Hotărârea nr. 114/2006

HOTARAREnr. 114 din 2006-05-04 HOTARIRE 114 din 04/05/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SECTOR DE DRUM DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA COMPANIEI NATIONALE DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
HOTARIRE nr. 114 din 4/05/2006
HOTARIRE 114 din 04/05/2006

HOTARIRE    114 din 04/05/2006

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SECTOR DE DRUM DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA COMPANIEI NATIONALE DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  transmiterea  unui sector de drum din domeniul public al Municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in domeniul public al statului si in administrarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile art.9 (2) si art.12(1) si (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f” si „g”, art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

            CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 - Se aproba trecerea din domeniul  public al Municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General  al Municipiului Bucuresti in domeniul public al statului si in administrarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a unui sector de drum, cu datele de identificare prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Sectorul de drum  prevazut la alin.1 va avea incadrarea functionala de drum national, va avea indicativul DN 1 si se identifica potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Patrimoniul Municipiului Bucuresti si patrimoniul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania se diminueaza, respectiv, se majoreaza in mod corespunzator cu valoarea sectorului de drum transmis.

Art.3 – Predarea – preluarea sectorului de drum prevazut la art.1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de  zile de la data intrarii in vigoare a actului normativ aprobat de Guvernul Romaniei, in conditiile legii.

            Art.4 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006                     

Nr. 114

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA i-4 HC€,H£

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum, care se preia din domeniul public al Municipiului București si din administrarea Consiliului General al Municipiului București, in domeniul public al statului si in administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania si care se incadreaza ca drum național

Nr. Crt.

Denumirea sectorului de drum

Persoana de la care se transmite

Persoana la care se transmite in administrație

Lungimea totala (km)

Indicativ vechi

Indicativ

nou

0

1

2

3

4

5

6

1

Aparținând Sos. Bucuresti-Ploiesti (cuprins intre intersecția Sos. Bucuresti-Ploiesti cu Strada Constantin Dobrogeanu Gherea/Elena Vacarescu si Strada Ion lonescu de la Brad/Bd. Aerogării)

Consiliul General al Municipiului București

Regia Autonoma "Administrația Naționala a Drumurilor"

0,420

Strada Sos. Buc.-Ploiesti

DN1