Hotărârea nr. 1/2006

HOTARAREnr. 1 din 2006-01-06 HOTARIRE 1 din 06/01/2006 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APTOBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2006
HOTARARE nr. 1 din 6/01/2006
HOTARIRE 1 din 06/01/2006

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2006

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei Buget;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale si ale Legii bugetului de stat pe anul 2006, nr. 379/2005;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”d”, art.46(3) si art.99 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 – Suma de 457.315 mii lei- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti, din care 352.911 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat, se repartizeaza la bugetele sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 – Se repartizeaza la bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti suma de 63.585 mii lei – sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata – din care:

a)        55.488 mii lei pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei;

b)             8.097 mii lei pentru finantarea institutiilor de cultura, personalul neclerical si serviciul public de evidenta a persoanelor de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.3 – Prezenta hotarare se comunica Primariilor Sectoarelor 1-6, Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Directiei Generale a Finantelor Publice  a  Municipiului Bucuresti si Trezoreriilor Sectoarelor 1-6.

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.01.2006

Nr. 1

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hotărârea nr...Z/^ Of'Wtâ Anexă '

Repartizarea

pe bugete a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugetă,aprobate Municipiului București prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 pentru

cheltuieli descentralizate la nivelul sectoarelor

mii lei

SUMA

din care, pentru:

finanțarea cheltuielilor de perso

din instituțiile de învățăm:

1 1

preuniversitar de stat

SECTORUL 1

77.995

62.547

SECTORUL 2

98.424

67.482

SECTORUL 3

82.748

66.373

SECTORUL 4

66.975

46. '24

SECTORUL 5

60.285

52.374

SECTORUL 6

70.888

57.611

TOTAL

457.315

352.911

Sumele se utilizează pentru categoriile de cheltuieli prevăzute în Leg ;a bugetului de stat pe anul 2006, nr,379/2005.