Hotărârea nr. 122/2006

HOTARAREnr. 122 din 2006-05-18 HOTARIRE 122 din 18/05/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII " MODERNIZARE RETEA PRIMARA CAMINE DE TERMOFICARE C7 POD CONSTANTA - CB 2, BUCURESTII NOI"
HOTARIRE nr. 122 din 18/05/2006
HOTARIRE 122 din 18/05/2006

HOTARIRE    122 din 18/05/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII " MODERNIZARE RETEA PRIMARA CAMINE DE TERMOFICARE C7 POD CONSTANTA - CB' 2, BUCURESTII NOI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Modernizare retea primara camine de termoficare C7 Pod

Constanta –CB’ 2 Bucurestii Noi”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.40(1) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti documentatiei pentru obiectivul de investitii „Modernizare retea primara camine de termoficare C7 Pod Constanta –CB’2 Bucurestii Noi”, prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti in limita fondurilor bugetare alocate.

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei  Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18 mai 2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 18.05.2006

Nr. 122

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

ANEXA LA HCGMB nr.CYV7.^5^.2006

Obiectivul de investiții: Modernizare rețea primara C7 Pod Constanta -CB2'Bucureștii Noi

avand Avizul CTE-PMB nr. 883/02.02.2006

-    Valoarea investiției: 8.275.930,90 RON ( 2.291.930,16 Euro)

din care C+M: 7.260.715,20 RON ( 2.010.777,12 Euro )

(preturi 17.10.2005 la cursul 1 EURO = 3,6109 Lei/Euro)

-    Capacități:

-    debit transportat: 1250 t/h

-    lungime tronson : 630 m 2 Dn 400 mm

620 m 2Dn 300 mm

-    Durata normala de funcționare : 30 ani

-    Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție

( situația proiectata) : 11.971.513 RON

-    Costuri anuale din activitatea de transport si distribuție

(situația proiectata) : 10.541.401 RON

-    Volum anual de energie transportata : 64.956 Gcal/an

-    Durata de realizare a lucrărilor de investiții: 16 luni

-    Costul energiei termice (situația proiectata): 162,2858 RON/Gcal

-    Profit net anual: 1.201.294 RON

-    Rata profitului: 11,40 ani

-    Durata de recuperare a investiției: 10,96 ani

Varianta dinamica

-    Rata de actualizare : 8 %

-    Venitul net actualizat: 12.068.640 RON/30 ani (RON pe durata eficienta de funcționare)

-    Raportul Venituri totale actualizate / Cheltuieli totale actualizate : 1,18