Hotărârea nr. 147/2005

HOTARAREnr. 147 din 2005-07-14 HOTARIRE 147 din 14/07/2005 PRIVIND NORMELE DE SALUBRITATE SI NORMELE DE IGIENIZARE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 120/2010
HOTARARE nr. 147 din 14/07/2005
HOTARIRE 147 din 14/07/2005

HOTARIRE    147 din 14/07/2005

PRIVIND NORMELE DE SALUBRITATE SI NORMELE DE IGIENIZARE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind normele de salubritate si normele de igienizare  ale

Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale aprobata prin Legea nr. 515/2002;

In baza prevederilor O.G.nr.2/2001, actualizata, privind regimul juridic al contraventiilor si al Hotararii C.G.M.B. nr.360/2001 privind modificarea cuantumului amenzilor prevazute de unele hotarari ale C.G.M.B.;

In temeiul art. 38 (2), lit.”r”, art.46 (1) si art.99 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba “Normele de salubritate precum si Normele de igienizare ale Municipiului Bucuresti” prevazute in anexele 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane imputernicite in acest scop de Primarul General.

Art.3 - Orice alte prevederi contrare se abroga.

Art.4 - Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 15 zile de la data adoptarii.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.07.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.07.2005

Nr.147

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normativeAnexa nr. 1

Anexa la HCGMB nr /^X

&0?

NORME DE SALUBRITATE ALE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cap.I

Art. 1. Prezentele norme stabilesc modalitățile si condițiile in care se desfasoara activitatea de salubritate in Municipiul București precum si drepturile si obligațiile ce revin atat prestatorilor serviciilor de salubritate cat si cetățenilor municipiului București beneficiari ai acestor prestații.

Art. 2 Noțiunile specifice utilizate in prezentele norme se definesc după cum urmeaza:

1)    salubritate, totalitatea activităților de colectare, selectare, transport, depozitare si neutralizare a deșeurilor, menținerea curățeniei pe intreaga suprafața a municipiului București, realizarea serviciului de iama (deszăpezire si combatere polei) si totalitatea activitatilor de igienizare (dezinsectie, dezinfectie si deratizare).

2)    producător de deșeuri, orice persoana fizica si juridica din a cărei activitate rezulta deșeuri (producător inițial) si /sau care a efectuat operațiuni de pretratare, de amestecare sau alte operațiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziției acestor deșeuri.

3)    prestator de servicii, orice persoana fizica sau juridica autorizata si investita cu atribuții si responsabilități in prestarea serviciului de salubritate, cu respectarea legislației in vigoare.

Cap. II SALUBRITATEA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art.3. Dispoziții generale

(1)    Consiliul General al Municipiului București organizează serviciul public de salubritate pe teritoriul municipiului București, stabilește si aproba strategia de dezvoltare a acestuia, urmărind permanent protecția mediului;

(2)    Consiliul General al Municipiului București exercita autoritatea publica asupra serviciului de salubritate prin autorizarea prestatorilor si controlul activitatii conform prezentelor norme;

(3)    Consiliul General al Municipiului București hotărăște asupra posibilității de indepartare si valorificare a deșeurilor in scopul obținerii de materiale si energie precum si masurile ce trebuie intreprinse pentru colectarea, selectarea, transportul, depozitarea si neutralizarea acestora.

(4)    Producatorii de deșeuri sunt obligați sa instiinteze municipalitatea despre cantitatea si felul deșeurilor cu regim special produse, precum si orice modificare intervenita ulterior.

(5)    Primaria Municipiului București avizeaza prin Direcția Utilitati Publice, tipul de recipiente de precolectare a deșeurilor, precum si numărul acestora, conform normelor stabilite impreuna cu Direcția de Sanatate Publica București si Agenția Regionala de Protecție a Mediului București

(6)Imputemicitii Primarului General au acces liber la terenurile si incintele apartinand persoanelor fizice, juridice si instituțiilor publice, pentru a verifica respectarea prevederilor prezentelor norme.

Cap. III CLASIFICAREA DEȘEURILOR

Art. 4. Deseurile produse in Municipiul București se clasifica astfel:

a)    deseuri menajere - sunt acele deșeuri care provin in mod obișnuit din activitatea casnica, precum si cele provenite din magazine, hoteluri, cantine, unitati de alimentație publica, instituții de invatamant si orice alte instituții publice, precum si din ateliere, societăți comerciale, care nu rezulta dintr-o activitate industriala propriu-zisa, care au dimensiuni normale si pot fi colectate, transportate si depozitate in aceleași condiții ca si deseurile menajere propriu-zise;

b)    deseuri stradale - pamant, praf, nisin^^n^ef cre^^b harții, nămol rezultat in

urma curățirii gurilor de canal si alte resturi ^rov^njte din '' activitatea de curățenie cai publice;    I J 1 '    ’ l

c)    deseuri industriale - sunt cele provenite din procesul tehnologic al societăților comerciale si/sau al persoanelor fizice sau juridice autorizate, care nu intra sub incidența O.G. nr. 16/2001;

d)    deseuri voluminoase - sunt acele deșeuri care datorita dimensiunilor agabaritice nu pot fi colectate in recipientii specifici de colectare si nu pot fi transportate cu utilajele specifice destinate deșeurilor uzuale. Exemple: bunuri de larg consum uzate sau deteriorate, mobile si saltele, biciclete, cărucioare, unelte de grădinărit, linoleum sau mocheta, etc ;

e)    deseuri provenite din construcții si demolări - sunt resturile de lemn, moloz, materiale de impachetat, chiar amestecate cu resturi minerale, pamant rezultat din escavatii, mixturi asfaltice provenite din decopertari, etc;

f)    deseuri de animale sau păsări - sunt gunoiul de grajd, bălegarul, excremente de păsări, cadavrele de păsări si animale, etc ;

g)    deseuri industriale reciclabile - sunt considerate deșeuri reciclabile: sticla, hârtie, textile, mase plastice (inclusiv PET-uri), cauciuc si deșeuri metalice feroase si neferoase, acumulatori auto uzați;

Cap.IV DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PRESTATORILOR SERVICIULUI DE SALUBRITATE :

