Hotărârea nr. 100/2006

HOTARAREnr. 100 din 2006-05-04 HOTARIRE 100 din 04/05/2006 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 518 M.P., SITUAT IN STR. POLIZU NR. 6, SECTOR 1, PENTRU EXTINDEREA CLADIRII CU DESTINATIE DE HOTEL
HOTARIRE nr. 100 din 4/05/2006
HOTARIRE 100 din 04/05/2006

HOTARIRE    100 din 04/05/2006

PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 518 M.P., SITUAT IN STR. POLIZU NR. 6, SECTOR 1, PENTRU EXTINDEREA CLADIRII CU DESTINATIE DE HOTEL

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  concesionarea unui teren, apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 518 m.p., situat in Str.Polizu nr.6, sector 1, pentru extinderea cladirii cu destinatie de hotel

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de prevederile art.1(2) si art.3 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor, modificata si completata;

            In conformitate cu prevederile art.13(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.118/30.05.2005, de aprobare a Planului Urbanistic Zonal;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f”, „h” art.46(2) si art.125(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 - Se aproba concesionarea pentru o perioada de 49 ani, a terenului situat in Str. Polizu nr.6, sector 1, cu o suprafata de 518 m.p., identificat conform planului anexat, in vederea extinderii cladirii cu destinatia de hotel.

            Art.2 - Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data perfectarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti numarul 207/2005, modificata si completata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.286/2005.

            Art.3 - Primarul General al municipiului Bucuresti prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006

Nr. 100

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative