Hotărârea nr. 109/2006

HOTARAREnr. 109 din 2006-05-04 HOTARIRE 109 din 04/05/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE RETEA PRIMARA CAMINE DE TERMOFICARE CJ PAJURA - C3 MARMURA
HOTARIRE nr. 109 din 4/05/2006
HOTARIRE 109 din 04/05/2006

HOTARIRE    109 din 04/05/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE RETEA PRIMARA CAMINE DE TERMOFICARE CJ PAJURA - C3 MARMURA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii Modernizare retea primara camine de  termoficare

CJ Pajura – C3 Marmura

 

         Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

         Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

         In baza art.40 alin.1 din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

         In temeiul art.38 alin.2 lit.”m” si al art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii Modernizare retea primara camine de  termoficare CJ Pajura – C3 Marmura, ai carei indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

         Art.2 - Finantarea obiectivului de investitii se va face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

         Art.3 - Directia Utilitati Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006                     

Nr. 109

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA LA HCGMB nr../<’l./#L<£2006

Obiectivul de investiții: Modernizare rețea primara CJ Pajura - C3 Marmura

avand Avizul CTE-PMB nr. 884/02.02.2006

-    Valoarea investiției: 5.332.238,9 RON ( 1.472.953,42 Euro)

din care C+M: 4.665.087,10 RON ( 1.288.662,47 Euro )

(preturi 13.10.2005 la cursul 1 EURO = 3,6201 Lei/Euro)

-    Capacități:

- lungime tronson : 790 m

-    Durata normala de funcționare : 30 ani

-    Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție

( situația proiectata): 13.932.900 RON

-    Costuri anuale din activitatea de transport si distribuție

(situația proiectata) : 12.937.751 RON

-    Volum anual de energie transportata : 75.598 Gcal/an

-    Durata de realizare a lucrărilor de investiții: 8 luni

-    Costul energiei termice (situația proiectata): 171,1388 RON/Gcal

-    Profit net anual : 835.925 RON

-    Rata profitului: 6,46 ani

-    Durata de recuperare a investiției: 25,42 ani

Varianta dinamica

-    Rata de actualizare : 8 %

-    Venitul net actualizat: 8.892.078 RON/30 ani (RON pe durata eficienta de funcționare)

-    Raportul Venituri totale actualizate / Cheltuieli totale actualizate : 1,06