Art.5 Persoanele juridice care prestează servicii de salubritate - menajera, stradala si serviciul de iama, pe teritoriul Municipiului București au următoarele drepturi si obligații, care vor fi stipulate, obligatoriu, si in contractele incheiate cu autoritatile administrațiilor publice locale :

(1)    drepturi:

a)    sa incaseze contravaloarea serviciului prestat;

b)    sa participe la licitațiile, selecțiile de oferte organizate pentru prestarea serviciului public de salubritate, in conformitate cu prevederile legale;

c)    sa aiba acces fara discriminare la informațiile publice cu privire la serviciul de salubritate;

(2)    obligații:

a) sa dețină Autorizație de lucru eliberata de cafre Primâful General al Municipiului

București;    /    -    \

Autorizația de lucru se obține numai in urma câștigării unei licitații sau selecții de oferte si incheierea contractului de prestație;

b)    sa respecte angajamentele asumate prin contractele incheiate;

c)    sa respecte indicatorii de performanta stabiliți prin contractele de prestație, sa-si imbunatateasca in mod continuu calitatea serviciilor prestate si sa-si certifice aceasta calitate conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001/2001;

d)    sa presteze serviciul la toti producătorii de deșeuri menajere cu care au incheiat contract de prestații;

e)    sa intocmeasca programe pentru efectuarea serviciului de salubritate menajera. In aceste programe vor fi incluse toate Asociațiile de Locatari si imobilele de pe raza lor de activitate si vor conține obligatoriu următoarele date: adresa beneficiarului, frecventa de execuție a serviciului, tipul utilajului cu care se executa programul, modalitatea de colectare a deșeurilor, atat normala cat si selectiva ;

f) sa intocmeasca programe pentru efectuarea serviciului de salubritate stradala. Aceste programe vor conține obligatoriu artera pe care se executa prestația (lungimea, suprafața de lucru), tipul prestației, frecventa de execuție a prestației, tipul utilajului sau numărul de operatori care participa la execuție ;

g) sa intocmeasca programe pentru efectuarea serviciului de iama. Aceste programe vor fi intocmite de prestatorii autorizați pana cel mai târziu in data de 15 octombrie a fiecărui an si vor conține: tipul intervenției (deszapezire/combatere polei), arterele pe care se executa intervenția, utilajele folosite si forța umana, cantitatea si tipul de material antiderapant utilizat;

h) sa pună in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

i) sa înregistreze toate reclamatiile si sesizările (telefonice, scrise, etc.) beneficiarului prestației si sa ia masurile ce se impun, după caz. La sesizările scrise se va răspunde in termen maxim de 30 zile de la înregistrarea acestora;

j) sa furnizeze Primăriei Municipiului București si Primăriilor de sector pe raza carora sunt autorizați sa presteze serviciul, informațiile solicitate si sa asigure accesul la toate informațiile necesare in vederea verificării si evaluării funcționarii si dezvoltării serviciilor publice de salubritate, in conformitate cu clauzele contractuale ;


k) sa tina evidenta gestiunii deșeurilor si sa o raporte

1) sa stabilească pentru transportul deșeurilor la rampele ecologice, traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea populației;

(3)    Programele de salubritate menajera, stradala si serviciul de iama, precum si orice modificare a acestora, vor fi aprobate de Primăriile de sector si avizate de către Primăria Municipiului București. In cazul in care aceste programe nu vor avea aprobarea, respectiv avizarea menționate anterior, nu sunt considerate valabile.

(4)    Rapoartele lunare conținând volumele de lucrări efectuate pentru prestația de salubritate stradala, intocmite de către societățile de salubritate, in baza carora se face decontarea prestației de către Primăriile de sector, vor fi in mod obligatoriu avizate si de către Primăria Municipiului București - Direcția Utilitati Publice Nu vor fi acceptate la plata rapoartele ce nu conțin viza Primăriei Municipiului București.

(5)    Programele intocmite conform alin (2) literele e, f, g se supun aprobării Primăriilor de sector si apoi avizate in mod obligatoriu de Primăria Generala a Municipiului București - Direcția Utilitati Publice.

(6)    Modificarea ulterioara a programelor aprobate si avizate, se face numai cu acordul Primăriilor de sector cat si al Primăriei Municipiului București.

Cap. V DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE PRODUCĂTOARE DE DEȘEURI

Art. 6 Persoanele fizice si juridice producătoare de deșeuri, astfel cum sunt definite la art. 2, cu excepția celor cu regim special, au următoarele drepturi si obligații:

(1) drepturi:

a)    de a avea un oraș curat si un mediu sănătos;

b)    accesul la serviciile de salubrizare este garantat tuturor cetățenilor;

c)    accesul neingradit la informațiile publice referitoare la serviciile publice de

salubritate;


d) de a li se presta serviciile de salubritate la nivelele stabilite in contractul incheiat cu un operator autorizat;

(2) obligații:


a) sa dețină contract de salubritate peptru evacuarea deșeurilor menajere, cu un prestator autorizat de către Primarul General;    j


b) sa-si asigure dotarea necesara precolectarii deșeurilor generate, in intervalul dintre doua evacuări. Se interzice folosirea altor recipienti decât cei aprobați de aceste norme;

c)    sa mențină in stare de curățenie si igienizare spațiul destinat depozitarii deșeurilor, fiind interzisa arderea lor, precum si aruncarea lor langa recipienti;

d)    sa amplaseze recipientii pe sol plan, in aer liber sau in incaperi, astfel incat preluarea lor sa se faca fara greutate si pierdere de timp. Locul de amplasare al recipientilor trebuie ales astfel ca el sa nu conțină trepte, șanțuri sau alte neregularitati. Eventualele denivelări trebuie prevăzute cu rampe. De asemenea, platforma trebuie sa aiba posibilități de spalare si scurgere la canal a apei. Spatiile de precolectare inchise trebuie sa aiba asigurata si o ventilare corespunzătoare cum ar fi: aerisiri, horn de ventilație, ventilatoare, etc;

