Hotărârea nr. 119/2006

HOTARAREnr. 119 din 2006-05-18 HOTARIRE 119 din 18/05/2006 PRIVIND IMPUTERNICITREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA SAU ASOCIEREA CU PERSOANE JURIDICE ROMANE SAU STRAINE, CU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SI CU ALTI PARTENERI SOCIALI IN VEDEREA REALIZARII CENTRULUI DE AGREMENT PANTELIMON - AQUA PARK
HOT. 119 18/05/2006
HOTARIRE 119 din 18/05/2006

HOTARIRE    119 din 18/05/2006

PRIVIND IMPUTERNICITREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA SAU ASOCIEREA CU PERSOANE JURIDICE ROMANE SAU STRAINE, CU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SI CU ALTI PARTENERI SOCIALI IN VEDEREA REALIZARII CENTRULUI DE AGREMENT PANTELIMON - AQUA PARK

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind imputernicirea Consiliului Local al sectorului 3 sa hotarasca cu privire la cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali in vederea realizarii Centrului de Agrement Pantelimon - Aqua Park

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-civica.

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.46(2) si art.95 alin.(2) lit.“q” si alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 3 sa hotarasca cu privire la cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali in vederea realizarii Centrului de Agrement Pantelimon - Aqua Park.

            Contractele de asociere vor fi incheiate dupa aprobarea lor de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art.2 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18 mai 2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 18.05.2006

Nr. 119