiei Comunitare a Municipiului București;

p)    sa respecte, prin actele si faptele sale, Constituția, legile tarii si sa acționeze pentru punerea in aplicare a dispozițiilor legale, in conformitate cu atribuțiile care ii revin, cu respectarea eticii profesionale;

q)    sa se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorata naturii funcției publice deținute;

r)    sa apere in mod loial prestigiul Politiei Comunitare a Municipiului București, precum si sa se abtina de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

s)    in îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, sa respecte demnitatea funcției publice deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Politiei Comunitare a Municipiului București;

ș) in activitatea sa, sa respecte libertatea opiniilor si sa nu se lase influențat de considerente personale sau de popularitate; in exprimarea opiniilor sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri;

t)    sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate in relațiile cu personalul din cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București, precum si cu persoanele fizice sau juridice;

ț) sa nu aduca atingere onoarei, reputației si demnității persoanelor din cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București, precum si persoanelor cu care intra in legătură in exercitarea funcției publice, prin: intrebuintarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieții private sau formularea unor sesizări ori plângeri calomnioase;

u)    sa adopte o atitudine imparțiala si justificata prin rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetățenilor; sa respecte principiul egalitatii cetățenilor in fata legii si a autorităților publice, prin: promovarea unor soluții similare sau identice la aceeași categorie de situații de fapt si eliminarea oricăror forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte;

v)    in procesul de luare a deciziilor sa acționeze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamental si imparțial;

x)    sa asigure ocrotirea proprietății publice si private a statului si a municipiului București, sa evite producerea oricărui prejudiciu, acționând in orice situație ca un bun proprietar;

y)    sa folosească timpul de lucru, precum si bunurile apartinand Politiei Comunitare a Municipiului București numai pentru desfasurarea activitatilor aferente funcției publice deținute;

z)    sa propună si sa asigure, potrivit atribuțiilor care ii revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 16 - Funcționarul public de conducere din Politia Comunitara a Municipiului București, in realizarea atribuțiilor ce ii revin, potrivit legii, are (pe langa obligațiile prevăzute la art. 15) următoarele îndatoriri:

a) sa sprijine propunerile si inițiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea îmbunătățirii activitatii Politiei Comunitare a Municipiului București, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetățenilor;

b) sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aproba avansari, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale

Art. 17 - Funcționarului public din Politia Comunitara a Municipiului București ii este interzis:

a)    pe timpul executării serviciului, sa incredinteze arma altei persoane;

b)    pe timpul executării serviciului, sa intreprinda acțiuni care nu au legătură cu indeplinirea indatoririlor de serviciu;

c)    pe timpul executării serviciului, sa incredinteze fara aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte persoane;

d)    pe timpul executării serviciului, sa paraseasca postul inainte de ora stabilita sau inainte de a fi schimbat, atunci când serviciul de paza se executa pe mai multe schimburi;

e)    sa faca parte din organele de conducere ale partidelor politice;

f)    sa solicite direct sau indirect, pentru el sau pentru alții, in considerarea funcției sale publice, daruri sau alte avantaje;

g)    sa primească direct cereri a căror rezolvare intra in competenta sa ori sa discute direct cu petentii, cu excepția celor carora le sunt stabilite asemenea atribuții, precum si sa intervină pentru soluționarea acestor cereri;

h)    sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legătură cu activitatea Politiei Comunitare a Municipiului București, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

i)    sa faca aprecieri neautorizate in legătură cu litigiile aflate in curs de soluționare si in care Politia Comunitara a Municipiului București are calitatea de parte;

j)    sa dezvăluie informații care nu au caracter public, in alte condiții decât cele prevăzute de lege;

k)    sa dezvăluie informațiile la care are acces in exercitarea funcției publice, daca aceasta dezvăluire este de natura sa atraga avantaje materiale necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile Politiei Comunitare a Municipiului București ori ale unor funcționari publici, precum si ale persoanelor fizice si juridice;

l)    sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovării de acțiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau Politiei Comunitare a Municipiului București;

m)    sa participe la colectarea de fonduri pentru partidele politice;

n)    sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la funcții de demnitate publica;

o)    sa colaboreze, in afara relațiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice;

p)    sa afișeze, in cadrul autorităților sau instituțiilor publice, insemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;

q)    sa permită utilizarea numelui sau imaginii proprii in acțiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale;

r)    sa solicite sau sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care ii sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care a avut relații de afaceri sau de natura politica, car‘e"ii 'pot influenta imparțialitatea in

. i.- '    ‘x-.


fO


exercitarea funcțiilor publice deținute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste funcții;

s)    sa urmareasca obținerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane, prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative sau de participare la anchete ori acțiuni de control;

ș) sa promită luarea unei decizii de către Politia Comunitara a Municipiului București, de către alti funcționari, precum si indeplinirea atribuțiilor in mod privilegiat;

t)    sa folosească, in alte scopuri decât cele prevăzute de lege, prerogativele funcției publice deținute;

ț) sa folosească poziția oficiala pe care o deține sau relațiile pe care le-a stabilit in exercitarea funcției publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe pentru a determina luarea unei anumite masuri;

u)    sa impună altor funcționari publici sa se inscrie in organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaj e materiale s au profes ionale;

v)    sa folosească timpul de lucru ori logistica Politiei Comunitare a Municipiului București pentru realizarea activitatilor publicistice in interes personal sau activitati didactice.

(2) Prevederile alin. (1) lit. h) - k) se aplica si după incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

Art. 18 - (1) Calitatea de funcționar public in cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București este incompatibila cu orice alta funcție publica in afara celei in care a fost numit, precum si cu funcțiile de demnitate publica.

(2)    Funcționarii publici din cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București nu pot deține alte funcții si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, după cum urmeaza:

„    a) in cadrul autorităților sau instituțiilor publice;

b)    in cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului in care funcționarul public este suspendat din funcția publica, in condițiile legii, pe durata numirii sale;

c)    in cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, in cadrul unor asociații familiale sau ca persoana fizica autorizata;

d)    in calitate de membru al unui grup de interese economic.

(3)    Funcționarii publici din Politia Comunitara a Municipiului București nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce privește efectuarea unor acte in legătură cu funcția publica pe care o exercita.

(4)    In situația prevăzută la alin. (2) lit. b), la incheierea mandatului demnitarului, funcționarul public este reincadrat in funcția publica pe care o exercita.

//

Art. 19 - (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe in cazul in care funcționarii publici din Politia Comunitara a Municipiului București respectivi sunt soți sau rude de gradul I.

(2)    Persoanele care se afla in una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) vor opta, in termen de 60 de zile, pentru incetarea raporturilor ierarhice directe.

(3)    Orice persoana poate sesiza existenta situațiilor prevăzute la alin. (1).

(4)    Situațiile prevăzute la alin. (1) si neindeplinirea obligației prevăzute la alin.

(2) se constata de către șeful ierarhic superior al funcționarilor publici respectivi, care dispune incetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcționarii publici soți sau rude de gradul I.

Art. 20 - (1) Funcționarul public din Politia Comunitara a Municipiului București este in conflict de interese daca se afla in una dintre următoarele situații:

a)    este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la persoanele fizice si juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;

b)    participa in cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu funcționari publici care au calitatea de sot sau ruda de gradul I;

c)    interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea funcției publice.

(2)    In cazul existentei unui conflict de interese, funcționarul public este obligat sa se abtina de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii si sa-1 informeze de indata pe șeful ierarhic caruia ii este subordonat direct. Acesta este obligat sa ia masurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției publice, in termen de cel mult 3 luni de la data luării la cunoștința.

(3)    In cazurile prevăzute la alin. (1), directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București, la propunerea șefului ierarhic caruia ii este subordonat direct funcționarul public in cauza, va desemna un alt funcționar public, care are aceeași pregătire si același nivel de experiența.

(4)    Incalcarea dispozițiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinara, administrativa, civila ori penala, potrivit legii.

Art. 21 - (1) Incalcarea cu vinovăție de către funcționarii publici din Politia Comunitara a Municipiului București a indatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin si a normelor de conduita profesionala si civica prevăzute de lege constituie abatere disciplinara si atrage răspunderea disciplinara a acestora.

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a)    intarzierea sistematica in efectuarea lucrărilor;

b)    neglijenta repetata in rezolvarea lucrărilor;

c)    absente nemotivate de la serviciu;

d)    nerespectarea in mod repetat a^ph^rar^irluj de lucru;

h)    dreptul la informare si consultare;

i)    dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condițiilor de munca si a mediului de munca;

j)    dreptul la protecție in caz de negociere;

k)    dreptul la negociere colectiva;

l)    dreptul de a participa la acțiuni colective;

m)    dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat si de a exercita orice mandat in cadrul acestuia;

n)    dreptul de a beneficia, in exercitarea atribuțiilor sale, de protecția legii; Politia Comunitara a Municipiului București este obligata sa asigure protecția personalului contractual impotriva amenințărilor, violentelor carora le-ar putea fi victima in exercitarea funcției sau in legătură cu aceasta; pentru garantarea acestui drept, Politia Comunitara a Municipiului București va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.

(2)    Prevederile art. 13 lit. b), e), f) si n se aplica si personalului contractual din Politia Comunitara a Municipiului București.

(3)    Prevederile art. 13 lit. a se aplica si personalului contractual cu atribuții de paza a obiectivelor din Politia Comunitara a Municipiului București.