e)    sa asigure calea de acces pentru mijloacele de transport, astfel incat distanta maxima dintre acestea si locul de depozitare al recipientilor sa nu depaseasca 10 metri;

f)    in cazul depozitarii in aer liber a recipientilor, inclusiv a sacilor de plastic, sa asigure in mod corespunzător amenajarea zonei de depozitare;

g)    de a precolecta deșeurilor numai in europubele, containere cu capac etanș sau saci de plastic. Se interzice depozitarea deșeurilor menajere si asimilabile in coșurile de gunoi stradal sau pe arterele de circulație;

h) sa asigure spalarea recipientilor după golire si sa-i dezinfecteze cel puțin o data pe saptamana. Spatiile de depozitare a recipientilor trebuie de asemenea dezinfectate in aceleași condiții, fara sa polueze mediul inconjurator;

i)    sa intretina curățenia si igiena in anexele gospodărești, in curți, grădini, pe celelalte terenuri pe care le dețin, precum si in imprejurimile acestora, inclusiv pe spațiul verde din jurul blocurilor, pana in axul arterei de circulație proxime. Deseurile rezultate se depun numai in recipientii specifici, conform art. 13 pentru colectarea deșeurilor menajere;

j)    sa asigure o permanenta stare de curățenie si ordine la locurile de depozitare a materialelor, in curți, pe caile de acces interioare, pe străzile si trotuarele din jurul incintelor precum si pe celelalte terenuri pe care le dețin, care vor fi obligatoriu imprejmuite;

k) sa colecteze separat deseurile de colectare selectiva elaborate de < comformitate cu legislația in vigoare ;


Art. 7 Agenții economici sunt obligați sa amplaseze un număr suficient de coșuri de gunoi la fiecare cale de acces, astfel incat sa se asigure colectarea deșeurilor produse in mod accidental (ambalaje țigări, dulciuri, băuturi, etc.).

Art.8 Este interzisa arderea, depozitarea pe domeniul public sau in locurile virane, precum si transportul cu căruțele a oricărui tip de deșeuri.

Art.9 Persoanele fizice si juridice, au obligația ca pe timp de iama sa curețe zapada depusa si gheata formata de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau isi desfasoara activitatea, a sediilor de firme sau curților si terenurilor deținute, iar in restul perioadei sa asigure salubrizarea corespunzătoare si sa mențină starea de curățenie a trotuarelor.

Art. 10 Agenții economici care produc deșeuri, rezultate din activitatea proprie si care dețin dotarea tehnica necesara colectării si transportului deșeurilor proprii in condiții ecologice la rampele ecologice, au obligația sa dețină Acord de transport deșeuri rezultate din activitatile proprii, eliberat de către Primarul General al Municipiului București.

Art. 11 Persoanele fizice si asociațiile de locatari se vor dota obligatoriu cu un număr suficient de recipienti de precolectare, prin grija prestatorului de salubritate menajera, sau pe cont propriu. Acești recipienti vor fi obligatoriu inlocuiti in caz de deteriorare.

Art. 12 Frecventa de evacuare a deșeurilor stabilita la alin(l) lit.g , se va realiza obligatoriu astfel:

(1)    In anotimpul cald (1 aprilie - 1 octombrie)

a)    zilnic din zonele centrale si de la unitățile de alimentație publica, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe si crese;

b)    la cel mult 2 zile din celelalte zone;

(2)    In anotimpul rece (1 octombrie - 1 aprilie)

- la cel mult 3 zile din toate zonele.

CapVI FOLOSIREA RECIPIENTELOR DE COLECTARE

Art. 13(1) Persoanele fizice sau juridice producătoare de deșeuri, sunt obligați sa folosească pentru precolectarea deșeurilor următoarele tipuri de recipienti:

a)    europubele de 240 1;

b)    europubele de 120 1;


c)    containere cu capac etanș de 1100 1;

d)    containere cu capac de 4m3;

e)    saci de plastic inscripționați;

f)    recipienti specializați pentru precolectare diferențiata a deșeurilor si ambalajelor;

g)    recipienti omologați de standardele in vigoare, recipientii de alt tip, decât cei prevazuti de legislația in vigoare, nu vor fi goliți si nici ridicati/evacuati de către operatorii prestatorului autorizat.

(2)    Producătorii de deșeuri vor folosi cu grija recipientii. Aceștia vor fi umpluti numai atat cat sa se poata inchide capacul. Deseurile nu trebuie colectate si așezate langa recipienti.

(3)    Recipientii de precolectare inclusiv sacii de plastic vor fi folosiți exclusiv pentru colectarea deșeurilor care fac obiectul contractului de prestare a serviciului de salubritate.

(4)    Producătorii de deșeuri răspund de stricăciunile produse prin manevrarea necorespunzatoare de către aceștia a recipientilor si sacilor de plastic precum si de depozitarea in recipienti a deșeurilor care nu pot fi evacuate cu utilajele specializate (ex: chiuvete, aparate electrocasnice, saltele etc.).

(5)    Sacii de plastic vor fi inscripționați cu inițialele societății prestatoare a serviciului de salubritate si tipul deșeurilor colectate: menajer, hârtie, sticle, plastic, conserve, etc, sau cu un desen sugestiv indicând destinația expresa.

Cap. VII PRELUAREA DEȘEURILOR REFOLOSIBILE, A DEȘEURILOR VOLUMINOASE, A CELOR CARE NECESITA PROCEDEE SPECIALE DE TRATARE DEȘEURI SPITALICEȘTI, DEȘEURI PERICULOASE

Art.14 (1) Primarul General al Municipiului București emite avizul favorabil pentru agenții economici care solicita si indeplinesc condițiile pentru colectarea deșeurilor industriale reciclabile .

(2)    Prestatorii serviciilor de salubritate autorizați care isi desfasoara activitatea in Municipiul București, vor întocmi programe de masuri privind colectarea selectiva a deșeurilor refolosibile.

