Hotărârea nr. 107/2006

HOTARAREnr. 107 din 2006-05-04 HOTARIRE 107 din 04/05/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII DOTAREA CONSUMATORILOR RACORDATI LA STATIILE CENTRALIZATE (SC) CU MODULE TERMICE - SECTOR 3
HOTARIRE nr. 107 din 4/05/2006
HOTARIRE 107 din 04/05/2006

HOTARIRE    107 din 04/05/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII DOTAREA CONSUMATORILOR RACORDATI LA STATIILE CENTRALIZATE (SC) CU MODULE TERMICE - SECTOR 3

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii Dotarea consumatorilor racordati la statiile centralizate (SC) cu module termice – Sector 3

  

         Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

         Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

         In baza art.40(1) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

         In temeiul art.38(2) lit.”m” si al art. 46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

         Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii Dotarea consumatorilor racordati la statiile centralizate(SC) cu module termice – Sector 3, ai carei indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

         Art.2 - Finantarea obiectivului de investitii se va face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

         Art.3 - Directia Utilitati Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006                     

Nr. 107

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA LA HCGMB nr. .ZP.fc./.^:^2006

Obiectivul de investiții: Dotarea consumatorilor racordați la SC-uri cu

9

module termice - Sector 3

avand Avizul CTE-PMB nr. 848/14.09.2006

-    Valoarea investiției: 47.104.190,25 RON ( 13.089.585,49 Euro)

din care C+M: 27.775.846,39 RON ( 7.718.513,98 Euro )

(preturi 04.07.2005 la cursul 1 EURO = 3,5986 Lei/Euro)

-    Capacități:

- debit transportat: 59 Gcal/h Gcal/h

-    Durata normala de funcționare : 20 ani

-    Venituri anuale din exploatare( situația proiectata) : 16.772.972 RON

-    Costuri anuale din exploatare (situația proiectata) : 14.248.544 RON

-    Volum anual de energie transportata : 115.442 Gcal/an

-    Durata de realizare a lucrărilor de investiții : 1 an

-    Costul energiei termice (situația proiectata): 123,4258 RON/Gcal

-    Profit net anual: 2.120.519 RON

-    Rata profitului: 14,88 ani

-    Durata de recuperare a investiției: 18,6 ani

Varianta dinamica

-    Rata de actualizare : 8 %

-    Venitul net actualizat: 14.955,372 RON/20 ani (RON pe durata eficienta de funcționare)

-    Raportul Venituri totale actualizate / Cheltuieli totale actualizate : 1,18

-    Rata Interna de Rentabilitate : 50,89 %