Art. 23 - (1) Personalul contractual din Politia Comunitara a Municipiului București are următoarele obligații:

a)    obligația de a realiza norma de munca sau, după caz, de a indeplini atribuțiile ce ii revin conform fisei postului;

b)    obligația de a respecta disciplina muncii;

c)    obligația de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

d)    obligația de fidelitate fata de Politia Comunitara a Municipiului București, in exercitarea atribuțiilor de serviciu;

e)    obligația de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

f)    obligația de a respecta secretul de serviciu;

g)    obligația de a se conforma dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorata naturii funcției deținute;

h)    obligația de a respecta, in indeplinirea atribuțiilor de serviciu, demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Politiei Comunitare a Municipiului București;

i)    obligația de a nu permite, in exercitarea funcției pe care o deține, utilizarea numelui sau a imaginii proprii in acțiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale;

j)    obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute in alte scopuri decât cele prevăzute de lege;

e)    intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri in afara cadrului

legal;

f)    nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest

caracter;

g)    manifestări care aduc atingere prestigiului autoritatii sau instituției publice in care isi desfasoara activitatea;

h)    desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter

politic;

i) refuzul de a indeplini atribuțiile de serviciu;

j)    incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilități, conflicte de interese si interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici;

k)    stabilirea de către funcționarii publici de execuție de relații directe cu petentii in vederea soluționării cererilor acestora;

l)    nerespectarea prevederilor fisei postului;

m)    nerespectarea prevederilor regulamentului intern;

n)    nerespectarea prevederilor consemnelor general si particular.

(3)    Sancțiunile disciplinare sunt:

a) mustrare scrisa;

b)    diminuarea drepturilor salariale cu 5-20 % pe o perioada de pana la 3 luni;

c)    suspendarea drepturilor de avansare sau, după caz, de promovare in funcția publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;

d)    trecerea intr-o funcție publica inferioara pe o perioada de pana la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;

e)    destituirea din funcția publica.

(4)    La individualizarea sancțiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care fapta a fost savarsita, gradul de vinovăție si consecințele abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a funcționarului public, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate, in condițiile legii.

(5)    Sancțiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii abaterilor.

Art. 22 - (1) Personalul contractual din Politia Comunitara a Municipiului București are următoarele drepturi:

a)    dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b)    dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

c)    dreptul la concediu de odihna anual;

d)    dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e)    dreptul la demnitate in munca;

f)    dreptul la securitate si sanatate in munca; _

g)    dreptul la acces la formarea profesionala: , .

î

k)    obligația de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București sau din afara acesteia, in considerarea funcției pe care o deține;

l)    obligația de a nu impune altor angajați contractuali sau funcționari publici sa se inscrie in organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale;

m)    obligația de a respecta limitele mandatului de reprezentare incredintat de directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București, in cazul in care este desemnat sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala.

(2)    Prevederile art. 15 lit. n), o), p), r), s), t), t), u), v), x), y) si z) se aplica si personalului contractual din Politia Comunitara a Municipiului București.

(3)    Prevederile art. 15 lit. a), b) si c) se aplica si personalului contractual cu atribuții de paza a obiectivelor din Politia Comunitara a Municipiului București.

Art. 24 - (1) Personalului contractual din Politia Comunitara a Municipiului București ii este interzis:

a)    sa faca aprecieri in legătură cu litigiile in curs de soluționare si in care Politia Comunitara a Municipiului București are calitatea de parte, daca nu este abilitat in acest sens;

b)    sa dezvăluie informațiile la care are acces in exercitarea funcției, daca aceasta dezvăluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile Politiei Comunitare a Municipiului București, ori ale unor funcționari publici sau angajați contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

c)    sa colaboreze, atat in cadrul relațiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații sau sponsorizări partidelor politice;

d)    sa urmareasca obținerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane, prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control.

(2)    Prevederile alin. (1) lit. a) si b) se aplica si după incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

(3)    Prevederile art. 17 alin. (1) lit. b), i), k), m), n), o), q), s) si z) si ale alin. (2) se aplica si personalului contractual din Politia Comunitara a Municipiului București.

(4)    Prevederile art. 17 alin. (1) lit. a), c) si d) se aplica si personalului contractual cu atribuții de paza a obiectivelor din Politia Comunitara a Municipiului București.

Art. 25 - (1) Abaterea disciplinara este o fapta in legătură cu munca si care consta intr-o acțiune sau inacțiune savarsita cu vinovăție de către personalul contractual din Politia Comunitara a Municipiului București, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozițiile legale ale conducatopd^xrrrefkrh^K

(2)    Constituie    abateri disciplinare savarsite de către personalul

contractual al Politiei Comunitare a Municipiului București următoarele fapte :

a)    incalcarea normelor legale care ii reglementează activitatea;

b)    absente nemotivate de la servici;

c)    neîndeplinirea prevederilor legale care ii reglementează activitatea si a celor din fisa postului;

d)    neîndeplinirea regulamentului intern ;

e)    neîndeplinirea prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil;

f)    neîndeplinirea dispozițiilor legale ale șefilor ierarhici.

(3)    Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica Politia Comunitara a Municipiului București in cazul in care personalul contractual savarseste o abatere disciplinara sunt:

a)    avertismentul scris;

b)    suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depăși 10 zile lucratoare;

c)    retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăși 60 zile;

d)    reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10 %;

e)    reducerea salariului de baza si, după caz, si a indemnizației de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10 %;

f)    desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

(4)    Sancțiunea disciplinara se aplica in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de personalul contractual, avandu-se in vedere următoarele:

a)    imprejurarile in care fapta a fost savarsita;

b)    gradul de vinovăție a angajatului contractual;

c)    consecințele abaterii disciplinare;

d)    comportarea generala in serviciu a angajatului contractual;

e)    eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

(5)    Sancțiunile disciplinare se aplica in termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștința despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

CAPITOLUL III

Structura organizatorica si atribuțiile funcționale

Art. 26 - Politia Comunitara a Municipiului București este organizata pe 12 servicii, 9 birouri si un compartiment, conform organigramei din Anexa nr. 1, astfel:

1.    SERVICIUL PROTECȚIE, CONTROL INTERN

2.    SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV

3.    SERVICIUL RESURSE UMANE

4.    Compartimentul Audit Intern

5.    Biroul Secretariat si Registratura

6.    SERVICIUL TEHNIC ACHIZIȚII

7.    Biroul Protecția Muncii, Medicina Muncii si P.S.I.

8.    SERVICIU INSTRUIRE, PERFECȚIONARE PROFESIONALA

9.    SERVICIUL PAZA OBIECTIVE

10.    Birourile 1-2 Paza Obiective

11.    SERVICIUL ORDINE PUBLICA, APLICARE CONTRAVENȚII

12.    Birourile 1-3 Ordine publica, aplicare contravenții

13.    SERVICIUL SINTEZA, ÎNSOȚIRE, TRAFIC

14.    SERVICIUL DISPECERAT

15.    Biroul Informatizare, Baza de date

16.    Biroul Relații Publice si Informare

17.    SERVICIUL BUGET, FINANCIAR-CONTABILITATE

18.    SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

19.    SERVICIUL ADMINISTRATIV TRANSPORT SI PAZA

Art. 27 - (1) Directorul executiv emite decizii cu caracter obligatoriu pentru intregul personal din subordine, care devin executorii după ce sunt aduse la cunoștința acestuia, si răspunde pentru legalitatea dispozițiilor date.

(2) Directorul executiv poate delega exercitarea unora din atribuțiile sale directorilor executivi adjuncti sau altor funcționari publici de conducere ai Politiei Comunitare a Municipiului București.

Art. 28 - (1) Personalul Politiei Comunitare a Municipiului București se compune din funcționari publici si personal contractual.

(2)    Personalul cu atribuții de asigurare a ordinii publice si a pazei, din Politia Comunitara a Municipiului București este dotat cu uniforma, insemne distinctive, arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene, cătușe si alte mijloace de aparare si intervenție autorizate, conform normelor legale in vigoare.

(3)    Funcționarilor publici din Politia Comunitara a Municipiului București li se aplica reglementările prevăzute in Statutul funcționarilor publici, iar personalului contractual, reglementările din legislația muncii.

Art. 29 (1) Directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București

este sef nemijlocit al intregului personal al Politiei Comunitare a Municipiului București si se subordonează Primarului General.

(2) Directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București răspunde de intreaga activitate a Politiei Comunitare a Municipiului București sub aspectul indeplinirii sarcinilor si misiunilor incredintate, asigurării ordinii si liniștii publice, cat si pentru

creșterea eficientei pazei obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite prin hotarare a Consiliului General al Municipiului București si are următoarele atribuții:

a)    organizează, planifica si conduce intreaga activitate a Politiei Comunitare a Municipiului București;

b)    conduce nemijlocit serviciul protecție, control intern, serviciul juridic, contencios administrativ, serviciul resurse umane, compartimentul audit intern si biroul secretariat si registratura si are in subordine directa pe directorii executivi adjuncti;

c)    asigura desfasurarea activitatii Politiei Comunitare a Municipiului București pe baza si exclusiv in spiritul competentelor stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului General al Municipiului București si dispoziții ale Primarului General;

d)    asigura elaborarea si fundamentarea proiectului planului anual de paza si ordine publica;

e)    propune si argumentează in Comisia locala de ordine publica redimensionarea operaționala a Politiei Comunitare a Municipiului București;

fj este ordonator secundar de credite;

g)    elaborează si fundamentează proiectul bugetului anual al Politiei Comunitare a Municipiului București;

h)    informează zilnic si ori de cate ori este nevoie, Primarul General in legătură cu acțiunile indeplinite si masurile intreprinse de Politia Comunitara a Municipiului București;

i)    informează Primarul General al Municipiului București despre volumul de sesizări si reclamatii ce intra in competenta Politiei Comunitare si masurile inițiate pentru soluționarea acestora;