(3)    Programele vor conține:

a) datele de identificare in teren: zona de aplicare, artera, număr postai;

e)    metode de precolectare de la sursa;

f)    recipienti utilizați pentru precolectare : saci de plastic, containere, europubele,etc.;

g)    modul de gestionare al deșeurilor refolosibile precolectate;

h)    responsabilii de intocmirea, completarea si eventuale modificări ale programelor de masuri la nivelul prestatorilor;

(4)    Programele intocmite conform alin. (3) vor fi depuse in vederea aprobării si urmăririi execuției lor la Primăriile sectoarelor 1-6, la direcțiile de specialitate precum si la Primăria Municipiului București - Direcția Utilitati Publice.

(5)    Precolectarea deșeurilor refolosibile se va face in recipienti speciali destinați acestei activitati, care vor fi amplasați in locuri ușor accesibile si vor avea inscripționat tipul de material refolosibil ce urmeaza a fi colectat.

(6)    Valorificarea deșeurilor refolosibile se va face cu respectarea prevederilor O.G. nr. 16/2001, aprobata prin legea nr. 465/2001 si a O.U.G. nr. 78/2000, art. 25.

Art.l5(l) Persoanele fizice si juridice de pe raza Municipiului București sunt obligate

sa respecte si sa duca la indeplinire programele de prestație privind colectarea selectiva a deșeurilor refolosibile intocmite de societățile de salubritate.

(2)Precolectarea, selectarea deșeurilor refolosibile se va efectua direct la sursa de producere sau in rampele ecologice.

Art. 16 Deșeuri voluminoase

(1) Persoanele fizice si juridice au dreptul sa solicite evacuarea de către prestatorii de salubritate autorizați, deseurile de pana la 2 m3 si care din cauza volumului si greutății nu pot fi colectate in recipienti specifici. Dimensiunile agabaritice maxime ale acestor deșeuri nu pot depăși 3 m.

(2)    Deseurile voluminoase vor fi depozitate intr-un loc accesibil operatorilor si utilajelor prestatorilor de salubritate.

(3)    Se interzice depozitarea deșeurilor voluminoase direct pe strada.

(4)    Preluarea deșeurilor voluminoase se face la cererea beneficiarului, (in scris sau telefonic), după ce au precizat caracteristicile acestora. Prestatorul si producătorii deșeurilor voluminoase au obligația sa respecte data si ora ridicării stabilite.

(5)    Pentru ridicarea deșeurilor voluminoase se percep tarife speciale stabilite de operatorii de salubritate, separat de tarifele percepute pentru evacuarea deșeurilor menajere si asimilabile.

(6)    Deseurile voluminoase se colectează, se transporta si se trateaza astfel incat sa se permită reciclarea si refolosirea prin sortarea si tratarea separata a diferitelor componente din deseul voluminos respectiv.

(7)    Prestatorii serviciului de salubritate pot șta'b'iîi o zi din saptamana care va fi

adusa la cunoștința producătorilor pentru evacuarea deșeurilor voluminoase, pe zone de acțiune sau pe artere de circulație.    f    i

(8) Deseurile voluminoase pot fi demontate pe cat posibil in funcție de materialele componente (de exemplu : fier, lemn, plastic, materiale textile, etc)

Art. 17 Deseurile care necesita procedee speciale de tratare sunt definite si gestionate conform Legii 426/2001 de aprobare a O.U.G nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, H.G nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care conțin substanțe periculoase, precum si de H.G. nr. 122/2002 privind depozitarea deșeurilor .

Art. 18 Primarul General al Municipiului București prin direcțiile de specialitate / serviciile de specialitate vor dispune masurile ce se impun pentru a verifica modul de depozitare si neutralizare a deșeuri cu regim special si deșeuri periculoase, astfel incat aceste deșeuri sa nu prezinte un pericol pentru populație si pentru mediul ambiant.

Art. 19 (1) Persoanele fizice sau juridice din a căror activitate rezulta deșeuri cu caracter special si deșeuri periculoase, au următoarele obligații:

a) sa identifice si sa inregistreze la fiecare loc de producere, de descărcare sau de depozitare/ neutralizare, aceste tipuri de deșeuri in conformitate cu prevederile Legii 426/2001 si ale HG 856/2002;

b)    sa folosească pentru neutralizarea acestor deșeuri instalații si tehnologii omologate ;

c)    sa transporte deseurile inerte rezultate in urma neutralizării cu ajutorul utilajelor adecvate naturii deșeurilor transportate, care sa nu permită imprastierea deșeurilor si emanații de noxe in timpul transportului, astfel incat sa fie respectate normele privind sanatatea populației si protejarea mediului inconjurator;

d) unitățile care produc, valorifica, colectează si transporta deșeuri periculoase, trebuie sa asigure condițiile necesare pentru depozitarea separata a diferitelor categorii de deșeuri, in conformitate cu Legea 426/2001;

(2) Condiții de tratare si neutralizare a deșeurilor spitalicești:

a)    tratarea si neutralizarea deșeurilor spitalicești se vor face numai in instalațiile care respecta standardele U.E conform Hotărârii Guvernului nr. 1470/2004 si care dețin toate avizele si autorizațiile emise de organismele abilitate;

b)    evacuarea si transportul deșeurilor spitaliceste vor fi făcute numai de operatorii autorizați in acest sens si de către Primăria Municipiului București;

c)    producătorii de deșeuri spitalicești si asimilabile acestora sunt obligați sa predea deseurile numai operatorilor menționați la punctul b);

d procesatorii deșeurilor spitalicești sunt obligați sa ș.e?inregistreze in banca de date a Primăriei Municipiului București si sa raporteze lunar c


e) in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentelor norme, va fi elaborata metodologia de autorizare de către Primăria Municipiului București a operatorilor care evacueaza si transporta deșeurilor spitalicești precum si documentele necesare pentru înregistrare in banca de date;

Cap.VIII MENȚINEREA CURĂȚENIEI PE DOMENIUL PUBLIC

Art. 20 (1) Persoanele fizice si juridice au următoarele obligații:

a)    sa păstreze curățenia trotuarelor, arterelor de circulație, parcajelor de reședința, cat si in parcuri, locuri de joaca pentru copii, piețe, oboare si in alte locuri publice, fiind interzisa aruncarea si/sau depozitarea deșeurilor menajere sau de alta natura in zonele mai sus menționate;

b)    sa mențină starea de curățenie a fațadelor imobilelor pe care le dețin, a mobilierului urban, statuilor si a monumentelor aflate pe domeniul public ;

c)    sa îndepărteze gheata si zapada imediat după depunere (nu mai târziu de 24 de ore ) de pe trotuarele si rigolele din jurul imobilelor, a curților, a sediilor sau a altor suprafețe de teren pe care le dețin si sa o depoziteze astfel incat sa nu încurce circulația auto si pietonala;

d)    sa nu arunce zapada din curți pe spatiile verzi si pe carosabil.

e)    sa evacueze prin grija propriile dejecțiile produse de animale de companie in cazul in care acestea se deplasează pe domeniu public .

