Hotărârea nr. 96/2003

HOTARAREnr. 96 din 2003-04-10 HOTARIRE 96 din 10/04/2003 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI DE PLANIFICARE URBANA SI METROPOLITANA BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 174/2010
HOTARARE nr. 96 din 10/04/2003
HOTARIRE 96 din 10/04/2003

HOTARIRE     96 din 10/04/2003

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI DE PLANIFICARE URBANA SI METROPOLITANA BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii, prin care se propune aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit. e) si art. 46  alin.(5) si al art. din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 Se aproba organigrama, numarul de posturi, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti serviciu public interdisciplinar, care functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, cu un numar total de 65 posturi, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Conform Anexei nr. 2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 20/28.01.2003 institutia isi schimba denumirea din Centrul de Proiectare Urbana in Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

al municipiului Bucuresti

Dumitru Stanescu

Bucuresti, 10.04.2003

Nr. 96


                                                                                                Anexa nr. 1 la Hotararea C.G.M.B. nr. 96/2003

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CENTRUL DE PLANIFICARE URBANA SI METROPOLITANA BUCURESTI

 

ORGANIGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

    

TOTAL POSTURI:

65

Din care conducere:

8


                                                                Anexa nr. 2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 96/2003

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL

CENTRULUI DE PLANIFICARE URBANA SI METROPOLITANA

BUCURESTI

 

 

CAPITOLUL 1

 

Dispozitii generale:

 

Art. 1. Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti este serviciu public cu caracter multidisciplinar si interdisciplinar, de importanta strategica municipala, metropolitana si nationala, care functioneaza ca institutie publica de interes municipal cu personalitatea juridica in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu finantare din alocatii bugetare si venituri extrabugetare, in limita competentelor acordate de lege, cat si prin Hotarari ale C.G.M.B. si dispozitii ale Primarului General al Capitalei.

 

Art. 2. Sediul de Planificare Urbana si Metropolitana este in Bucuresti, Strada Academiei, nr. 3-5, sector 3, etajul 2, avand contul nr. 50264631730 deschis la Trezoreria Sectorului 3 si Codul Fiscal nr. 4631730.

 

Art. 3. Patrimoniul Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti se constituie din patrimoniul Centrului de Proiectare Urbana, care a fost stabilit pe baza protocolului incheiat prin aplicarea Hotararilor C.L.M.B. nr. 72/1992 si 66/1993 intre C.L.M.B. – Directia Lucrarilor Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Societatea Comerciala “Proiect Bucuresti” – S.A., la care se adauga achizitiile ulterioare in conformitate cu prevederile legale.

 

Art. 4. Prezentul regulament de organizare si functionare a Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti a fost redactat in conformitate cu organigrama (anexa nr. 1) propusa spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

 

Scopul si obiectul de activitatea

 

Art. 5. Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti (C.P.U.M.B.) este infiintat in scopul integrarii si fundamentarii la nivelul teritoriului bucurestean a competentelor ce decurg din strategia de dezvoltare complexa si echilibrata a teritoriului national, precum si strategia de integrare europeana si euro-atlantica, specifice urbanismului si amenajarii teritoriului, prin:

- fundamentarea si elaborarea strategiei teritoriale de dezvoltare echilibrata in spatiul municipal si metropolitan bucurestean, pe termen scurt, mediu si lung, in acord cu principiile dezvoltarii durabile;

- elaborarea, prin studii si proiecte specifice, a reglementarilor si regulamentelor de dezvoltare urbana si teritoriala, in scopul fundamentarii deciziei organelor administratiei din teritoriul metropolitan, municipal si local, cu privire la gestiunea dezvoltarii in spatiul metropolitan, al Capitalei si al sectoarelor, pe termen scurt, mediu si lung;

- protejarea interesului public si asigurarea consecventei in scopul realizarii obiectivelor de utilitate publica prin: preintampinarea situatiilor de risc urbanistic, prin identificarea resurselor de dezvoltare urbana ( sociale, economice, financiare, functional-structurale, de patrimoniu imobiliar, de prestigiu si alte resurse ale patrimoniului cultural si natural) si prin valorificarea acestor resurse prin studii si proiecte de urbanism si amenajarea teritoriului;

 

Art. 6. Obiectul de activitate consta in elaborarea de studii specifice, proiecte si documentatii de cercetare aplicata in spatiul bucurestean municipal si metropolitan, in domeniile proiectarii si planificarii strategice urbane, al structurarii si gestionarii bazelor de date urbane, dupa cum urmeaza: 