j)    informează trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, Comisia locala de ordine publica despre activitatea Politiei Comunitare a Municipiului București;

k)    asigura conlucrarea cu asociații, organizații neguvernamentale si diferite instituții ale statului pentru indeplinirea atribuțiilor Politiei Comunitare a Municipiului București;

l)    reprezintă instituția in cadrul raporturilor de cooperare cu celelalte organe cu atribuții in domeniul ordinii publice si promovează elementele de strategie si tactica rezultate din evaluări si prognoze;

m)    poate propune acordarea recompenselor pentru rezultate deosebite, dar si aplicarea sancțiunilor in cazurile prevăzute de lege ;

n)    răspunde de legalitatea intregii activitati desfasurata de Politia Comunitara a Municipiului București;

o)    asigura informarea operativa a Primarului General, precum si a Direcției Generale de Politie a Municipiului București despre evenimentele deosebite ce au loc in cadrul activitatii Politiei Comunitare a Municipiului București;

p)    asigura si aproba intocmirea regulamentului intern al Politiei Comunitare a Municipiului București;

q)    aproba fisele posturilor pentru intregul personal al Politiei Comunitare a Municipiului București, la propunerea personalului de conducere din subordine;

r)    aproba programarea concediilor de odihna si acordarea altor concedii prevăzute de lege;

s)    aproba evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție si ale funcționarilor publici de conducere numiți in funcțiile publice de sef birou si sef serviciu, precum si aprecierea activitatii profesionale anuale a personalului contractual din Politia Comunitara a Municipiului București;

ș) coordonează activitatea Politiilor Comunitare ale sectoarelor Municipiului București pentru indeplinirea unor obiective de interes comun;

t)    indeplineste orice alte atribuții stabilite prin lege.

Art. 30 - (1) Adjunctii directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București se subordonează exclusiv directorului executiv si sunt șefii directi ai personalului incadrat in compartimentele repartizate pentru coordonare.

(2)    Adjunctii directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București răspund de indeplinirea in totalitate si intocmai a sarcinilor si misiunilor stabilite/incredintate serviciilor si birourilor repartizate pentru coordonare.

(3)    Primul director executiv adjunct are următoarele atribuții:

a)    coordonează nemijlocit activitatea serviciului tehnic, achiziții, biroului protecția muncii, medicina muncii, P.S.I., serviciului instruire, perfecționare profesionala si serviciului paza obiective;

b)    participa la elaborarea protocoalelor de cooperare cu organele de politie, jandarmerie, cu alte instituții ale statului, organizează si asigura conlucrarea eficienta cu acestea;

c)    informează zilnic directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București in legătură cu activitatea personalului din subordine;

d)    asigura operativitatea transmiterii informațiilor privind sesizările, necesitățile, urgentele ori alte aspecte circumscrise domeniilor din competenta Politiei Comunitare a Municipiului București si se implica nemijlocit in soluționarea acestora;

e)    evalueaza situația operativa din zona de competenta, pe domenii de activitate si elaborează prognoze, strategii si tactici operaționale pe care le supune analizei si aprobării directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București;

f)    constata si cercetează evenimentele produse in activitatea personalului din subordine, prezintă concluzii si soluții pentru rezolvarea situațiilor create;

g)    efectuează controale in legătură cu modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine si răspunde de realizarea indicatorilor de performanta stabiliți de Consiliul General al Municipiului București;

h)    participa nemijlocit la activitatea de recrutare si selecție a personalului pentru structurile din subordine;


i) asigura elaborarea documentelor pentru informarea zilnica a Primarului General cu privire la problemele din activitatea Politiei Comunitare a Municipiului București si a celor care reclama soluționarea la nivelul serviciilor Primăriei Municipiului București;

j) elaborează documentele pentru informarea Consiliului General al Municipiului București si a Comisiei locale de ordine publica in legătură cu activitatea Politiei Comunitare a Municipiului București;

k)    initiaza colaborări si face propuneri pentru prestări de servicii in scopul obținerii de venituri suplimentare in folosul Politiei Comunitare a Municipiului București;

l)    organizează si răspunde direct de intregul program de instruire a personalului Politiei Comunitare a Municipiului București;

m)    verifica nivelul de pregătire profesionala a personalului din subordine;

n)    coordonează evaluarea performantelor profesionale individuale sau aprecierea activitatii profesionale anuale, după caz, a funcționarilor publici sau personalului contractual din Politia Comunitara a Municipiului București si face propuneri de promovare ori avansare a acestora;

o)    indeplineste orice alte atribuții stabilite de directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București.

(4)    In lipsa directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București, primul director executiv adjunct exercita atribuțiile acestuia.

(5)    Al doilea director executiv adjunct are următoarele atribuții:

a)    conduce nemijlocit activitatea serviciului ordine publica, aplicare contravenții, serviciului sinteza, insotire, trafic, serviciului dispecerat, biroului informatizare, baza de date si biroului relații publice si informare;

b)    aproba planurile de acțiune si conduce activitatea structurii de intervenție a Politiei Comunitare a Municipiului București;

c)    coordonează aprovizionarea, repartizarea, intretinerea, utilizarea, pastrarea mijloacelor materiale necesare bunei desfășurări a activitatii Politiei Comunitare a Municipiului București;

d)    verifica modul de echipare a personalului operativ al instituției;

e)    verifica si asigura funcționarea permanenta a aparaturii si amenajărilor din dotarea instituției;

f)    organizează, urmărește si controlează modul de păstrare, utilizare si intretinere a armamentului, muniției si celorlalte mijloace de intervenție;

g)    participa nemijlocit la recrutarea si selecția personalului din subordine;

h)    asigura operativitatea informării personalului Politiei Comunitare a Municipiului București prin valorificarea optima a posibilităților operaționale ale serviciului dispecerat;

i)    indeplineste orice alte atribuții stabilite prin lege.

(6) Directorul executiv adjunct (economic) se subordonează directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București, are in subordine serviciul buget, financiar-contabilitate, serviciul urmărire contracte si serviciul administrativ, transport si paza si indeplineste următoarele atribuții:

a) organizează si conduce evidenta contabila privind efectuarea cheltuielilor prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli, gestionarea valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, decontările cu debitorii si creditorii;

b)    răspunde pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere a elementelor de activ si de pasiv potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale reglementarilor contabile aplicabile, precum si ale Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1753/2004;

c)    supune controlului financiar preventiv contractele incheiate de instituție, avizate de serviciul juridic, contencios administrativ;

d)    elaborează si supune aprobării Consiliului General al Municipiului București proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Comunitare a Municipiului București;

e)    intocmeste periodic situația execuției bugetare si urmărește incadrarea acesteia in limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli;

f)    exercita prin viza controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale.

Art. 31 - Serviciul protecție, control intern se subordonează directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București si are următoarele atribuții:

a)    asigura insotirea si protecția reprezentanților Primăriei Municipiului București ori a altor persoane cu funcții in instituțiile publice locale la executarea controalelor sau acțiunilor specifice;

b)    insoteste, in condițiile stabilite in Regulament, funcționarii Primăriei Municipiului București pe timpul executării controalelor si punerii in executare a unor hotarari ale Consiliului General al Municipiului București, asigurând protecția acestora si prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

c)    executa controale tematice si inopinate privind modul de indeplinire a atribuțiilor funcționale de către polițiștii comunitari aflati in timpul serviciului in obiectivele si pe itinerariile de patrulare repartizate in responsabilitate;

d)    indeplineste si alte atribuții stabilite prin lege.

Art 32 - Serviciul juridic, contencios administrativ se subordonează directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București si are următoarele atribuții:

a) asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale Politiei Comunitare a Municipiului București in fata instanțelor judecătorești dș>toate^gradele precum si in fata autorităților si organelor administrative cu atribuții juris^


fi*

•i

b)    verifica legalitatea, avizeaza si contrasemnează actele cu caracter juridic care pot angaja răspunderea patrimoniala a Politiei Comunitare a Municipiului București; verifica si avizeaza proiectele de contracte intocmite de compartimentele funcționale si de specialitate ale unitatii;

c)    promovează acțiuni in justiție cu aprobarea directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București privind apararea drepturilor instituției, in conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003; isi exprima punctul de vedere in scris (prin referate) privind neexercitarea cailor de atac;

d)    asigura informarea directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București cu privire la sesizările si reclamatiile adresate personalului unitatii;

e)    avizeaza pentru legalitate deciziile directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București;

f)    colaborează la intocmirea proiectelor de hotarari, regulamente ;

g)    sesizează conducerea Politiei Comunitare a Municipiului București cu privire la aspectele legate de nerespectarea legislației in vigoare pe care le constata in activitatea

j serviciilor si birourilor ;

h)    transmite la solicitarea instanțelor judecătorești sau a altor autoritati, relațiile pe care le dețin potrivit ariei sale de competenta;

i)    acorda, la solicitarea cetățenilor, relații, precizări si indrumari in legătură cu aplicarea actelor normative in vigoare, referitoare la activitatea Politiei Comunitare a Municipiului București;

j)    asigura reprezentarea Politiei Comunitare a Municipiului București in fata instanțelor judecătorești in cauzele civile, comerciale, penale si in cele de contencios administrativ;

k)    promovează orice alte acțiuni injustiție cu aprobarea conducătorului instituției ;

l)    tine evidenta computerizată a cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești in care Politia Comunitara a Municipiului București este parte;

m)    răspunde in termen legal la reclamatiile si sesizările primite pe domeniul de activitate, in funcție de referatele intocmite de compartimentele de specialitate;

n)    acorda asistenta juridica compartimentelor instituției, la audientele desfășurate in cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București, precum si personalului din aparatul propriu;

o)    inregistreaza, in temeiul competentelor ce-i revin, procesele-verbale de constatare a contravenției, incheiate de funcționarii publici din Politia Comunitara a Municipiului București persoanelor fizice si juridice care nu respecta dispozițiile legale in vigoare;

p)    intocmeste intampinari si completează, pentru fiecare contestație inregistrata

la procesele-verbale de constatare si aplicare a contravenției, dosarul de inaintare la instanța competenta, in colaborare cu compartimentele de specialitate implicate, cu documente relevante, in susținerea cauzei solicitând referate de specialitate si note de constatare in diversele faze de desfășurare a litigiului intre parti;    X    /

q)    tine evidenta centralizata si computerizata a tuturor etapelor pana la soluționarea definitiva a procesului-verbal de constatare a contravenției, respectiv incasarea sumelor bănești; intocmeste si prezintă, la cererea conducerii Politiei Comunitare a Municipiului București sau a altor instituții abilitate, situația rezolvării proceselor-verbale de constatare a contravențiilor;

r)    asigura informarea directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București cu privire la sesizările si reclamatiile primite la adresa personalului unitatii referitoare la constatarea si aplicarea contravențiilor;

s)    indeplineste orice alte atribuții stabilite de directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București, conform legii.