(2) Persoanelor fizice si juridice le sunt interzise:

a)    aruncarea deșeurilor menajere in coșurile de gunoi amplasate pe domeniul public (destinația coșurilor de gunoi fiind numai pentru deseurile stradale si asimilabile acestora);

b)    raspandirea sau deversarea directa pe sol (străzi, terenuri virane etc.) a apelor uzate menajere si a celor de la cișmelele imobilelor ;

c)    deteriorarea mobilierului stradal si a recipientilor de colectare a deșeurilor montati pe caile publice si in locurile publice (coșuri de gunoi, containere pentru colectarea deșeurilor, gardulete metalice, băncuțe, panouri etc.);

d)    aruncarea biletelor de călătorie, a resturilor de țigări, a hârtiilor si a altor tipuri de deșeuri pe domeniul public.

(3) Persoanele juridice care dețin sau administrează instalații de canalizare au obligația de a curata periodic si de a menține in stare de<'f^cti6t^i^gurile de scurgere a apelor pluviale de pe străzi.    /j?


(4)    Se interzice blocarea gurilor de scurgere a apelor pluviale de pe străzi prin aruncarea diferitelor deșeuri sau a pământului de către persoanele fizice si juridice, de către societățile care executa lucrări edilitare de orice natura, sau de către operatorii prestatorilor de servicii de salubritate.

(5)    Este obligatoriu sa se asigure de către persoanele fizice si juridice, etansarea corespunzătoare a utilajelor care transporta diferite materiale, pentru a preantampina imprastierea acestora, cat si emanarea de noxe de către materialul transportat in timpul transportului si a evita degradarea stării de salubritate a cailor publice;

(6)    Persoanele fizice si juridice ce folosesc mijloace de transport si/sau utilaje au obligația sa le curețe la ieșirea acestora din șantiere, stafii de betoane, garaje sau alte asemenea locuri pe caile publice.

(7)    Persoanele fizice, posesori de animale de companie, au obligația de a asigura personal evacuarea dejecțiilor produse de către aceste animale pe domeniul public.

(8)    S.C. APA NOVA S.A. va evacua imediat sacii cu deșeuri rezultate in urma decolmatarii gurilor de canal.

Art. 21 (1) Persoanele fizice si juridice autorizate sa execute lucrări de construcții, demolări, intervenții edilitare de orice natura pentru menținerea curățeniei pe domeniul public precum si persoanele fizice si juridice care executa lucrări de construcții, demolări, intervenții edilitare de orice natura, au următoarele obligații:

a)    sa incheie contract pentru evacuarea deșeurilor rezultate in urma execuției de lucrări de construcții, demolări, intervenții edilitare de orice natura incheiat cu o societate de salubritatea autorizata de Primarul General al Municipiului București, sau Acord de transport deșeuri rezultate din activitati proprii, eliberata de către Direcția Utilitati Publice ;

b)    sa-si imprejmuiasca si/ sau sa semnalizeze șantierele unde se executa lucrările mai sus menționate ;

c)    sa ia masuri de asigurare corespunzătoare a salubrității cailor publice cuprinse in organizarea șantierului, cat si a celor limitrofe

d)    sa degajeze de indata șantierele de pamant, moloz si orice alte reziduri si sa le transporte in locurile special amenajate ;

e) sa evite producerea si raspandirea prafului, prin stropirea cu apa a pârtilor in curs de demolare, precum si a molozului incarcat in vehicule ;

(2) Materialele de construcții si asimilabile acestora nu vor fi abandonate pe domeniul public sau pe terenurile virane si nu vor fi depozitate in recipientii destinați curățeniei cailor publice.

Art. 22 Persoanele fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati comerciale pe domeniul public au următoarele obligații:

a) sa dețină contract pentru evacuarea deșeurilor cu o societate de prestări servicii de salubritate autorizata de către Primarul General al Municipiului București;

b)    sa asigure in permanenta curățenia in perimetrul in care isi desfasoara activitatea, fiind interzisa aruncarea si/sau depozitarea deșeurilor menajere pe trotuar, pe arterele de circulație sau in coșurile de gunoi;

c)    sa indeparteze zapada si gheata in perimetrul in care isi desfasoara activitatea pe perioada anotimpului rece;

d)    sa colecteze separat deseurile recuperabile si sa le predea in vederea valorificării, unui prestator autorizat.

Cap.IX MENȚINEREA CURĂȚENIEI IN PIEȚE AGRO-ALIMENTARE, TÂRGURI SI OBOARE

Art. 23(1) Administrațiile piețelor, târgurilor, oboarelor si bazarelor au următoarele obligații:

a)    sa amenajeze si sa intretina in condiții de ordine si curățenie târgurile, oboarele, piețele agro-alimentare, bazarele cat si imprejurimile acestora;

b)    sa colecteze deseurile menajere si asimilabile acestora in recipienti speciali, inscripționați cu numele societății care administrează piața si in număr suficient astfel incat sa se poata colecta integral deseurile produse in perimetrul pietii;

c) sa evacueze si sa transporte deseurile menajere produse printr-o societate prestatoare de servicii de salubritate autorizata de Primarul General al Municipiului București;

(2) In cazul in care administratorii piețelor, târgurilor, oboarelor si bazarelor doresc sa evacueze deseurile produse in perimetrele pe care le administrează si au in dotare utilaje speciale de transport deșeuri menajere, care sa corespunda legislației in vigoare, este obligatoriu sa dețină acord de transport deșeuri rezultate din activitatea proprie .


