Hotărârea nr. 115/2006

HOTARAREnr. 115 din 2006-05-04 HOTARIRE 115 din 04/05/2006 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 86-88, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB ABROGA DECIZIA PMB NR. 1061/1990
HOTARIRE nr. 115 din 4/05/2006
HOTARIRE 115 din 04/05/2006

HOTARIRE    115 din 04/05/2006

PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 86-88, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI – ARCUB

ABROGA DECIZIA PMB NR. 1061/1990

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea imobilului situat in strada Lipscani nr.86-88,

 sector 3, in administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti – ARCUB

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Cultura;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f” si „g” si (3), ale art.46(2) si art.125(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 - Se aproba transmiterea imobilului situat in municipiul Bucuresti, strada Lipscani nr.86-88, sector 3, avand datele de identificarea prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din proprietatea privata a municipiului Bucuresti si din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar in proprietatea publica a municipiului Bucuresti si administrarea Centrului de Proiecte Culturale al  Municipiului Bucuresti - ARCUB, in vederea realizarii obiectivului de investitii Hanul Gabroveni.

            Art.2 - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art.1 se face in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza de protocol incheiat intre partile interesate la valoarea de inventar de la data transmiterii, patrimoniul unitatilor predatoare si primitoare urmand a se modifica in mod corespunzator.

            Art.3 – Decizia P.M.B. nr.1061/1990 se abroga.

            Art.4 - Administratia Fondului Imobiliar si ARCUB vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006                     

Nr. 115

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul București, str. Lipscani nr. 86-88, sectorul 3, si care se transmite din proprietatea privata a municipiului București și din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în proprietatea publică a municipiului București și administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB, în vederea realizării obiectivului de investiții Hanul Gabroveni;

Locul unde este situat imobilul

str. Lipscani nr. 86-88, sectorul 3

Persoana juridică de la care se transmite imobilul Administrația Fondului Imobiliar -administrator

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului

București - ARCUB -administrator

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Subsol + parter + etaj = suprafaâ .... m.p., teren .... m.p.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

3