Art. 33 - Serviciul resurse umane indeplineste următoarele atribuții:

a)    răspunde de implementarea politicii de personal, respectarea prevederilor legale in materie, evaluarea performantelor profesionale individuale sau aprecierea activitatii profesionale anuale, după caz, a personalului din Politia Comunitara a Municipiului București

; si atestarea acestuia;

b)    propune conducerii Politiei Comunitare a Municipiului București modalitati de creștere a numărului de personal, urmărind ocuparea posturilor vacante, in temeiul legii.

c)    propune modificări ale organigramei, statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Politiei Comunitare a Municipiului București, intocmind documentația necesara;

d)    elaborează, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor instituției, proiectul Regulamentului Intern al Politiei Comunitare a Municipiului București, ce se supune spre aprobare directorului executiv, urmărind respectarea prevederilor acestuia;

e)    asigura recrutarea de personal, organizând concursuri, in conformitate cu prevederile legale si cu statul de funcții al Politiei Comunitare a Municipiului București; intocmeste formalitățile necesare incadrarii personalului: deciziile de angajare, contractele si carnetele de munca, adresele către Oficiul Forțelor de Munca, adresele de transfer, etc. pentru personalul din aparatul propriu;

f)    ) tine evidenta la zi a vechimii in munca pentru personalul din aparatul propriu si comunica schimbările survenite serviciului buget, financiar-contabilitate;

g)    urmărește respectarea legalității privind incadrarea si salarizarea personalului din aparatul propriu pe funcții, categorii, clase, grade (trepte) profesionale;

h)    intocmeste dosarele profesionale ale funcționarilor publici din unitate si pastreaza permanent legătură cu Agenția Naționala a Funcționarilor Publici;

i)    pastreaza, in condiții de siguranța, si tine la zi dosarele profesionale ale personalului din aparatul propriu;

j)    inregistreaza si tine evidenta declarațiilor de avere si a declarațiilor de interese ale funcționarilor publici din Politia Comunitara a Municipiului București;

k)    ) verifica si semnează statele de plata privind drepturile salariale ale personalului unitatii (salarii, concedii de odihna, concedii medicale);

l)    centralizează lunar fisa colectiva de prezenta a personalului instituției;

m)    gestionează fisele / rapoartele de evaluare a posturilor si a performantelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu;

n)    centralizează planificarea concediilor de odihna a personalului din aparatul propriu si urmărește efectuarea acestora in perioadele stabilite; comunica serviciului buget, financiar-contabilitate concediile medicale, concediile fara plata si concediile de studii;

o)    eliberează adeverințele solicitate de actualii si foștii salariati ai Poliței Comunitare a Municipiului București;

p)    intocmeste si eliberează ordine de serviciu port - arma, legitimații de acces in unitate si ecusoane pentru salariatii instituției;

q)    controlează respectarea disciplinei muncii in unitate;

r)    verifica si analizeaza abaterile savarsite de angajatii Politiei Comunitare a Municipiului București in colaborare cu serviciul ori biroul in care aceștia sunt incadrati;

s)    asigura secretariatul Comisiei de Disciplina, organiyata la nivelul instituției, in conformitare cu prevederile H.G.nr. 1210/2003;

u) tine la zi evidenta militară a tuturor angajatilor cu obligații militare (rezerviști) conform Anexei nr. 4 din H.G. nr. 338/2002 si Anexei nr. 3 din H./G. nr. 1194/1996;

w)    intocmeste si prezintă pentru aprobare Centrului Militar pe raza caruia isi are sediul, cererea de mobilizare a rezerviștilor la locul de munca, inaintand conform Anexei nr. 5 din H.G. nr. 338/2002, tabele nominale in doua exemplare cu persoanele solicitate a fi mobilizate la locul de munca; ia masuri de anunțare si trimitere in timp util, la solicitarea Centrelor Militare, a rezerviștilor cuprinși in planurile de mobilizare ale acestora.

x)    indeplineste orice alte atribuții stabilite de directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București, potrivit legii.

Art. 34 - Compartimentul audit intern se subordonează directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București si are următoarele atribuții:

a)    elaborează norme metodologice proprii, specifice activitatii Politiei Comunitare a Municipiului București;

b)    elaborează proiectul planului anual de audit public intern pe care-1 supune aprobării directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București;

c)    efectuează activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Politiei Comunitare a Municipiului București sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

d) raportează periodic, atat directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București cat si Uniunii Centrale de Armoniza^g-pențru Auditul Public Intern

(U.C.A.A.P.I.) asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitatile sale de audit;

e)    elaborează raportul anual al activitatii de audit public intern (care cuprinde principalele constatări, concluzii si recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele inregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele prejudicii/neregularitati constatate in timpul misiunilor de audit public intern, precum si informațiile referitoare la pregătirea profesionala), il supune spre analiza si aprobare directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București, după care il transmite la structura teritoriala U.C.A.A.P.I., anual, pana la data de 15 ianuarie;

f)    in cazul identificării unor neregularitati sau posibile prejudicii, raportează despre acestea directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București si structurii de control intern stabilite;

g)    auditeaza, cel puțin o data la trei ani, fara a se limita la acest termen, următoarele: angajamentele legale si bugetare din care deriva direct sau indirect obligații de plata, inclusiv din fondurile comunitare; plățile asumate prin angajamentele legale si bugetare,

; inclusiv din fondurile comunitare; vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public sau privat al statului aflate in administrarea Politiei Comunitare a Municipiului București; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si de stabilire a titlurilor de creanța, precum si a facilităților acordate la incasarea acestora; sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice;

h)    indeplineste si alte atribuții stabilite de conducătorul instituției, conform legii.

Art. 35 - Biroul secretariat si registratura se subordonează directorului executiv al

Politiei Comunitare a Municipiului București si are următoarele atribuții:

a)    tine evidenta propunerilor si sugestiilor din partea cetățenilor, agentilor economici, regiilor autonome si a altor organe si organizații care se refera la problemele aflate in competenta Politiei Comunitare a Municipiului București;

b)    asigura programarea la audientele acordate de conducerea Politiei Comunitare A^a Municipiului București: cetățenilor, agentilor economici sau reprezentanților instituțiilor sau

autorităților publice, persoanelor juridice private, prin intocmirea notelor de audiere;

c)    repartizează la serviciile si birourile de specialitate din instituție, reclamatiile si sesizările primite;

d)    primește, inregistreaza si tine evidenta corespondentei adresata Politiei Comunitare a Municipiului București, gestionează si justifica timbrele poștale;

e)    asigura expedierea plicurilor primite de la serviciile si birourile Politiei Comunitare a Municipiului București;

f)    primește, inregistreaza si tine evidenta reclamatiilor si sesizărilor primite prin linia telefonica permanenta, infiintata in acest scop;

g)    răspunde de buna organizare si desfășurare a activitatii de primire, inregistrare si soluționare a petițiilor ce sunt adresate instituției, prin indrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

h)    urmărește soluționarea si redactarea in termen a răspunsului; expediază răspunsul către petiționar si se ingrijeste de clasarea si arhivarea acestuia;

i)    trimite petițiile greșit indreptate, in termen de 5 zile de la inregistrare, către autoritatile sau instituțiile publice in ale căror atribuții intra rezolvarea problemelor semnalate;

j)    claseaza petițiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

k)    intocmeste un raport semestrial pe baza caruia instituția va analiza activitatea proprie de soluționare a petițiilor;

l)    asigura respectarea prevederilor legale privind apararea secretului de stat si de

serviciu;

m)    organizează si indruma activitatea de evidenta, intocmire, multiplicare, manipulare, transport, păstrare si arhivare a documentelor, potrivit actelor normative in