(3) Evacuarea deșeurilor se va face zilnic fara a depanai a) zilnic in anotimpul cald (1 aprilie - 1 octombrie) ;

b) la cel mult 3 zile in anotimpul rece (1 octombrie- 1 aprilie).

(4)    Echipamentul operatorilor care asigura salubritatea in interiorul piețelor, târgurilor, oboarelor si bazarelor, va corespunde din punct de vedere al protecției muncii, igienic si estetic. Acesta va purta emblema societății care administrează piața.

(5)    Deseurile provenite din piețe, târguri, oboare si bazare vor fi colectate separat, pe tipuri de deșeuri produse si vor fi depozitate in locuri special amenajate.

(6)    Igienizarea, dezinsectia/deratizarea se va face periodic conform Normelor generale de igienizare ale Municipiului București.

(7)    Administratorii piețelor, târgurilor, oboarelor si bazarelor vor lua masurile necesare pentru asigurarea si menținerea stării de salubritate atat in perimetrul pietii cat si pe caile de acces in piața.

(8)    Pe perioada anotimpului rece se vor elabora obligatoriu propriile programe de deszăpezire si combatere polei, pentru piețele din administrare precum si pe caile de acces adiacente. Aceste programe vor fi aprobate de către Primăriile sectorelor 1-6 si vor fi transmise Primăriei Municipiului București - Direcția Utilitati Publice in vederea includerii acestora in Planul de deszăpezire si combatere polei al municipiului București.

(9)    Administratiile piețelor, târgurilor, oboarelor si bazarelor vor emite propriile reglementari si norme privind asigurarea salubrității. Aceste reglementari si norme vor fi aprobate de către Primăriile sectoarelor 1-6 si transmise spre avizare Primăriei Municipiului București Direcția Utilitati Publice. Aceste norme vor fi afișate in locuri vizibile astfel incat sa poata fi consultate de către toti cetățenii.

Cap.X MENȚINEREA CURĂȚENIEI ȘTRANDURILOR, AL BAZELOR DE AGREMENT, PARCURILOR, GRĂDINILOR PUBLICE SI A LOCURILOR DE JOACA AMENAJATE

Art. 24(1) Administratorii ștrandurilor si bazelor de agrement au următoarele obligații:

a)    sa amenajeze si sa intretina in condiții de ordine si curatanie ștrandurile si imprejurimile acestora;

b)    sa colecteze deseurile menajere si asimilabile acestora in recipienti speciali,

inscripționați cu numele societății care administrează ștrandul si in număr suficient, astfel incat sa se poata colecta integral deseurile produse in perimetrul ștrandului in perioada de maxima activitate;    /'

c)    sa evacueze si sa transporte deseurile produse printr-o societate prestatoare de servicii de salubritate autorizata de de Primarul General al Municipiului București;

d)    Evacuarea deșeurilor se va face zilnic ;

(2)    Echipamentul operatorilor de salubritate va corespunde din punct de vedere al protecției muncii, igienic si estetic si va purta emblema societății care administrează ștrandul.

(3)    Igienizarea, dezinsectia/deratizarea se va face periodic conform Normelor generale de igienizare ale Municipiului București. .

(4)    Administratorii ștrandurilor si bazelor de agrement vor lua masurile necesare pentru asigurarea si menținerea stării de salubritate, atat in perimetrul ștrandului cat si pe caile de acces in ștrand.

Art.25(l)Administratorii parcurilor, grădinilor publice, locurilor de joaca, au următoarele obligații:

-    a)sa mențină in perfecta stare de funcționare echipamentele de joaca si distracție, mobilierul din dotare, care trebuie sa corespunda din punct de vedere al protecției sanatatii si vieții cetățenilor, precum si al aspectului estetic ;

-    b) sa amenajeze, sa intretina si sa salubrizeze zonele verzi din parcuri, grădini publice si locurile de joaca;

-    c)sa colecteze deseurile menajere si asimilabile in recipienti speciali, inscripționați cu numele societatii/primariei care adminstreaza parcul, gradina publica, locul de joaca. Acești recipienti vor fi in număr suficient astfel incat sa se poata colecta integral deseurile produse in perimetrul parcului, grădinii publice, locului de joaca ;

(2)Evacuarea si transportul deșeurilor se va face de către o societate prestatoare de servicii de salubritate autorizata de Primarul General al Municipiului București. In cazul in care administratorii parcurilor si al locurilor de joaca doresc sa evacueze deseurile produse in perimetrele care le administrează si au in dotare utilaje speciale de transport deșeuri menajere, care sa corespunda legislației in vigoare, este obligatoriu sa dețină Acord de transport deșeuri rezultate din activitatea proprie, eliberata de către Direcția Utilitati Publice ;

(3)evacurea deșeurilor se face zilnic in anotimpul cald (1 aprilie - 1 octombrie) si la cel mult 3 zile in anotimpul rece (1 octombrie- 1 aprilie).

(4) Echipamentul operatorilor de salubritate si intretihere vacorespunde din punct devedere al protecției muncii, igienic si estetic. Acestava parcului, locului de joaca, grădinii publice.

(5)    Deseurile provenite din parcuri si/sau locuri de joaca, vor fi colectate separat, pe tipuri de deșeuri produse si vor fi depozitate in locuri special amenajate.

(6)    Igienizarea, dezinsectia/deratizarea se va face periodic conform prevederilor Normelor generale de igienizare ale Municipiului București. .

(7)    Administratorii vor lua masurile necesare pentru asigurarea si menținerea stării de salubritate, atat in perimetrul parcului, grădinii publice, locului de joaca, precum si pe caile de acces .

(8)    Pe perioada anotimpului rece se vor elabora obligatoriu propriile programe de deszăpezire si combaterea poleiului, recum si pe caile de acces adiacente. Aceste programe vor fi aprobate de către Primăriile sectorelor 1-6 si vor fi transmise Direcției Utilitari Publice in vederea includerii acestora in Planul de deszăpezire si combaterea poleiului al Municipiului București.

