Hotărârea nr. 116/2006

HOTARAREnr. 116 din 2006-05-04 HOTARIRE 116 din 04/05/2006 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNUI TEREN NECESAR REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "LICEUL DE COREGRAFIE" ABROGA H.C.G.M.G. NR. 91/1998
HOT. 116 04/05/2006
HOTARIRE 116 din 04/05/2006

HOTARIRE    116 din 04/05/2006

PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNUI TEREN NECESAR REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "LICEUL DE COREGRAFIE"

ABROGA H.C.G.M.B. NR. 91/ 1998

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local al

Sectorului 1 a unui teren necesar realizarii obiectivului de investitii „LICEUL DE COREGRAFIE”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti

In conformitate cu prevederile Legii Invatamantului nr. 84/1995 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 38(2) „lit f”, art. 46 (2) si art. 95(2) lit.”f” si (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se abroga Hotararea C.G.M.B. nr.91/1998 privind transmiterea in administrarea Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti a unei suprafete de teren necesare realizarii obiectivului „Liceul de Coregrafie”.

Art. 2 - Se aproba transmiterea in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenului in suprafata de 2050 mp., apartinand domeniului privat al Municipiului Bucuresti, situat in Calea Plevnei, identificat prin urmatoarele vecinatati: la est  - imobilul Institutului de Constructii, la sud – cladirea Operei Romane, la vest – Casa de Cultura a Studentilor, in vederea realizarii obiectivului de investitii « Liceul de Coregrafie » .

Art. 3 - Schimbarea destinatiei spatiului prevazut la art. 2 atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

Art. 4 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, directiile de specialitate din Primaria Sectorului 1 si  Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006                     

Nr. 116