, vigoare;

n)    primește si expediază, conform regulilor in vigoare, corespondenta unitatii, prezintă directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București pentru soluționare, corespondenta primita, tine evidenta acesteia si termenele de rezolvare;

o)    arhiveaza documentele instituției, selecționează si intocmeste procesul-verbal pentru documentele carora le-a expirat termenul de păstrare in arhiva, propuse spre distrugere prin ardere sau predare la Arhivele Statului;

p)    indeplineste orice alte atribuții stabilite de directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 36 - Serviciul tehnic, achiziții se subordonează primului director executiv adjunct si are urmaroarele atribuții:

a)    asigura completarea necesarului de armament, muniții si a celorlalte materiale din dotarea polițiștilor comunitari; urmărește ca munițiile si materialele de intretinere folosite pe linia asigurării tehnice cu armament si materiale, sa se consume in limita cantităților prevăzute in normativele in vigoare;

b)    controlează si indruma activitatea de depozitare, conservare si intretinere a tehnicii, exploatarea, evidenta si pastrarea in condiții de siguranța a armamentului si munițiilor, pe baza reglementarilor in vigoare;

c)    urmărește ca repartizarea armamentului, munițiilor si materialelor specifice, inlocuirea sau repararea acestora sa se execute in termenele planificate si in condiții de deplina siguranța;

d) ia masuri ca muniția distribuita pentru tragerile cu armamentul din dotare sa fie in buna stare de funcționare si, imediat după terminarea tragerilor, organizează primirea tuburilor trase si a munițiilor ramase neconsumate, conform proce.sulw^j^al^ustificativ;

e)    asigura din punct de vedere tehnic ședințele de tragere cu armamentul din dotare si zilele de verificare si intretinere a armamentului;

f)    la finele fiecărui an, intocmeste documentele de delaborare a tuburilor -cartușe trase si asigura predarea acestora, contra cost, la una din unitățile REMAT;

g)    organizează si tine evidenta tehnico-operativa a armamentului si munițiilor, executa la timp controalele si verificările prevăzute in instrucțiuni, urmărind ca starea calitativa inscrisa in evidente sa corespunda cu cea reala;

h)    elaborează planul anual al achizițiilor publice;

i)    estimează valoarea contractului de achiziție publica si selectează procedura aplicata pentru atribuirea acestuia (licitație deschisa, licitație restrânsă, negociere cu o singura sursa, cerere de oferta, concurs de soluții);

j)    aplica procedurile specifice pentru atribuirea contractului de achiziție publica, respectând principiile: libera concurenta, eficienta utilizării fondurilor publice, transparenta, tratamentul egal si confidențialitatea.

k)    indeplineste rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achizițiile de bunuri si servicii in conformitate cu legislația in vigoare (publicitatea, elaborarea documentației, primirea si înregistrarea ofertelor, organizarea comisiilor);

l)    intocmeste dosarul achiziției publice pentru toate contractele incheiate;

m)    intocmeste si vinde caietele de sarcini sau specificațiile tehnice ale bunurilor sau serviciilor ce urmeaza a fi achiziționate;

n)    redactează hotărârile de adjudecare si comunica in scris factorilor implicați, rezultatele licitațiilor;

o)    face parte din comisia de licitație sau de selectare a ofertelor de preț;

p)    intocmeste documentația necesara si face demersurile pentru realizarea reparațiilor si investițiilor necesare pentru spatiile cu destinație de clădiri administrative;

q)    evalueaza anual necesarul lucrărilor de investiții si reparații ce urmeaza a se efectua la clădirile din patrimoniul Politiei Comunitare a Municipiului București;

r)    ia masurile ce se impun pentru aprovizionarea ritmica cu materialele solicitate ;de serviciile si birourile instituției; asigura primirea, depozitarea, pastrarea si distribuirea

bunurilor achiziționate, conform repartiției aprobata de conducerea Politiei Comunitare a Municipiului București;

s)    indeplineste si alte atribuții stabilite de directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București.

Art. 37 - Biroul protecția muncii, medicina muncii si P.S.I. se subordonează primului director executiv adjunct si are următoarele atribuții:

a)    elaborează instrucțiuni proprii de aplicare a normelor de protecție a muncii, in funcție de particularitățile procesului de munca;

b)    asigura documentația necesara obținerii autorizației de funcționare din punct de vedere al protecției muncii si pazei contra incendiilor pepfef^Ș^ăîg^atiile instituției;

p f „..........

c)    stabilește masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protecție a muncii, corespunzătoare condițiilor de munca si factorilor de mediu;

d)    stabilește pentru personalul Politiei Comunitare a Municipiului București, obligațiile si răspunderile ce ii revin in domeniul protecției muncii, al prevenirii si stingerii incendiilor, corespunzătoare funcțiilor exercitate;

e)    organizează si răspunde de activitatea privind serviciile medicale de medicina muncii prin instituții specializate pentru efectuarea testării medicale si psihologice la incadrare, periodic si la reluarea activitatii;

f)    asigura si controlează cunoașterea si aplicarea de către intregul personal al unitatii a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite;

g)    intocmeste planuri de aprovizionare cu echipamente individuale de protecție si materiale igienico-sanitare;

h)    participa la cercetarea accidentelor de munca, tine evidenta acestora si colaborează cu Inspectoratul Teritorial de Munca in luarea tuturor masurilor prevăzute de lege in vederea prevenirii si inlaturarii cauzelor generatoare de accidente;

i)    intocmeste planurile de alarmare si de evacuare a personalului, bunurilor materiale si valorilor existente, in caz de incendii, calamitati naturale sau alte evenimente grave;

j)    asigura funcționarea sistemului de instiintare-alarmare a personalului

instituției;

k)    urmărește respectarea intocmai a regulilor de prevenire a accidentelor in poligoane, săli de pregătire si la locurile de munca;

l)    lunar executa exerciții si antrenamente de cunoaștere si aplicare a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, cu grupele constituite pentru fiecare locație;

m)    urmărește incadrarea cu personal a grupelor de intervenție in caz de incendii si informează operativ conducerea Politiei Comunitare a Municipiului București când exista disfunctionalitati;

n)    asigura intocmirea si completarea, in termenul prevăzut de lege, a fiselor individuale de instructaj privind protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor;

o)    monitorizează starea sanatatii personalului angajat prin controale periodice;

p)    organizează Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca;

q)    indeplineste si alte atribuții stabilite prin lege.

Art. 38 - Serviciul instruire, perfecționare profesionala se subordonează primului director executiv adjunct si are următoarele atribuții:

a)    asigura cunoașterea armamentului si aparaturii specifice din dotare;

b)    intocmeste planul de pregătire profesionala a personalului, coordonează activitatea de elaborare a temelor, urmărește modul de desfășurare a pregătirii si tine evidenta rezultatelor obținute;

c)    asigura cunoașterea armamentului din dotare, condițiile de păstrare si intretinere, instruiește personalul dotat cu armament cu privire la modul de folosire, planifica si conduce tragerile trimestriale cu armamentul din dotare;

d)    elaborează proiectele de decizie ale directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București referitoare la activitatea de pregătire si perfecționare a personalului;

e)    elaborează proiectul anual al programului de instruire si perfecționare a personalului instituției;

f)    asigura mijloacele materiale necesare desfășurării corespunzătoare a activitatii de instruire si perfecționare a personalului unitatii;

g)    realizează activitati de dezvoltare a resurselor umane (formare, instruire, perfecționare, etc.);

h)    sesizează de indata conducerea Politiei Comunitare a Municipiului București si structurile Inspectoratului General al Politiei Romane competente, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare;

i)    intocmeste planificarea participării funcționarilor publici din Politia Comunitara a Municipiului București la cursurile de formare organizate in centrul propriu sau in instituțiile de invatamant ale Ministerului Administrației si Internelor;

j)    verifica si analizeaza semestrial nivelul de pregătire profesionala a personalului operativ si prezintă conducerii Politiei Comunitare a Municipiului București propuneri de imbunatatire a acestuia;

k)    indeplineste orice alte atribuții stabilite de directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București.

Art. 39 - Serviciul paza obiective se subordonează primului director executiv adjunct si are următoarele atribuții:

a)    intocmeste planurile de paza si le supune spre aprobare/avizare potrivit legii;

b)    asigura paza obiectivelor si bunurilor de interes public local si privat din zona de competenta, stabilite de Consiliul General al Municipiului București, conform planurilor de paza si ordine publica;

c)    asigura supravegherea zonelor comerciale si de agrement precum si a altor locuri stabilite prin planurile de paza;

d)    participa, la solicitare, la incheierea contractelor de prestări de servicii cu beneficiarii din zona de competenta;

e)    stabilește reguli cu privire la predarea-primirea armamentului si muniției, portul si folosirea acestora in timpul serviciului, precum si intretinerea si asigurarea deplinei lor securități când nu se afla asupra personalului de paza din subordine;

f)    aproba documentele privind planificarea si repartizarea in serviciu a personalului subordonat;

g)    controlează modul de executare a activitațiLde paza desfasurata de către

personalul din subordine;    ..St T A /f'X


TI

h)    analizeaza zilnic modul de executare a activitatii de paza si stabilește masurile ce se impun a fi intreprinse in obiectivele aflate in responsabilitate;

i)    stabilește zilnic si ori de cate ori este nevoie, obiectivele operaționale ce trebuie sa fie in atentia prioritara a șefilor birourilor din subordine;

j)    menține legătură permanenta cu beneficiarii prestațiilor de paza in vederea imbunatatirii condițiilor care sa asigure buna funcționare si securitatea obiectivelor, precum si remedierea neregulilor constatate;

k)    conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu tematica stabilita;

l)    analizeaza lunar activitatea in obiectivele pe care le are in paza;

m)    indeplineste si alte atribuții stabilite prin lege si de către șefii ierarhici;

n)    informează de indata directorul executiv despre toate evenimentele deosebite inregistrate in activitatea de paza.

