Hotărârea nr. 12/2006

HOTARAREnr. 12 din 2006-01-26 HOTARIRE 12 din 26/01/2006 PRIVIND ACHIZITIONAREA A 65 DE UNITATI (CABINE BILETE-ABONAMENTE) CU FINANTARE DIN ALOCATII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII R.A.T.B. "MODERNIZAREA SISITEMULUI DE TAXARE IN ORASUL BUCURESTI"
HOT. 12 26/01/2006
HOTARIRE 12 din 26/01/2006

HOTARIRE     12 din 26/01/2006

PRIVIND ACHIZITIONAREA A 65 DE UNITATI (CABINE BILETE-ABONAMENTE) CU FINANTARE DIN ALOCATII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII R.A.T.B. "MODERNIZAREA SISITEMULUI DE TAXARE IN ORASUL BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind achizitionarea a 65 de unitati (cabine bilete – abonamente) cu finantare din alocatii de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii R.A.T.B. „Modernizarea sistemului de taxare in orasul Bucuresti”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Cap.III, sectiunea 3, art.40(1) al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba achizitionarea a 65 de unitati (cabine bilete – abonamente) cu finantare din alocatii de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii R.A.T.B. „Modernizarea sistemului de taxare in orasul Bucuresti”.

Art.2 - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se asigura din fondurile bugetului si alte surse constituite legal conform legii.

Art.3 - Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei, Directia Buget, Directia Juridic, Contencios si Legislatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Regia Autonoma de Transport Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.01.2006

Nr. 12