Hotărârea nr. 118/2006

HOTARAREnr. 118 din 2006-05-18 HOTARIRE 118 din 18/05/2006 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE INTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, INTERNATIONAL STUDENT TRAVEL CONFEDERATION (ISTC) SI ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR, STUDENTILOR SI PROFESORILOR (ASYST)
HOTARIRE nr. 118 din 18/05/2006
HOTARIRE 118 din 18/05/2006

HOTARIRE    118 din 18/05/2006

PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE INTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, INTERNATIONAL STUDENT TRAVEL CONFEDERATION (ISTC) SI ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR, STUDENTILOR SI PROFESORILOR (ASYST)

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Protocolului de Cooperare intre Primaria Municipiului Bucuresti, International Student Travel Confederation (ISTC) si Asociatia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studentilor si Profesorilor (ASYST)

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Invatamant;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38(2) lit.”x”, art.46(2) si art.67(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba Protocolul de Cooperare intre Primaria Municipiului Bucuresti, International Student Travel Confederation (ISTC) si Asociatia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studentilor si Profesorilor (ASYST), prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 – Primarul General al municipiului Bucuresti va semna pentru si in numele Municipiului Bucuresti protocolul prevazut la art.1.

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18 mai 2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 18.05.2006

Nr. 118

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 
Protocol de cooperare intre Primăria Municipiului București (PMB), International Student Travel Confederation (ISTC) si Asociația pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților si Profesorilor (ASYST)

Primăria Municipiului București (PMB),

International Student Travel Confederation (ISTC)

si

Asociația pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților si Profesorilor (ASYST)

•    ținând cont de atribuțiile consilului local care hotărăște, in condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, cu organizații neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

•    avand in vedere faptul ca Primăria Municipiului București este interesata sa incurajeze mobilitatea si libera circulație a tinerilor, studenților si profesorilor stimulând schimbul de experiența, comunicarea si informarea pe plan intern si extern, dezvoltarea cooperării internaționale, precum si promovarea valorilor culturale si de mediu in rândul viitoarei generații de tineri cetateni ai Bucurestiului.

•    avand in vedere faptul ca ISTC este o asociație internaționala non-profit, înființata in 1949, care are ca obiectiv promovarea schimburilor educaționale si a mobilității, dezvoltând astfel cooperarea internaționala intre tineri, studenti si profesori, iar Asociația pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților si Profesorilor (ASYST) este o asociație non-profit romaneasca dedicata indeplinirii obiectivelor ISTC in Romania;

•    ținând cont de faptul ca ISTC deține si administrează cârdul ISIC (International Student Identity Cârd), legitimație pentru tineri/studenti si profesori emisa si recunoscuta in 120 tari din toata lumea, singura legitimație care probează statutul de student (incadrat la o instituție de invatamant de stat sau particulara acreditata, cursuri de zi) recunoscuta la nivel internațional, inclusiv in cele 25 de state membre ale Uniunii Europene, precum si in cele trei tari aspirante (Romania, Bulgaria si Croația), iar ASYST deține licența naționala pentru cârdul ISIC (International Student Identity Cârd);

•    avand in vedere faptul ca acest demers se aliniaza politicii de dezvoltare a Uniunii Europene si memorandumului de colaborare intre ISTC si UNESCO;

•    ținând cont de faptul ca UNESCO recomanda cârdul ISIC ca instrument de promovare a acțiunilor educative si culturale prin intermediul călătoriilor si al experiențelor interculturale ale studenților (Anexa I la prezentul Protocol);

•    avand in vedere Protocolul de Colaborare semnat intre Institutul European pentru Cultura (EIC), care activeaza sub egida Parlamentului European si ISTC cu scopul de a influenta crearea unei conștiințe de grup si de a promova valorile educaționale si culturale in rândul tinerilor si studenților, atat din tarile membre UE, cat si din cele aspirante (anexa II la prezentul Protocol).


