Hotărârea nr. 11/2006

HOTARAREnr. 11 din 2006-01-26 HOTARIRE 11 din 26/01/2006 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI SITUAT IN CALEA GIULESTI NR. 125, SECTOR 6, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6
HOTARARE nr. 11 din 26/01/2006
HOTARIRE 11 din 26/01/2006

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea spatiului situat in Calea Giulesti nr.125, sector 6, in administrarea Consiliului local al sectorului 6

 

Luand in considerare adresa nr.30596/2006 a Primariei Sectorului 6;

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, Raportul de specialitate al Directiei de Invatamant;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38 (2) lit. f, si g ,art. 46 (2) si art. 95 (2) lit.f si art. 95 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba excluderea de pe lista de vanzare in baza Legii 550/2002, aprobata prin HCGMB nr 109/2003, a spatiului cu alta destinatie in suprafata de 185,30 mp, situat in Calea Giulesti nr.125, Sector 6.

Art.2 – Se aproba transmiterea in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, a spatiului cu alta destinatie mentionat la art.1 in vederea amenajarii unui centru de colectare taxe si impozite locale ale SPFPL Sector 6.

Art.3 – Schimbarea destinatiei spatiului atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

Art.4 – Administratia Fondului Imobiliar, Consiliul Local al Sectorului 6, Primaria Sectorului 6 prin serviciile de specialitate, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.01.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.01.2006

Nr. 11