- elaboreaza documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului areale a caror dezvoltare este de imporatnta strategica la scara spatiului municipal si metropolitan, in diferite etape de studiu – analiza, diagnoza / prognoza, reglementari si studii de impact, in cadrul Programului municipal de implementare a strategiei de dezvoltare a Capitalei si teritoriului municipal;

- asigura asistenta tehnica si furnizarea de servicii de consultanta de specialitate pentru diferitele compartimente ale executivului Primariei Municipiului Bucuresti si ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

- asigura asistenta tehnica si furnizarea de servicii de consultanta de specialitate, prin avize de consultanta preliminara in domeniul urbanismului, circulatiei si amenajarii teritoriului, la soliciatarea persoanelor fizice si juridice;

- monitorizeaza tendintele pozitive si negative ale dinamicii dezvoltarii aglomeratiei urbane bucurestene si a teritoriului sau de sustinere si influenta , prin identificarea, in teritoriul municipal si metropolitan, a sanselor de evolutie urbana sau a potentialelor tensiuni si conflicte manifestate prin disparitati, dezechilibre si disfunctionalitati;

- constituie si gestioneaza specific baze de date si politici urbane necesare unei abordari interdisciplinare, integrate, a problemelor de urbanism si amenajarea teritoriului, utile atat activitatii proprii de proiectare si planificare urbana, cat si activitatii proprii de proiectare si planificare urbana, cat si activitatilor de consultanta pentru persoane fizice si juridice;

- asigura, impreuna cu Directia de specialitate pe probleme de urbanism si amenajarea teritoriului a P.M.B., implementarea conceptului de urbanism participativ, prin organizarea unor informari publice si consultari cu populatia, prin popularizarea regulamentelor de urbanism si amenajarea teritoriului ale documentatiilor elaborate, in vederea identificarii cat mai reale a problemelor si prioritatilor de interventie;

- asigura, impreuna cu Directiile de specialitate ale P.M.B., mentinerea unui nivel de profesionalism adecvat echipelor de specialisti proprii, in acord cu valorile recunoscute contemporane, prin participarea la simpozioane si manifestari stiintifice, prin contacte profesionale cu organisme de proiectare/planificare urbana si teritoriala, cu structuri de analiza si decizie din domeniu, atat din tara cat si din strainatate.

 

 

CAPITOLUL III

 

Structura organizatorica

 

Art. 7. Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti cuprinde in structura sa organizatorica compartimente functionale coordonate si subordonate dupa cum urmeaza:

 

In subordinea directorului:

-         Directorul adjunct;

-         Contabil sef;

-         Auditor intern;

-         Sectia baza de date si politici urbane;

-         Compartimentul resurse umane, juridic-contencios si protectia muncii;

 

In subordinea directorului adjunct:

-         Sectia amenajarea teritoriului municipal si metropolitan;

-         Sectia circulatie, infrastructura municipala si metropolitana;

-         Sectia urbanism;

 

In subordinea contabilului sef:

-         Biroul financiar – contabilitate, contracte agenti economici

-         Compartimentul aprovizionare, administrativ, transport

 

CAPITOLUL IV

 

A t r i b u t i i

Atributiile generale ale Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti

 

Art. 8. In vederea realizarii obiectului sau de activitate, Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii:

- elaboreaza studiide analiza si prognoza, documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului finalizate prin regulamente si reglementari de dezvoltare a parcelelor, zonelor si teritoriilor urbane si metropolitane, studii de trafic, strategii de dezvoltare si politici sectoriale integrate cu privire la evolutia zonelor urnane, a teritoriilor sectoarelor administrative, a intregului teritoriu municipal, precum si a zonelor de sustinere si influenta a Capitalei, urmarind protejarea interesului public si realizarea obiectivelor de utilitate publica;

- colecteaza si prelucreaza informatii alfa-numerice si grafice, specifice, si organizeaza baza de date urbane, cu specialistii proprii sau cu specialisti din afara institutiei in vederea fundamentarii politicilor si strategiilor de dezvoltare urbana a teritoriului Capitalei, precum si strategiilor de integrare si dezvoltare a teritoriului sau metropolitan, colaborand cu directiile specializate ale Primariei Municipiului Bucuresti si ale Primariilor Sectoarelor administrative ale Capitalei, precum si cu compartimentele de specialitate din ministerele administratiei publice centrale, cu alti actori urbani interesati/ implicati in dezvoltarea urbana, contribuind la realizarea si gestionarea specifica a sistemului informatic al Municipiului Bucuresti;