Au convenit asupra următoarelor:

CAP 1 OBIECTIVELE DE BAZA ALE COOPERĂRII

Art1.1 încurajarea mobilității si a liberei circulații a tinerilor, studenților si profesorilor stimulând schimbul de experiența, comunicarea si informarea pe plan intern si extern;

Art 1.2 Dezvoltarea cooperării internaționale, precum si promovarea valorilor culturale si de mediu in rândul viitoarei generații de tineri cetateni ai Bucurestiului.

CAP 2 OBIECTIVE SPECIFICE

Art 2.1 Cresteare numărului de studenti care vizitează Romania in general si Bucurestiul in particular;

Art 2.2 încurajarea studenților romani sa calatoreasca (in cadrul schimburilor culturale sau profesionale) in statele membre UE, in conformitate cu Obiectivele de Mobilitate ale UE;

Art 2.3 Promovarea utilizării transportului in comun in rândul tinerilor, in acord cu Strategia Uniunii Europene de Susținere a Dezvoltării.

CAP 3 METODOLOGIE DE LUCRU

Art 3.1 ISTC si ASYST vor promova Municipiul București in rețeaua “ISIC Gateway Cities” in scopul incurajarii mobilității tinerilor in conformitate cu Obiectivele de Mobilitate ale UE;

Art 3.2 Municipiul București va fi promovat ca destinație turistica si recomandat tinerilor prin intermediul rețelei ISIC Gateway Cities;

Art 3.3 PMB, ISIC si ASYST vor dezvolta multiple beneficii educaționale si culturale pentru deținătorii de cârd ISIC in București care vor fi promovate peste hotare prin intermediul ISTC;

Art 3.4 PMB, ISIC si ASYST vor promova avantajele utilizării transportului in comun in rândul studenților bucuresteni, in conformitate cu politica de dezvoltare a UE in ceea ce privește impactul pozitiv asupra mediului;

Art 3.5 Realizarea demersurilor necesare pentru a creste numărul tinerilor bucuresteni care călătoresc in străinătate la tarif redus, in colaborare cu agențiile de turism afiliate la ISIC Romania. Aceste inițiative vor fi considerate inițiative comune ale Municipalității si ISTC;

Art 3.6 Recomandarea cârdului ISIC datorita beneficiilor pe care acesta le oferă studenților si a rolului pe care il are in schimburile educaționale si conștientizarea valorilor culturale in rândurile studenților de pretutinden;

rijin obiectivelor ASYST prin acordarea deArt 3.7 încurajarea instituțiilor culturale si educaționale saja beneficii posesorilor de cârd ISIC.    '

Art 3.8 Recunoașterea cârdului ISIC ca legitimație pe baza careia tinerii sa poata obține facilitați suplimentare la serviciile oferite de instituții culturale aflate in administrarea Consilului General al Municipiului București. Acestor facilitați li se va adauga, in viitor, prin cârdul ISIC, accesul elevilor si studenților bucuresteni (care frecventează o instituție de invatamant de stat sau particulara acreditata, cursuri de zi) la reducerea acordata pe mijloacele de transport in comun.

Art 3.9 Părțile vor coopera in cadrul unor evenimente de promovare (conferințe de presa, comunicate de presa, acțiuni de promovare etc.) in scopul atingerii obiectivele prevăzute in prezentul protocol.

DISPOZIȚII FINALE

Art 4.1 Prezentul protocol de cooperare are caracterul unui document cadru si acopera intreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite;

Art 4.2 Pentru punerea in aplicare a prezentului protocol cadru vor fi antrenate, pentru domeniile specifice de activitate, Direcția Invatamant si Direcția Cultura din cadrul PMB, precum si Regia Autonoma de Transport București (RATB);

Art 4.3 Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al pârtilor semnatare ori de cate ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte parti, spre analiza, in scris, propunerile respective;

Art 4.4Protocolul se încheie pe perioada de 2 (doi) ani, de la data semnării sale, cu prelungirea automata, pentru noi perioade de cate 2 (doi) ani, daca nici una din parti nu notifica celeilalte cererea de incetare a valabilității sale, cu minimum trei luni înaintea expirării perioadei de valabilitate;

ÎNCHEIAT in trei exemplare originale in limba engleza si in limba

ROMANA, CATE UNUL PENTRU FIECARE PARTE, ASTAZI_SI

SEMNAT LA_.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ISTC

ASYST

7