Hotărârea nr. 103/2006

HOTARAREnr. 103 din 2006-05-04 HOTARIRE 103 din 04/05/2006 PRIVIND CORELAREA LUCRARILOR DE MODERNIZARE/ REABILITARE DDRUMURI CU RIDICAREA LA COTA A ECHIPAMENTELOR RETELELOR EDILITARE SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 212/2017
HOTARARE nr. 103 din 4/05/2006
HOTARIRE 103 din 04/05/2006

HOTARIRE    103 din 04/05/2006

PRIVIND CORELAREA LUCRARILOR DE MODERNIZARE/ REABILITARE DDRUMURI CU RIDICAREA LA COTA A ECHIPAMENTELOR RETELELOR EDILITARE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A  R E

privind corelarea lucrarilor de modernizare/reabilitare drumuri

cu ridicarea la cota a echipamentelor retelelor edilitare

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei Coordonare Reglementare Infrastructura si al Directiei Transporturi Drumuri Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al  Municipiului Bucuresti ;

            In baza prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare;

            Tinand seama de dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Avand in vedere prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 38(1), (2) lit.”l” si art. 46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - In termen de 1 an de la adoptarea prezentei hotarari, administratorii/proprietarii de retele au obligatia de a ridica la cota toate echipamentele tehnico-edilitare (capace, geigere, guri de aerisire, camine) aferente retelelor de utilitati, aflate in ampriza drumului.

Art.2 - In cazul lucrarilor de modernizare/reabilitare drumuri, ridicarea la cota a echipamentelor se va face de constructorii de drum pe baza unor proceduri stabilite de comun acord intre constructorii de drum, administratorii de retele si PMB.

Art.3 - Nerespectarea prevederilor art.1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 3000 – 5000 lei RON/echipament neridicat la cota conform normelor.

            Art.4 - Directia Coordonare Reglementare Infrastructura, Directia Transporturi Drumuri  Sistematizarea Circulatiei, Directia Inspectie si Control General, Administratia Strazilor, Administratiile Domeniului Public de sector, detinatorii de retele, persoanele juridice care executa lucrari de modernizare/reabilitare drumuri, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006                     

Nr. 103

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

DIRECȚIA COORDONARE REGLEMENTARE INFRASTRUCTURA

etaj: 3, cam. 363

tel.: 305 55 15; 305 55 00 int. 1363 fax: 305 55 15

e-mail: infrastructura@bucuresti-primaria.roi-B IV,

|m

UKAS

M«^xrtMrxa

005


SMC certificat ISO 9001 :2000


(lă

Sb,

UKAS

001


SMM certificat IS014001:2004


Primăria Municipiului București

Anexa

Corelarea lucrărilor de modemizare/reabilitare drumuri cu poziționarea la cota a echipamentelor rețelelor edilitare.

Procedurile privind corelarea lucrărilor de modemizare/reabilitare drumuri cu poziționarea la cota a echipamentelor rețelelor edilitare:

1)    administratorii/proprietarii rețelelor tehnico-edilitare vor preda constructorului de drum, pe baza de proces verbal, echipamentele tehnico-edilitare amplasate in ampriza drumului (capace, geigere, guri de aerisire, cămine etc). In procesul verbal se vor consemna modul de supraveghere si eventualele predări interfazice a lucrărilor privind ridicarea la cota a echipamentelor tehnologice;

2)    la echipamentele tehnologice la care se constata degradări, acestea vor fi consemnate in procesul verbal si vor fi refăcute de către proprietarii/administratorii de rețele, pe banii acestora, in timpul lucrărilor de modemizare/reabilitare drumuri, dar fara sa afecteze ..rmenele acestor lucrări. De asemenea, administratorii de rețele au obligația sa inlocuiasca capacele căminelor a căror forma provoacă disconfort traficului rutier(modelul prezintă denivelări);

3)    Aducerea la cota a echipamentelor tehnologice se va face de constructorul de drum sub supravegherea administratorului/proprietarului rețelelor tehnico-edilitare;

4)    La recepția lucrărilor de modemizare/reabilitare drumuri vor participa si administratorii rețelelor tehnico-edilitare de la constructori pe baza de proces verbt


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

5