Hotărârea nr. 111/2006

HOTARAREnr. 111 din 2006-05-04 HOTARIRE 111 din 04/05/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNULNROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVINDTRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA AGENTIEI NATIONALE PENTRU SPORT, PRIN COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LIA MANOLIU" BUCURESTI, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 111 din 4/05/2006
HOTARIRE 111 din 04/05/2006

HOTARIRE    111 din 04/05/2006

PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNULNROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVINDTRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA AGENTIEI NATIONALE PENTRU SPORT, PRIN COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LIA MANOLIU" BUCURESTI, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Complexul Sportiv National „Lia Manoliu” Bucuresti, in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si Raportul de specialitate al Directiei Invatamant;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art. 38(1),  (2) lit. “f” si art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

                       

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art. 1 – Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind trecerea imobilelor situate in Municipiul Bucuresti, Bulevardul Basarabiei nr.37-39 compuse din constructie si terenuri avand destinatia de baze sportive, identificate potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Complexul Sportiv National „Lia Manoliu” Bucuresti, in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.2 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006                     

Nr. 111

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

DATELE DE IDENTIFICARE

Anexă

//<


ale imobilelor care se solicita a fi transmise din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin Complexul Sportiv NaționaP’Lia Manoliu” București în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Nr. inventar atribuit de M.F.P

Cod de clasificare

Denumirea și adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristici tehnice ale imobilului

34191

8.29.06

Stadionul Național.

Bulevardul Basarabia 37-39, sector 2

Statul Român,

Agenția Națională pentru Sport prin Complexul Sportiv NaționaP’Lia Manoliu”

Municipiul București Consiliul General al Municipiului București

Suprafață totală=79.334,35mp

34192

8.29.06

Teren 2 Metalul

Bulevardul Basarabia 37-39, sector 2

Statul Român,

Agenția Națională pentru Sport prin Complexul Sportiv NaționaP’Lia Manoliu”

Municipiul București Consiliul General al Municipiului București

Suprafață totală=l 7.665,07 mp

34214

8.29.06

Căi de comunicație Bulevardul Basarabia 37-39, sector 2

Statul Român,

Agenția Națională pentru Sport prin Complexul Sportiv NaționaP’Lia Manoliu”

Municipiul București Consiliul General al Municipiului București

Suprafață totală=39.161,31 mp

34214

8.29.06

Spații verzi

Bulevardul Basa^bia.., 37-39, sectoj^U 7

-Azjăfl

Statul Român,

Agenția Națională pentru ' / xȘport prin Complexul C^portiv NaționaP’Lia

1 \ ț Manoliu”

Municipiul București Consiliul General al Municipiului București

Suprafață totală=l 2.204,70 mp