Hotărârea nr. 108/2006

HOTARAREnr. 108 din 2006-05-04 HOTARIRE 108 din 04/05/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE RETEA PRIMARA CENTRALA DE TERMOFICARE (CT) CASA PRESEI - CAMIN TERMOFICARE CJ 17
HOTARIRE nr. 108 din 4/05/2006
HOTARIRE 108 din 04/05/2006

HOTARIRE    108 din 04/05/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE RETEA PRIMARA CENTRALA DE TERMOFICARE (CT) CASA PRESEI - CAMIN TERMOFICARE CJ 17

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii Modernizare retea primara centrala de termoficare (CT) Casa Presei – camin termoficare CJ 17

 

         Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

         Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

         In baza art.40(1) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

         In temeiul art.38(2) lit.”m” si al art. 46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii Modernizare retea primara centrala de termoficare (CT) Casa Presei – camin termoficare CJ 17, ai carei indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

         Art.2 - Finantarea obiectivului de investitii se va face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

         Art.3 - Directia Utilitati Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006                     

Nr. 108

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA LA HCGMB nr../.?£./ A4&OO6

Obiectivul de investiții: Modernizare rețea primara CT Casa Presei -CJ17 avand Avizul CTE-PMB nr. 882/02.02.2006

-    Valoarea investiției: 4.883.296,10 RON ( 1.352.376,34 Euro)

din care C+M:    4.330.112,80 RON ( 1.199.178,22 Euro )

(preturi 17.10.2005 la cursul 1 EURO = 3,6109 Lei/Euro)

-    Capacități:

-    debit transportat: 600 t/h

-    lungime tronson : 770 m

-    Durata normala de funcționare : 30 ani

-    Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție

( situația proiectata) : 38.583.360 RON

-    Costuri anuale din activitatea de transport si distribuție

(situația proiectata) : 36.108.050 RON

-    Volum anual de energie transportata : 209.348 Gcal/an

-    Durata de realizare a lucrărilor de investiții: 8 luni

-    Costul energiei termice (situația proiectata): 172,4786 RON/Gcal

-    Profit net anual: 2.079.260 RON

-    Rata profitului: 5,76 ani

-    Durata de recuperare a investiției: 16,25 ani

Varianta dinamica

-    Rata de actualizare : 8 %

-    Venitul net actualizat: 22.117.946 RON/30 ani (RON pe durata eficienta de funcționare)

-    Raportul Venituri totale actualizate / Cheltuieli totale actualizate : 1,06