Art. 40 - Birourile 1-2 paza obiective se subordonează șefului serviciului paza

) obiective si au următoarele atribuții:

a)    asigura cunoașterea prevederilor planurilor de paza si punerea lor in practica;

b)    urmăresc ca in planurile de paza sa se prevada toate punctele vulnerabile pătrunderii in obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare impotriva efracției, obligativitatea cu privire la menținerea lor in stare de funcționare si răspunderea concreta in cazul nerealizarii lor;

c)    intocmesc si asigura planificarea si repartizarea personalului operativ din subordine pe obiective si ture;

d)    asigura instruirea, la intrarea in serviciu, a personalului din subordine, cu privire la atribuțiile generale si specifice ale acestuia;

e)    semnalează, de indata, conducerii Politiei Comunitare a Municipiului București si organelor abilitate orice probleme deosebite care au legătură cu activitatea desfasurata, despre care iau cunoștința in timpul indeplinirii sarcinilor de serviciu, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are atribuții si responsabilități;

)    f) actioneaza impreuna cu politia, jandarmeria, pompierii, protecția civila si alte

autoritati prevăzute de lege la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

g)    controlează modul de execuție a activitatii de paza desfasurata de personalul din subordine.

h)    indeplineste si alte atribuții stabilite de lege.

Art. 41 - Serviciul ordine publica, aplicare contravenții se subordonează celui de-al doilea director executiv adjunct, are in subordine birourile 1-3 ordine publica, constatare contravenții si are următoarele atribuții:

a) asigura ordinea si liniștea publica in zonele si‘ I&dUjSip stabilite prin planul de

paza si ordine publica, previne si combate incalcarea normelor legale privind curățenia localității si comerțul stradal, precum si alte fapte ilicite stabilite prin hotarari ale Consiliului General al Municipiului București;

b)    asigura supravegherea parcărilor auto, a unităților școlare, a zonelor comerciale si de agrement, a piețelor, a cimitirelor si a altor locuri stabilite prin planurile de paza si ordine publica;

c)    organizează si conduce activitatea birourilor din subordine;

d)    stabilește zilnic, si ori de cate ori este necesar, obiectivele operaționale ce trebuie sa fie in atentia prioritara a șefilor birourilor din subordine;

e)    avizeaza documentele privind planificarea si repartizarea in serviciu a personalului subordonat;

f)    Stabilește reguli cu privire la predarea-primirea armamentului si muniției, portul si folosirea acestora in timpul serviciului, precum si intretinerea si asigurarea deplinei lor securități când nu se afla asupra personalului din subordine;

g)    transmite serviciului juridic, evidenta contravenții, procesele-verbale de constatare a contravențiilor incheiate, precum si alte documente specifice, in vederea inaintarii in instanța, daca este cazul;

h)    aduce la cunoștința conducerii Politiei Comunitare a Municipiului București contravențiile constatate si neregulile despre care a luat cunoștința in activitatea de patrulare, care ii depasesc competenta materiala, intocmind rapoarte si note de constatare;

i)    colaborează cu Direcțiile Generale de Impozite si Taxe Locale, in vederea urmăririi debitelor de la persoanele care nu au achitat amenzile aplicate prin procesele-verbale de constatare a contravențiilor;

j)    tine evidenta contravențiilor constatate si a sancțiunilor aplicate, in condițiile

legii;

k)    conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu tematica stabilita.

l)    analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;

m) indeplineste si alte atribuții stabilite de către șefii ierarhici, conform legii.

Art. 42 - Birourile 1-3 ordine publica, aplicare contravenții se subordonează șefului serviciului ordine publica, constatare contravenții si au următoarele atribuții:

a)    constata contravențiile date in competenta si aplica sancțiunile contravenționale, potrivit legii, pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si liniștii publice, curățenia localității, comerțul stradal, protecția mediului inconjurator, precum si pentru faptele care afecteaza climatul social, stabilite prin legi, hotarari ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General;

b)    participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, manifestărilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;

c)    intervine impreuna cu organele abilitâ^'^U'^&ticitarea cetățenilor pentru


29

J/

aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;

d)    actioneaza impreuna cu politia, jandarmeria, pompierii, protecția civila si alte autoritati prevăzute de lege la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

e)    comunica, de indata, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de incalcare a legii, altele decât cele stabilite in competenta sa, despre care a luat cunoștința cu ocazia indeplinirii misiunilor specifice;

f)    insoteste, in condițiile stabilite prin regulament, funcționarii Primăriei Municipiului București la executarea unor controale si la punerea in executare a unor hotarari ale Consiliului General al Municipiului București, asigurând protecția acestora si prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

g)    verifica si soluționează, in limitele legii, sesizările asociațiilor de proprietari sau locatari privind savarsirea unor fapte prin care se incalca normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

h)    sprijină Politia Romana in activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum si a persoanelor dispărute;

i)    controlează modul de depozitare a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel si de respectare a igienizării zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizează Primarul General al Municipiului București cu privire la situațiile de fapt constatate si la masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii stării de curățenie a localității;

j)    intocmeste si asigura planificarea si repartizarea personalului operativ din subordine pe itinerarii de patrulare si ture;

k)    intocmeste variantele de deplasare a personalului operativ din subordine pe itinerariile de patrulare stabilite prin planurile de paza si ordine publica;

l)    analizeaza zilnic activitatea personalului din subordine;

m)    indeplineste orice alte atribuții stabilite prin lege.

Art. 43 - Serviciul sinteza, insotire, trafic se subordonează celui de-al doilea director executiv adjunct si are următoarele atribuții:

a)    preia de la serviciul dispecerat notele telefonice transmise si primite in ultimele 24 de ore, pe cele din urma transmitandu-le la biroul secretariat si registratura;

b)    pe baza datelor primite de la celelalte compartimente ale instituției in ultimele 24 de ore, intocmeste informarea zilnica, pe care o transmite, prin biroul secretariat si registratura, directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București;

c)    lunar si ori de cate ori solicita Consiliul General al Municipiului București, Primarul General sau directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București, intocmeste statistici, analize, situații tematice sau alte documente care se refera la activitatea si performantele personalului unitatii;

electronica?^ ^Wd^rafetilor zilnice desfășurate de


d)    organizează arhivarea

30


personalul operativ al Politiei Comunitare a Municipiului București;

e)    participa, după caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare si reparații ale arterelor de circulație;

f)    intervine la solicitarea organelor de control ale R.A.T.B., asigurând protecția controlorilor si legitimarea persoanelor care nu se supun controlului legitimațiilor de călătorie;

g)    insoteste, in condițiile legii, funcționarii Primăriei Municipiului București la executarea unor controale si la punerea in executare a unor hotarari ale Consiliului General al Municipiului București, asigurând protecția acestora si prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii si liniștii publice;

h)    indeplineste orice alte atribuții stabilite de lege.

Art. 44 - Serviciul dispecerat se subordonează celui de-al doilea director executiv adjunct si are următoarele atribuții:

a)    asigura coordonarea operaționala a activitatilor specifice desfășurate in teren, conlucrarea/cooperarea operativa cu Politia si Jandarmeria Romana in acțiunile comune, precum si evidenta documentelor si activitatilor specifice;

b)    elaborează, in colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București, concepția executării misiunilor, planurile de acțiune si celelalte documente necesare indeplinirii misiunilor specifice;

c)    elaborează si propune concepția privind folosirea forțelor si mijloacelor aflate la dispoziție, documentele privind intervenția la obiectivele si in zonele stabilite prin planurile de paza si ordine publica;

d)    tine evidenta misiunilor incredintate, efectivelor participante si rezultatelor obținute de către polițiștii comunitari;

e)    intocmeste rapoarte si situații statistice referitoare la activitatea desfasurata, in termenele stabilite de conducerea Politiei Comunitare a Municipiului București;

f)    asigura redactarea si transmiterea la servicii si birouri a deciziilor conducerii Politiei Comunitare a Municipiului București, urmărind executarea la timp a acestora; primește rapoartele de la serviciile operative si urmărește soluționarea lor;

g)    elaborează documentele de organizare a cooperării Politiei Comunitare a Municipiului București cu structuri ale Ministerului Administrației si Internelor si ale Ministerului Apărării Naționale;

h)    participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice si sportive organizate in zona de competenta;

i)    asigura pastrarea si distribuirea armamentului si muniției aferente in condiții de siguranța, conform prevederilor legale si normelor interne;

j)    elaborează documentele necesare conducerii misiunilor, executa activitati de recunoaștere si cooperare cu celelalte structuri similare ale organelor abilitate de lege sa desfasoare activitati in domeniul specific;

k)    răspunde de cunoașterea permanenta a capacitatii combative a personalului operativ din instituție si raportează despre aceasta directorqJj^^eAwWl Politiei Comunitare

a Municipiului București;

l)    răspunde de cunoașterea misiunilor care au fost executate sau sunt in curs de executare, situației operative, forțelor si mijloacelor angajate in acțiuni, iar in afara orelor de program dispune primele masuri privind organizarea si executarea misiunilor incredintate unitatii, prezentandu-le imediat directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București sau inlocuitorului legal al acestuia;

m)    organizează si menține legătură permanenta cu efectivele aflate in misiunile de asigurare a ordinii publice si cu celelalte forte sau structuri cu care se cooperează;

n)    menține in stare de funcționare mijloacele si sistemele de alarmare, radiocomunicatii si asigura intretinerea acestora pentru a-si indeplini rolul funcțional;

o)    folosește in mod corespunzător aparatura radio emisie-receptie din dotare si intervine pentru respectarea regulilor stabilite, de către toti participantii la traficul radio;

p)    intocmeste Regulamentul de Organizare si Funcționare a dispeceratului de zona destinat sa monitorizeze si sa transmită alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de intervenție si il supune spre aprobare, in condițiile legii;

q)    supraveghează permanent echipamentele si aparatura centrului de monitorizare pentru a interveni si acționa operativ la receptionarea evenimentelor;

r)    tine permanent legătură cu echipajele de intervenție pentru a cunoaște poziția lor in teren, urmărește schimbarea serviciului intre acestea la orele si in locurile stabilite, in scopul realizării unor intervenții operative in cazul producerii de evenimente deosebite;

s)    asigura, in timp util, intervenția echipajelor mobile in cazul receptionarii semnalelor de alarma de la abonatii conectați la dispeceratul de zona;

