Hotărârea nr. 102/2006

HOTARAREnr. 102 din 2006-05-04 HOTARIRE 102 din 04/05/2006 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN STR. TURNU MAGURELE NR. 17, SECTOR 4
HOT. 102 04/05/2006
HOTARIRE 102 din 04/05/2006

HOTARIRE    102 din 04/05/2006

PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN STR. TURNU MAGURELE NR. 17, SECTOR 4

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea in administrarea Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane a spatiului cu alta destinatie situat in strada Turnu Magurele nr.17, sector 4

 

         Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica;

         Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

         In temeiul art.38(2) lit.”f”, art.46(2) si art.125(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 - Se aproba transmiterea in administrarea Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane a spatiului cu alta destinatie situat in strada Turnu Magurele nr.17, sector 4, in suprafata de 312,12 m.p. + 84,30 m.p. (doua terase ) + 79,00 m.p. (curte), pentru infiintarea unui nou sediu administrativ.

         Art.2 - Schimbarea destinatiei spatiului prevazut la art.1 atrage dupa sine revocarea de drept a dreptului de administrare.

         Art.3 - Administratia Fondului Imobiliar va lua masurile necesare pentru evacuarea Fundatiei “Sfinx”din spatiul prevazut la art.1, conform Sentintei civile nr.1932/02.04.2004.

         Art.4 - Administratia Fondului Imobiliar si Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006

Nr. 102