Hotărârea nr. 104/2006

HOTARAREnr. 104 din 2006-05-04 HOTARIRE 104 din 04/05/2006 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. 126/2004 PRIVIND "CONDITIILE DE REFACERE A SISTEMULUI RUTIER SI PIETONAL DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
HOT. 104 04/05/2006
HOTARIRE 104 din 04/05/2006

HOTARIRE    104 din 04/05/2006

PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. 126/2004 PRIVIND "CONDITIILE DE REFACERE A SISTEMULUI RUTIER SI PIETONAL DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru modificarea Hotararii C.G.M.B 126/2004 privind “Conditiile de refacere a sistemului rutier si pietonal de pe teritoriului municipiului Bucuresti”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si Raportul comun de Specialitate al Directiei Coordonare, Reglementare Infrastructura si al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art. 38 (2) lit. “l” si art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

            Art. I – Art. 2 din Hotararea C.G.M.B nr.126/2004 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 2 Inceperea executiei lucrarilor de interventie se va face in baza autorizatiei de construire (interventie), numai dupa ce emitentul acesteia a fost instiintat de inceperea lucrarii si i-a fost prezentat contractul de refacere a suprafetei afectate.

            Lucrarile de refacere a suprafetelor afectate pe strazi si trotuare aflate in perioada de garantie si post-garantie, vor fi efectuate numai de catre acele societati de constructii care au in garantie sau in post-garantie (gestiune si intretinere) strazile respective.

            Perioada de garantie a lucrarilor pentru refacerea zonelor afectate este de minim 2 ani”.

Art. II - Dupa art.2 se introduce un nou articol 21cu urmatorul cuprins:

“ Art. 21 Pentru lucrarile de refacere a suprafetelor afectate, societatile prevazute la art. 2, vor percepe tarife stabilite de comun acord, prin negociere intre constructorul de drum, administratorii de retele si PMB.

Lucrarile tehnico-edilitare (de investitii si avarii) pe arterele stradale se vor executa pe baza unor proceduri stabilite de comun acord intre constructorii de drum, administratorii de retele si PMB.

            In termen de 5 zile de la finalizarea lucrarilor tehnico-edilitare, administratorii de retele au obligatia sa ceara constructorului de drum, refacerea carosabilului in conditiile stabilite la alin. 2”.

Art. III - Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr.126/2004 raman neschimbate.

Art. IV – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006                     

Nr. 104