Cap. XI MASURI EDUCAȚIONALE, INFORMAȚIONALE SI DE PREGĂTIRE A POPULAȚIEI

Art. 26(l)Primariei Municipiului București, precum si Primăriilor de sector le revine sarcina de a informa populația privind normele si modul de asigurare a a salubrității.

(2)    Primaria Municipiului București precum si Primăriilor de sector vor desfasura programe educaționale in școlile din ciclul primar si gimnazial.

(3)    Operatorii de salubritate autorizați de Primarul General al Municipiului București vor desfasura campanii educaționale adresate persoanelor fizice si juridice .

(4)    Utilajele, recipientii folosiți la realizarea serviciului de salubritate vor avea aplicat material publicitar care sa indice necesitatea menținerii si asigurării salubrității.

Art.27 Operatorii de salubritate autorizați impreuna cu reprezentații Primăriei Municipiului București si ai Primăriilor sectoarelor 1-6 vor lua masuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea si conștientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării si valorificării deșeurilor prin toate mijloacele pe care le au la dispoziție (mass- media, broșuri, benere, afișe, pliante, etc .)

Cap. XII DISPOZII SPECIALE

Art. 29 Primăriile sectoarelor 1-6 prin direcțiile de specialitate, vor intocmi banei de date privind gestionarea tuturor deșeurilor pe componente produse in sector pe care le vor comunica la inceputul fiecărei luni Direcției Utilitati Publice, pentru a fi intocmita banca de date la nivelul întregului municipiu.

Art. 30 Cetățenii vor anunța de indata la dispeceratele primăriilor de sector, la dispeceratul primăriei generale, sau ale regiilor autonome si societăților de salubritate in cauza sau la alte organe cu responsabilități convergente, orice neregularitate, abatere sau deficienta care influențează starea de salubritate a domeniului public.

Art.31 Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Sectoarelor 1-6 si din cadrul Primăriei Municipiului București vor verifica respectarea programelor de lucru si a parametrilor de performanta la care s-au obligat prestatorii serviciilor de salubritate autorizați.

Art. 32 Caietul de sarcini si Contractul Cadru in vederea desfășurării licitațiilor publice, vor fi elaborate de Direcția Utilitati Publice si vor fi aprobate prin Hotarare de Consiliu General al Municipiului București.

Cap. xni CONSTATAREA SI SANCȚIONAREA CONTRAVENȚIILOR

Art.33(l) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea contravenționala.

(2)Constituie contravenție si se sancționează cu amenda nerespectarea următoarelor fapte :

a)    nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art.6 alin(2) lit.a,b,d,e,g,h; art.9 ; art.13 alin (1),(2),(3); art.20 alin (1) lit.a, b, si alin (2). cu amenda cuprinsa intre 1.000.000 si 5.000.000 lei ( 100 si 500 lei noi)

b)    nerespectarea de către :

- persoanele juridice sau de către asociațiile de locatari/proprietari a prevederilor art. 6 alin(2) lit.a,b,d,e,g,h,; art.9; art.13 alin (1),(2),(3); art.20 alin (1) lit.a, b, si alin (2); art. 19 alin (1) si alin (2); cu amenda cuprinsa intre 5.000.000 si 10.000.000 lei (500 si 1000 lei noi);

-de către persoanele fizice art. 6 alin(2) lit c, j, i, k ; art. 15 alinfl); art. 19 alin(l) lit a,b


si alin (2); art.20 alin (1) lit.c, a,e, aliniatele(4) cuprinsa intre 5.000.000 si 10.000.000 lei (500 si


c)    nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art 6 alin 2, lit c; art. 7; art. art.13 alin (1),(2),(3); art. 20 alin (1) lit ,c, aliniatele (3),(4), (5), (6), (7); art. 23 alin(l) lit. a, b, aliniatele (2) ,(3),(4) (5),(6), (7), (8), art. 24 alin(l) lit. a, b,d aliniatele (2) ,(3),(4,); art. 25 alin(l) lit. c, aliniatele (3) ),(4) (5),(6), (7), (8) cu amenda cuprinsa intre 10.000.000 si 15.000.000 lei (1000 si 1500 lei noi);

d)    nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 5 alin(2) lit c,d, j, k, 1; art. 6 alin (2) lit i,j,k, ; art. 22 lit. d cu amenda cuprinsa intre 20.000.000 si 25.000.000 lei (2000 si 2500 lei noi);

e)    nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 5 alin (2) lit. a, b, e, f,g.h, alin(3), (5); art. 8; art.9; art. 10; art. 14 alin(2); art. 19 alin (2), art. 20 alin(l) lit a, aliniatele(5),(6), (8), art. 21, art. 22 lit a,b, c; art. 23 alin (l)lit c; art. 24 alin (1) lit. c; art. 25 alin (1), lit a, b, alin (2) art. 28 cu amenda cuprinsa intre 30.000.000 si 50.000.000 lei (3000 si 50001ei noi).

(3) Contravențiilor prevăzute la art. 33 alin (2) le simt aplicabile OG 2/2001 privind refimul juridic al contravențiilor cu modificările ulterioare.

i

19Anexa nr. 2

Anexa la HCGMB nr

NORME DE IGIENIZARE ALE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art.l (l)Consiliul General al Municipiului București stabilește Normele Generale privind modul de desfășurare a activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție in Municipiul București prin prestatorii de astfel de servicii, alții decât cei reglementați de H.G. nr. 690/1995.

(2)Consiliul General al Municipiului București hotărăște asupra posibilității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție precum și măsurile ce trebuie întreprinse în acest scop după consultarea cu specialiștii Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București si in baza documentației elaborate de către Direcția Utilitati Publice -Serviciul Salubritate si Iluminat Public

A

Art.2 Imputemiciții Primarului General al Municipiului București și instituțiile locale specializate ale statului, au acces liber pe terenuri, în imobile și unitățile economice pentru a verifica respectarea prevederilor prezentelor norme.

Art.3 Evaluarea eficienței acțiunilor de igienizare efectuate se face de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București prin personalul de specialitate care va informa periodic Consiliul General al Municipiului București precum si Primăria Municipiului București- Direcția Utilitati Publice.

