Hotărârea nr. 105/2006

HOTARAREnr. 105 din 2006-05-04 HOTARIRE 105 din 04/05/2006 PRIVIND AMPLASAREA PE DOMENIUL PUBLIC A RETELELOR TEHNICO-EDILITARE SI A ECHIPAMENTELOR TEHNICE AFERENTE
HOTARIRE nr. 105 din 4/05/2006
HOTARIRE 105 din 04/05/2006

HOTARIRE    105 din 04/05/2006

PRIVIND AMPLASAREA PE DOMENIUL PUBLIC A RETELELOR TEHNICO-EDILITARE SI A ECHIPAMENTELOR TEHNICE AFERENTE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

 privind amplasarea pe domeniul public a retelelor tehnico – edilitare  si a echipamentelor tehnice aferente

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei Coordonare Reglementare Infrastructura si al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii  nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

            In temeiul O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

            Tinand seama de dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea 591/2002 pentru aprobarea O.U.G. 79/2002  privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor;

Tinand seama de dispozitiile Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;

In baza prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr.269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General;

In conformitate cu prevederile art.38(2) lit. “l” si art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art. 1 - Pe strazile administrate de Administratia Strazilor si in zonele stabilite prin PUG si PUZ - zone protejate (aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/2000), se interzice montarea supraterana (aeriana si de suprafata), pe domeniul public, a echipamentelor tehnice ce fac parte din sistemele de alimentare cu apa, cu energie electrica, cu gaze, de termoficare, de telefonie, de transmisii de date si imagini, de transport in comun, automate pentru semnalizarea rutiera, asa cum sunt definite in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 - Montajul acestor echipamente se va putea face ingropat, dupa obtinerea autorizatiei de construire, fara stanjenirea circulatiei auto si pietonale, in incinte sau in nisele cladirilor, cu acordul proprietarilor.

            Art.3 - Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarari echipamentele care prin norme tehnice republicate, nu pot fi amplasate in subteran (ex. statii de reglare gaze), pentru care vor fi intocmite studii de urbanism ce vor fi avizate de Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si aprobate in Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art 4 - Pe strazile administrate de Administratia Strazilor si in zonele protejate stabilite prin PUG si PUZ – zone protejate (aprobat prin Hotararea C.G.M.B 269/2000), se interzice pozitionarea supraterana (la suprafata sau aeriana) a retelelor tehnico-edilitare, inclusiv cele de telecomunicatii (transfer date, internet, telefonie etc), a retelelor de iluminat si de distributie a curentului electric de joasa tensiune.

            Art. 5 - Retelele supraterane prevazute la art. 4, existente, vor fi reamplasate in subteran in maxim 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

             Lucrarile de reamplasare a retelelor in subteran vor fi corelate cu lucrarile retelei metropolitane de telecomunicatii NETCITY si cu lucrarile de modernizare/reabilitare strazi.

 Detinatorii de retele de telecomunicatii supraterane pot utiliza reteaua metropolitana – NETCITY, la cerere, in conditiile stabilite de Primaria Municipiului Bucuresti. In acest caz, reamplasarea in subteran a retelelor se va face in 30 de zile de la finalizarea unui tronson al retelei metropolitane - NETCITY.

            Art. 6 - In termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, toti administratorii/proprietarii a caror infrastructura a fost pusa la dispozitia tertilor pentru pozitionarea retelelor de telecomunicatii, sunt obligati sa prezinte Primariei Municipiului Bucuresti situatia acestora, care va cuprinde urmatoarele date: proprietarul retelei, lungimea retelei, pozitia ei, bransamentele existente, copie dupa autorizatia de construire si dupa contractul de utilizare a infrastructurii.

Aceasta situatie va fi actualizata trimestrial si prezentata Primariei Municipiului Bucuresti pana pe data de 15 a trimestrului urmator.

             Administratorii/proprietarii de retele care sunt scutiti prin lege de la plata ocuparii domeniului public, nu pot pune la dispozitie tertilor propria infrastructura sau retea de telecomunicatii, decat cu acordul Primarului General.

Art. 7 - Toate retelele tehnico-edilitare amplasate in subteran trebuie prevazute in maxim 2 ani cu  mijloace de identificare nedistructive (ballmarkeri) care sa permita si pozitionarea retelei in plan orizontal si vertical.

Art. 8 - In realizarea planurilor urbanistice generale, de detaliu si a celor zonale se va tine cont si de traseul retelei metropolitane de telecomunicatii NETCITY.

            Art. 9 - Studiile de prefezabilitate, fezabilitate si proiectele lucrarilor de infrastructura la reteaua tehnico-edilitara si stradala vor tine seama de traseul retelei metropolitane si vor fi corelate cu proiectul acestui traseu.

            Art. 10 - Pana la realizarea retelei metropolitane de telecomunicatii, pot fi eliberate autorizatii de construire numai pentru retelele de telecomunicatii amplasate subteran cu acordul Primarului General.

Daca traseul acestor retele coincide cu traseul retelei metropolitane de telecomunicatii – NETCITY, proprietarii retelelor au obligatia sa le includa imediat in canalizatia metropolitana.

            In aceasta situatie, titularul retelei de telecomunicatii va achita aceleasi taxe ca orice alt utilizator.

Art. 11 - Nerespectarea prevederilor art.1- 11 din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:

a) cu amenda cuprinsa intre 1000 – 2500 lei, daca fapta ce constituie contraventie a fost savarsita de o persoana fizica;

b) cu amenda cuprinsa intre 2500 – 5000 lei, daca fapta ce constituie contraventie a fost savarsita de o persoana juridica.

Art. 12 - Toate retelele tehnico-edilitare si echipamentele aferente mentionate la art. 1 si art. 4 care nu detin autorizatie de construire vor fi desfiintate.

            Art. 13 - Directia Coordonare Reglementare Infrastructura, Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei, Directia Utilitati Publice, Directia de Inspectie si Control General, directiile de control din cadrul primariilor de sector, Administratia Strazilor, Administratiile Domeniului Public de sector, detinatorii de retele, persoanele juridice care executa lucrari de investitii sau de interventie la retelele tehnico-edilitare, vor aduce  la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006                     

Nr. 105

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa nr. 1 la HCGMB nr... !$$.

Categorii de echipamente tehnice

pentru:

1.    alimentari cu apa:

-    statia de pompare apa potabila',

-    rezervoare inmagazinare cu apa potabila',

-    camere apometre',

2.    evacuare ape uzate si pluviale:

-    statii de epurare Q<10mc/s;

-    rezervoare cu ape menajere si pluviale;

-    statii de pompare ape uzate si pluviale;

-    camere de rupere de panta sau de legătură;

3.    alimentarea cu energie electrica:

-    blocuri măsură si control;

-    cutii de distribuție;

-    tablouri electrice;

-    posturi de transformare;

-    camere de tragere;

-    panouri automatizări;

-    prize potențial;

-    echipamente protecție catodica;

4.    alimentare cu gaze:

-    posturi de reglare - măsurare gaze;

-    cămine vane gaze;

-    contoare gaze;

5.    comunicații:

-    subrepartitoare;

-    echipamente electronice tip ONU;

-    camere de tragere;

6.    termoficare:

-    puncte termice;

-    centrale termice;

-    echipamente măsură;

-    elevatoare;

-    echipament electric de teletransmisie date;

7.    inmagazinare combustibil:

-    rezervoare inmagazinare;

-    statii de pompare;


8.    semnalizare rutiera:

-    cutii automatizare semafoare.