Hotărârea nr. 10/2006

HOTARAREnr. 10 din 2006-01-26 HOTARIRE 10 din 26/01/2006 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI - SECTOR 1, ION CAMPINEANU NR. 9
HOTARARE nr. 10 din 26/01/2006
HOTARIRE 10 din 26/01/2006

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat in Bucuresti – sector 1, Ion Campineanu nr.9

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Investitii;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza avizului Comisiei Tehnice pentru reducerea riscului seismic din cadrul Consiliului Tehnic Superior al M.T.C.T., nr.12/06.11.2005;

In conformitate cu prevederile art.16 alin.(2) si (4) din O.G.R. nr.20/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, si ale art.42 alin.(2) lit. d) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare aprobata prin Legea nr.108/2004;

In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.d) si m) si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat in Str.Ion Campineanu nr.9, sector 1, conform indicatorilor tehnico-economici ai investitiilor prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 - Directia de Investitii va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.01.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.01.2006

Nr. 10

 

Ane. :a nr.l

s\'

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-econo nici ai obiectivului de investiții; Consolidare imobil str. ION CÂMPINEANU nr 9, sector 1, Buci i-ești

Ordonator principal de credite: M. T. C. T.

Investitor: P. M. B.

Beneficiar:

Asociația proprietarilor din imobil, C. G. M. B. - A. F. I. și S.C. „ La Madonette " S.R.L.

- Proiectant: S.C. „ PACIC " S.R.L.

Indicatorii tehnico-economici:    1€ = 3,(31 RON (19.04.; 005)

Valori conform Deviz General proiect consolidare faza: SF

(inclusiv TVA)

TOTAL

locuințe

proprietate

particulară

locuințe

proprietate

stat

s.a.d.

proprieta te

stat

s.a.d.

proprieta e

agenți

economii i

5.1. Valoarea totală a investiției / C + M

RON

4.093.332.20

2.493.657.98

1.259.518.32

110.5: 9.97

229.63 5.93

RON

3.379.630,50

2.058.870,90

1.039.912,30

91.2! 0,02

189.59 7,28

112.457.20

68.508.93

34.603.08

3.02 6.34

6.30 3,85

93.072,00

56.699,46

28.638,25

2.512,94

5.22.35

5.2. Eșalonarea investiției

Total / C + M

anul I (12 lunii

RON

2.046.666.10

1.246.828.99

629.759.16

55.259.98

114.81! .96

RON

1.689.815,25

1.029.435,45

519956,15

45.625,01

94.79! ,64

56.228.60

34.254.46

17.301.54

1.515.17

315' .42

46.536,00

28.349,73

14319,12

1.25 5,47

2.611 ,57

anul II (12 lunii

RON

2.046.666.10

1.246.828.99

629.759.16

55.259.99

114.81/,'97

RON

1.689.815,25

1.029.435,45

519956,15

4562! 1,01

94.79f .i54

56.228.60

34254.47

17.301.54

1.51! 1.17

3.154 4J

46.536,00

28.349,73

14319,13

1.251,47

2.610 68

5.3. Capacități de

consolidat

Suprafață utilă

A, ii y y-.x

mo

1.871.50

1.140.16

575.91

50.50

104.93

nr.

18 ap. + 2 sad

11 ap.,    ’

7 ap.

1 sad

1 sad