ș) anunța de indata unitățile de politie competente, in situațiile in care forțele proprii de intervenție sunt depășite de natura evenimentului;

t)    intocmeste planul de paza necesar efectuării transporturilor de bunuri si valori importante, in condițiile legii;

ț) asigura realizarea transporturilor de bunuri si valori importante preluate pe baza de contracte de prestări de servicii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

u)    raportează evenimentele deosebite si aplicarea masurilor stabilite in caz de • calamitati naturale, incendii sau alte situații deosebite;

v)    verifica funcționalitatea sistemului tehnic de alarmare in conformitate cu prevederile planului de alarmare;

w)    verifica zilnic, la terminarea programului, incuierea si sigilarea incaperilor in care sunt depozitate armamentul si muniția, tine evidenta cheilor de la birouri si a cutiilor cu chei;

x)    menține ordinea si curățenia la sediul Politiei Comunitare a Municipiului București, permite accesul persoanelor străine in conformitate cu prevederile legale si normele interne;

y)    intocmeste si actualizeaza planurile de alarmare, cooperare, intervenție si repartizarea personalului; asigura alarmarea personalului Politiei Comunitare a Municipiului București, in situații temeinic justificate, la deciziile condudțijr^jtatii;

z) executa orice alte atribuții stabilite Comunitare a Municipiului București.

de directorul executiv al Politiei


Art. 45 - Biroul informatizare, baza de date se subordonează celui de al doilea director executiv adjunct si are următoarele atribuții:

a)    organizează si răspunde de funcționarea neintrerupta a legaturilor prin toate categoriile de mijloace de comunicații si informatica, precum si de transmiterea in timp util a documentelor prin intermediul sistemului de comunicații;

b)    controlează si asigura cunoașterea permanenta a situației mijloacelor de comunicații si informatica din unitate;

c)    asigura inzestrarea unitatii cu tehnica de comunicații si informatica, menținerea lor in perfecta stare de funcționare, controlează exploatarea, intretinerea, depozitarea si tinerea evidentei materialelor de comunicații si informatica;

d)    organizează exploatarea corecta a mijloacelor de comunicații si informatica si a protecției lor impotriva bruiajului radio;

e)    organizează primirea si transmiterea cu prioritate a semnalelor de alarmare si instiintare a Politiei Comunitare a Municipiului București prin intermediul sistemului de comunicații si informatica;

f)    constata defecțiunile aparute la aparatura existenta la posturile de lucru si asigura service-ul acestora (defecțiuni ce por fi remediate, blocarea sistemului, erori aparute datorita utilizării necorespunzatoare, etc.); pentru defecțiunile grave va apela la firma specializata cu care exista contract de service; cercetează cazurile de abateri care pun in pericol integritatea materialelor de comunicații si informatica;

g)    administrează bazele de date si rețelele de calculatoare;

h)    oferă asistenta tehnica de specialitate pentru compartimentele din cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București;

i)    centralizează solicitările, analizeaza si propune necesarul noilor sisteme informatice si elaborează soluțiile optime de achiziție;

j)    participa la recepția calitativa a elementelor de tehnica de calcul achiziționate jpentru toate serviciile si birourile Politiei Comunitare a Municipiului București;

k)    asigura realizarea masurilor prevăzute de Legea nr. 161/2003 cu privire la transparenta in administrarea informațiilor si serviciilor publice prin mijloace electronice;

l)    acorda asistenta la intocmirea si derularea contractelor de service, rețea, achiziții calculatoare si periferice;

m)    instruiește si perfecționează personalul Politiei Comunitare a Municipiului București cu privire la utilizarea hardware si software din dotare;

n)    organizează si susține cursuri de instruire a personalului instituției ce utilizează echipamentele de calcul, pe măsură introducerii acestora in activitatea compartimentelor Politiei Comunitare a Municipiului București.

o)    indeplineste orice alte atribui Comunitare a Municipiului București.


Art. 46 - Biroul Relații Publice si Informare se subordonează celui de al doilea director executiv adjunct si are următoarele atribuții:

a)    intocmeste revista presei pe care o prezintă factorilor interesați;

b)    analizeaza si evalueaza reflectarea in presa a acțiunilor intreprinse de Politia Comunitara a Municipiului București;

c)    intocmeste, realizează si organizează acțiunile de protocol la manifestări jubiliare, inclusiv asigurarea recuzitei necesare (fanioane, mape, diplome, felicitări, albume, etc.);

d)    asigura îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin purtătorului de cuvânt desemnat de directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București;

e)    informează in timp util mass - media cu privire la conferințele de presa sau orice alte acțiuni publice organizate de Politia Comunitara a Municipiului București si asigura accesul ziariștilor la activitatile si acțiunile de interes public organizate de instituție;

f)    asigura periodic sau de fiecare data când activitatea instituției prezintă un î interes imediat, difuzarea de comunicate, informări de presa, interviuri sau briefinguri;

g)    asigura, la solicitare scrisa sau verbala, accesul populației la informațiile de interes public din sfera de competenta a Politiei Comunitare a Municipiului București;

h)    asigura accesul la informații si in format electronic, daca sunt întrunite condițiile tehnice necesare, celor care solicita si vor sa obțină informații de interes public referitoare la activitatea Politiei Comunitare a Municipiului București;

i)    elaborează Buletinul Informativ al instituției, care va cuprinde informațiile de interes public comunicate din oficiu si asigura difuzarea acestuia.

Art. 47 - Serviciul buget, financiar-contabilitate se subordonează directorului executiv adjunct (economic) si are următoarele atribuții:

a)    asigura respectarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituției, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

b)    intocmeste situațiile financiare trimestriale si anuale;

c)    constituie garanții materiale angajatilor care au ca atribuții de serviciu primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrare si folosința si asigura calcularea, reținerea si constituirea depozitelor la unitatea CEC;

d)    intocmeste statele de plata a salariilor personalului Politiei Comunitare a Municipiului București, precum si a altor drepturi bănești cuvenite, conform legislației in vigoare;

e)    intocmeste fisele fiscale pentru personalul angajat permanent sau temporar;

f)    intocmeste ordinele de plata si efectuează viramentele către furnizorii de bunuri, servicii si lucrări pe baza documentelor justificative.^ '^Ț^^


g)    intocmeste dări de seama statistice;

h)    efectuează prin casierie operații de incasari si plăti, pe baza documentelor aprobate si care au fost supuse controlului financiar preventiv propriu, conform legii;

i)    urmărește si răspunde de inregistrarea corecta a operațiunilor contabile care stau la baza intocmirii balanțelor de verificare;

j)    urmărește efectuarea cheltuielilor curente si de investiții;

k)    indeplineste orice alte atribuții stabilite de directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București.

Art. 48 - Serviciul urmărire contracte se subordonează directorului executiv adjunct (economic) si are următoarele atribuții:

a)    elaborează si supune spre avizare serviciului juridic, contencios administrativ, contractele a căror incheiere este necesara pentru desfasurarea activitatii Politiei Comunitare a Municipiului București;

b)    asigura respectarea legalității cu privire la negocierea si incheierea de către .Politia Comunitara a Municipiului București a tuturor contractelor necesare desfășurării activitatii;

c)    participa la negocieri, urmărind sa fie cuprinse in contractele respective clauze care sa conducă la respectarea indeplinirii obligațiilor contractuale, atat de către beneficiar cat si de către prestator;

d)    urmărește modul de derulare a contractelor, intervenind, atunci când este cazul, pentru respectarea drepturilor Politiei Comunitare a Municipiului București de către beneficiari;

e)    urmărește indeplinirea cu regularitate a obligațiilor beneficiarilor la termenele stabilite, participa la efectuarea recepțiilor, iar in situația nerespectarii clauzelor contractuale de către aceștia sesizează serviciul juridic, contencios administrativ al Politiei Comunitare a Municipiului București pentru luarea masurilor legale ce se impun;

f)    indeplineste si alte atribuții stabilite de lege.

Art. 49 - Serviciul administrativ transport si paza se subordonează directorului executiv adjunct (economic) si are următoarele atribuții:

a)    asigura aprovizionarea cu uniforme de serviciu, echipament de protecție si materiale necesare indeplinirii atribuțiilor de către personalul Politiei Comunitare a Municipiului București;

b)    răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere, de utilizarea raționala a materialelor consumabile si evidenta bunurilor mobile si imobile, instalațiilor aferente mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata si materialelor din dotarea instituției;

c)    ia masuri pentru gospodărirea raționala a energiei electrice, combustibililor,

d)    asigura asistenta tehnica a instalațiilor aferente clădirilor din administrarea si folosința Politiei Comunitare a Municipiului București;

e)    propune reparațiile privind mobilierul, instalațiile aferente si celelalte mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in administrarea instituției, urmărește realizarea lucrărilor respective si participa la receptionarea acestora;

f)    intocmeste propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de intretinere, piese de schimb, inventar gospodăresc, rechizite de birou si tipizate necesare desfășurării activitatii Politiei Comunitare a Municipiului Buucresti;

g)    răspunde de depozitarea si conservarea materialelor, echipamentelor de birou si asigura distribuirea acestora serviciilor si birourilor instituției;

h)    intocmeste propuneri pentru planul de aprovizionare tehnico-materiala privind utilajele, accesoriile si materialele specifice pentru prevenirea si stingerea incediilor;

i)    asigura exploatarea in condiții optime a aparatelor de copiat, a instalațiilor de aer condiționat si a centralelor si aparatelor telefonice fixe si mobile;

j)    face propuneri pentru efectuarea reparațiilor curente sau capitale a imobilelor din patrimoniul Politiei Comunitare a Municipiului București;

k)    asigura dotarea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor la sediul instituției si la clădirile din administrarea acesteia;

l)    asigura condiții pentru arhivarea si pastrarea in condiții de securitate, conform legii, a documentelor Politiei Comunitare a Municipiului București;

m)    urmărește derularea contractelor privind utilitățile furnizorilor apa-canal, energie electrica, gaze naturale si salubritate;

n)    coordonează activitatea parcului auto, asigurând permanent cu autoturismele din dotare, intreaga activitate a instituției;

o)    intocmeste planul de exploatare a autovehiculelor din dotare;

p)    face propuneri pentru dotarea corespunzătoare a parcului de autovehicule;

q)    organizează, indruma si controlează folosirea, întreținerea, pastrarea, repararea si aprovizionarea cu piese de schimb, materiale, carburanți - lubrifianti, astfel ca aceste activitati sa fie realizate cu randament maxim si sa prevină consumurile peste normele de

'piese de schimb si materiale;

r)    urmărește realizarea unui consum legal de carburanți auto, neadmitand depășirea normelor alocate sau folosirea acestora in alte scopuri decât cele legate de misiuni, acțiuni de control in obiective si pe itinerariile de patrulare si activitatea de pregătire profesionala;

s)    asigura schimbarea pieselor si materialelor autovehiculelor ajunse la uzura

normala;

t)    asigura pentru sediul instituției intretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces;

u)    executa activitatea de inventariere a materialelor si bunurilor aflate in exploatarea personalului si propune casarea acestora la expirarea perioadei de folosința;

v)    asigura prin personalul de paza al serviciului incadrat pe funcția de guard, paza si apararea obiectivelor din zona de responsabilitate a birourilor paza obiective;

x) îndeplinește si alte atribuții in domeniu, specifice instituției, stabilite de directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București.

Art. 50 - Responsabilul de zona se subordonează nemijlocit șefului de birou si are urmetoarele atribuții :

a) transmite agentilor comunitari si guarzilor care isi executa serviciul in zona sa de responsabilitete, deciziile superiorilor ierarhici;

bjurmareste respectarea prevederilor Planurilor de Paza si Ordine Publica de către agenții comunitari si guarzi din zona sa de responsabilitate;

cjverifica îndeplinirea atribuțiilor funcționale de către agenții comunitari si guarzi, acordandu-le sprijin in rezolvarea situațiilor care se ivesc in activitatea acestora si raportează ierarhic deindata, toate evenimentele si neregulile constatate; urmărește respectarea de către agenții comunitari a variantelor de patrulare, punctelor de staționare, si duratei repausului, stabilite prin consemn;

djverifica prezenta si tinuta agentilor comunitari si a guarzilor care -si executa atribuțiile de serviciu in zona sa de responsabilitate înainte de intrare si in timpul executării serviciului;

ejurmareste respectarea de către personalul operativ aflat in timpul serviciului in zona de responsabilitate a regulilor cu privire la predarea - primirea armamentului si muniției, portul si folosirea acestora ;

fjverifica, in timpul executării serviciului, starea si funcționarea mijloacelor tehnice de paza, a sistemelor de supraveghere si alarmare antiincendiu si antiiefractie , a amernajarilor existente in obiectivele incredintate, luând masuri de remediere a nejunsurilor constate;

gjcomunica deandata superiorului ierarhic, datele cu privire la apectele de incalcare a legii, altele decât cele stabilite in competenta Politiei Comunitare a Municipiului București, despre care a luat cunoștința cu ocazia indeplinirii misiunilor specifice;

hjdistribuie agentilor comunitari si guarzilor care isi desfasoara activitatea in zona de responsabilitate, documentele necesare executării serviciului si de pregătire, repartizate de jșeful ierarhic si uramareste respectarea acestora;

i)întocmește saptamanal raport de activitate cu privire la cele constatate in zona de responsabilitate pe care il prezintă șefului ierahic;

kjintervine, din dispoziția superiorului ierarhic, împreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale , prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;

ljconstata contravențiile date in competenta si aplica sancțiunile contravenționale potrivit legii;

m)    supraveghează zonele comerciale si de agrement, precum si celelalte locuri stabilite prin Planurile de Paza si Ordine Publica;

n)    se prezintă in termenul si la locul stabilit pentru a participa conform dispozițiilor, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si burmrîlol^e^rsjĂtate de incendii, explozii,

avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmărilor provocate de astfel de evinimente;

o)    participa, din dispoziția șefului ierarhic, la asigurarea masurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice , manifestărilor cultural artistice si sportive organizate de Primăria Municipiului București;

p)    din dispoziția șefului ierarhic, asista la primirea si predarea posturilor de paza si informează agenții comunitari si guarzii despre situatiia operativa inainte de intrarea in serviciu;

q)    participa , la ședințele de analiza a acivitatii profesionale, ori de cate ori este

nevoie;

r)    in baza constatărilor privind activitatile desfășurate in zona de responsabilitate, propune superiorului ierarhic masuri de imbunatatire a acestora in cadrul serviciului;

s)    mentine legătură cu beneficiarii prestațiilor de paza si ordine publica cu privire la activitatile desfășurate de personalul operativ din zona de responsabilitate si raportează de indata sesizărilor acetora referitoare la modul de indeplinire a serviciului de către agenții comunitari si guarzi;

t)    informeaza de indata șeful ierarhic cu privire la evenimentele si activitatile ce au loc sau urmeaza a se desfasura in obiectivele aflate in zona de responsabilitate , care implica si participarea personalului operativ.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 51 - In termen de 60 zile de la aprobarea prezentului Regulament, directorul executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București, prin personalul de specialitate va intocmi Regulamentul Intern, cu respectarea obligatorie a prevederilor Legii nr. 371/2004, H.G. nr. 2295/2004 si Regulamentului de Organizare si Funcționare al Politiei Comunitare a Municipiului București.

Art. 52 - (1) Directorul Executiv, Directorii Executivi Adjuncti, șefii serviciilor si

birourilor, pe baza atribuțiilor cuprinse in actele normative care reglementează activitatea instituției, vor stabili sau completa, după caz, prin fisa postului, in termen de 30 zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, sarcinile de serviciu pentru fiecare funcție publica/post in parte, urmărind o incarcare judicioasa a acestora, in conformitate cu nivelul pregătirii profesionale a angajatului si cu specificul funcției publice/postului.

(2) Directorul Executiv, Directorii Executivi Adjuncti, șefii serviciilor si birourilor vor propune masuri de perfecționare a pregătirii profesionale a salariatilor din subordine, intocmind totodată si evaluarea performanteloi^qarafesionale individuale sau aprecierea activitatii profesionale anuale după caz, pentru persdanefe^ih structura coordonata.

(3) Directorul Executiv, Directorii Executivi Adjuncti, șefii de servicii si birouri vor răspunde de sustragerea de informații privind confidențialitatea in legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau la cunoștința in exercitarea funcțiilor pe care acestea le dețin.

Art. 53 - Furnizarea datelor si informațiilor referitoare la activitatea de serviciu, precum si participarea la lucrări organizate de alte autoritati sau instituții publice se face numai prin decizia sau cu acordul directorului executiv al Politiei Comunitare a Municipiului București.

Art. 54 - (1) Personalul Politiei Comunitare a Municipiului București va studia legislația specifica domeniului de activitate si va răspunde de aplicarea corecta a acesteia; in cazul apariției de noi reglementari legislative in domeniu, șefii compartimentelor vor repartiza salariatilor din subordine sarcinile ce le revin, completând fisele posturilor acestora.

(2) Atribuțiile ce decurg din legislația nou - aparuta se considera parte integranta a Regulamentului de Organizare si Funcționare a Politiei Comunitare a Municipiului București.

Art, 55 - Cercetarea prealabila a abaterilor disciplinare savarsite de salariatii Politiei Comunitare a Municipiului București, audierea acestora si propunerea sancțiunilor disciplinare se va face de către Comisia de disciplina constituita in instituție, in conformitate cu prevederile Statutului funcționarilor publici sau Codului Muncii, după caz.

Art. 56 - (1) Toți angajatii Politiei Comunitare a Municipiului București au obligația de a respecta programul de lucru stabilit de conducerea instituției.

(2)    Personalul Politiei Comunitare a Municipiului București care efectuează deplasări in interes de serviciu are obligația sa intocmeasca raport, pe care il prezintă șefului ierarhic.

(3)    Nerespectarea alin. (1) si (2) atrage aplicarea sancțiunilor disciplinare stipulate ) in Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările

ulterioare sau in Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, după caz.

Art. 57 - Corespondenta intrata in unitate din partea unor autoritati sau instituții publice, persoane fizice sau juridice, va parcurge in mod obligatoriu traseul: birou secretariat si registratura - director executiv -serviciul sau biroul in cauza.

Art. 58 - Șefii serviciilor si birourilor au obligația sa trimită biroului informatizare, baza de date informațiile de interes public, conform legii, in vederea publicării acestora pe site-ul Politiei Comunitare a Municipiului București.


39

Art. 59 - Prezentul regulament se va difuza, prin grija biroului secretariat si registratura, tuturor compartimentelor din cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București, șefii acestora asigurând, pe baza de semnătură, luarea la cunoștința de către toti salariatii din subordine.

Art. 60 - Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare va fi reactualizat ori de cate ori situația o impune, prin hotarare a Consiliului General al Municipiului București.

40