Hotărârea nr. 110/2006

HOTARAREnr. 110 din 2006-05-04 HOTARIRE 110 din 04/05/2006 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 129/2005 REFERITOARE LA ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA RETEAUA +30 NETWORK
HOT. 110 04/05/2006
HOTARIRE 110 din 04/05/2006

HOTARIRE    110 din 04/05/2006

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 129/2005 REFERITOARE LA ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA RETEAUA +30 NETWORK

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.129/2005  referitoare la aderarea Municipiului Bucuresti la Reteaua + 30 Network

 

         Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Integrare Europeana, Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

         Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

         In conformitate cu art.31 din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

         In temeiul prevederilor art.11(2), art.38 alin.2 lit.”y” si art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 - Articolul unic al Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.129/2005 devine art.1 si se modifica si se completeaza avand urmatorul cuprins:

         “Se aproba participarea in continuare a Municipiului Bucuresti, prin Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti,  in cadrul Retelei + Network, denumita initial +30 Network, in  calitate de membru cu drepturi depline, cu obligatiile financiare ce rezulta incepand cu data de 16.06.2006, respectiv plata unei cotizatii anuale, in cuantum de 500 dolari canadieni.

         Cotele aferente cotizatiilor anuale vor fi incluse in bugetele anuale ale Municipiului Bucuresti.”

            Art.2 - Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti si Directiile de specialitate din Primaria Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006                     

Nr. 110