Art.4 Activitatea persoanelor fizice si juridice care prestează serviciul public de deratizare, dezinsecție, detantarizare si combatere vectori infectiosi in Municipiul București, autorizate de către Direcția Utilitati Publice conform prezentelor norme, nu inlocuieste, nu modifica si nu completează Planul de igienizare aprobat prin H.G. 690/1995, care ramane in continuare pentru toti cetățenii municipiului București.

Art. 5 Cetățenii cu gospodarii individuale si asociațiile de locatari au obligația de a

asigura combaterea si stingerea focarelor de antropode si rozătoare purtătoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spatiile pe care le dețin.

Art.6 Deratizarea se execută după cum urmeaza :

- a)pentru agenții economici, cel puțin odată nevoie pentru stingerea unui focar, la cererea -b)pentru populație si instituții publice p stingerea unui focar;

20tru și de câte ori este te nevoie pentruArt.7 (l)Dezinsecția se execută după cum urmează:

a)    trimestrial în spațiile construite cu altă destinație decât cea de locuință, în subsolurile tehnice și în căminele rețelelor edilitare. în cazul tratamentelor împotriva țânțarilor este obligatorie delarvizarea care va fi însoțită de tratarea adulților;

b)    lunar și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unor focare în unitățile cu profil de producție și comerț agroalimentar precum și în depozitele cu astfel de produse;

c)    dezinsectia in instituții se efectuează ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecție ;

d)    dezinsecția în apartamente sau locuințe individuale se va efectua numai la solicitarea proprietarului. In cazul in care in locuințe se afla batrani, copii, si persoane cu afecțiuni cronice se folosesc numai produse din grupa III și IV de toxicitate ;

e)    tratamentele în spațiile verzi de pe raza municipiului București se efectuează în trimestrele II și III utilizând aparatura de tratare de la sol (utilaje de tratamente cu volum ultraredus sau ceață caldă);

f)    sunt interzise efectuarea aviotratamentelor la vegetația existentă în cadrul municipiului. Tratamentele se vor efectua numai daca există condiții meteorologice favorabile și la intervale orare astfel alese încât să se obțină eficiența maximă.

(2)    Dezinfecția se execută la rampele de gunoi amenajate, ghene de gunoi și în oricare alt loc care prezintă un pericol pentru sănătatea publică. Frecventa de execuție a dezinfectiei este zilnica sau de cate ori este nevoie.

(3)    Produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate obligatoriu de către Ministerul Sănătății pentru profilaxia sanitar-umană.

Art.8 Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite, indiferent de destinație, curți si/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare orășenești sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecția și dezinfecția spațiilor deținute în ritmul și condițiile prevăzute în prezentele norme în lipsa altor reglementări specifice la art. 2.

Art.9 Beneficiarul prestației are obligația să efectueze deratizarea, dezinsecția și dezinfecția spațiilor deținute, numai prin unități specializate, autorizate.

Art. 10 Beneficiarul are obligația să salubrizeze și să igienizeze spațiile supuse operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a platformelor,„de, eliminare a colecțiilor de apă stagnată, de curățire a subsolurilor, de punere țjf ordine a depozitelor de materiale și remedierea defecțiunilor tehnice la instalații!^ .sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri.    /    \

Art. 11 In cazul apariției unor focare de infecție punctuale, care nu sunt pe domeniul public si care necesita accesul pe o proprietate, in termen de maximum 24 de ore de la depistarea focarului, organele abilitate ale Ministerul Sanatatii, impreuna cu politia si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București si Primăriile sectoarelor 1-6, vor iniția acțiuni pentru indepartarea focarului.

Art. 12 Obligațiile prestatorilor de servicii

a)    sa obțină autorizație de prestare de servicii din partea Direcția Utilitati Publice ;

b)    să respecte metodologia stabilită prin prezentele norme ;

c)    să întocmească documentele legale, in vederea decontării prestației, contrasemnate de beneficiar. Documentul de decontare va conține obligatoriu tariful prestației aprobat de către Oficiul Concurentei, tipul prestației, tipul si cantitatea substanțelor utilizate si va fi insotit de informații referitoare la eficienta si calitatea prestației;

d)    sa raporteze lunar la secretariatul Direcției Utilitati Publice tipul prestațiilor efectuate si obiectivele unde s-a acționat in luna precedenta ;

e)    să-și sincronizeze acțiunile în vederea preîntâmpinării migrației rozătoarelor și insectelor vectoare dintr-o zonă în alta;

f)    să folosească numai metodologii și substanțe avizate de către Ministerul Sănătății pentru profilaxia sanitar-umană;

g)    să respecte prevederile Ordinului nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine in cazul acțiunilor de dezinsectie in exteriorul clădirilor ;

h)    operatorii care doresc să desfășoare activități de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe teritoriul municipiului București,care nu se încadrează în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităților reglementate prin Legea 326/2001 și Legea 139/2002 sunt obligați să obțină in prealabil Autorizație din partea Primăriei Municipiului București

Art. 13 Este interzisa obligarea persoanelor fizice si juridice sa li se efectueze prestațiile de deratizare, dezinsectie, dezinfecție si combaterea altor vectori infectiosi, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea nr. 690/1995.

Art. 14 Constatarea si sancționarea contravențiilor

(l)Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea contravenționala


(2)Constitue contravenție si se sancționează cu am

nerespectarea de către persoanele fizic art. 8, art. 9 cu amenda cuprinsa intre lei noi)

nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art.7 alin (2), art. 10 cu amenda cuprinsa intre 10.000.000 si si 15.000.000(1000 si 1500 lei noi) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor si de către persoanele fizice a prevederilor art. 6 ; art. 7 alin (1), art. 8, art. 9 cu amenda cuprinsa intre 20.000.000 si 25.000.000 lei (2000 si 2500 lei noi), nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 7alin(2) si alin.(3)), art. 12 lit d si f cu amenda cuprinsa intre 30.000.000 si 50.000.000 lei (3000 si 5000 lei noi)

(3) Contravențiilor prevăzute la art. 14 alin (2) le sunt aplicabile Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările ulterioare.