- sprijina prin activitati de consultanta preliminara pe probleme de urbanism, amenajarea teritoriului, inclusiv circulatie, atat diferitele compartimente tehnice ale Primariei Municipiului Bucuresti, cat si Comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in procesul de fundamentare a deciziilor, in scopul preantampinarii situatiilor de risc urbanistic si al asigurarii coerentei dezvoltarii urbane generale a Capitalei;

- are reprezentanti in Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si in Comisia Tehnica de Circulatie ale Primariei Municipiului Bucuresti, in scopul asigurarii unui dialog interdisciplinar, al mentinerii in interes reciproc a unui nivel actual al informatiei, urmarind protejarea interesului public si realizarea obiectivelor de utilitatea publica in teritoriul municipal si metropolitan;

- elibereaza Avize de consultanta preliminara pe probleme de circulatie, urbanism si amenajarea teritoriului, persoanelor fizice si juridice la solicitarea acestora, in scopul asigurarii coerentei dezvoltarii urbane generale a Capitalei, urmarind protejarea interesului public si realizarea obiectivelor de utilitate publica;

- asigura reprezentarea si protejarea interesului public in contactele profesionale curente sau in conformitate cu delegarea organismelor ierarhic superioare ale Primariei Municipiului Bucuresti sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

- asigura aplicarea prevederilor legale cu privire la asigurarea unei dezvoltari durabile a aglomeratiei urbane bucurestene si a teritoriului metropolitan, la protectia si reabilitarea mediului inconjurator in proiectele de urbanism si amenajarea teritoriului, inclusiv prin studiile de circulatie sau prin Avizele de consultanta preliminara;

- face propuneri de teme pentru analize, studii, proiecte, sinteze, regulamente si reglementari de dezvoltare urbana si teritoriala, din proprie initiativa sau la solicitarea Arhitectului Sef al Municipiului Bucuresti, la solicitarea altor compartimente tehnice ale Primariei Municipiului Bucuresti, sau ale Consiliilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in scopul asigurarii unei strategii coerente de elaborare a documentatiilor cu privire la gestiunea corecta a diferitelor zone ale teritoriului municipal, pe de o parte, cat si la dezvoltarea urbanistica integrata a aglomeratiei urbane si a zonei sale metropolitane, pe de alta parte;

- organizeaza informari publice si consultari cu populatia, si popularizeaza regulamentele si reglementarile de urbanism si amenajarea teritoriului ale documentatiilor elaborate, in vederea identificarii cat mai reale a problemelor si prioritatilor de interventie in teritoriile de studiu, contribuind la implementarea conceptului de urbanism participativ;

- asigura prezentarea si sustinerea documentatiilor proprii in vederea avizarii acestora;

- asigura colaborarea  tehnico-stiintifica proprii si a institutiei in ansamblu, cu Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania, cu Ordinul Arhitectilor din Romania, cu alte asociatii profesionale si alte organizatii non-guvernamentale, cu institutele de cercetare ale Academiei Romane, cu unitati de cercetare-dezvoltare din diverse domenii de activitate, cu institute si societati comerciale din domeniul cercetarii si proiectarii, cu cele ale invatamantului superior de profil, cu alte institutii publice, regii si firme din toata tara si strainatate, inclusiv prin asociere, in conformitate cu hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si actele normative in vigoare;

- realizeaza si mentine contacte profesionale cu organisme de proiectare / planificare urbana si teritoriala, cu structuri de analiza si decizie din domeniu, atat din tara cat si din strainatate; participa la simpozioane si manifestari stiintifice, asigurand un nivel de profesionalism adecvat de specialisti proprii, in acord cu valorile recunoscute contemporane;

- organizeaza activitatea de formare si perfectionare profesionala a salariatilor, finantata de la bugetul local, sponsorizari, alte surse/ programe de finantare, urmarind pregatirea specifica si reorientarea unor categorii de salariati, in contextul mutatiilor in obiectul de activitate al institutiei, potrivit cerintelor de modernizare a activitatii, in acord cu strategia de restructurare a societatii in ansamblu;

- realizeaza modernizarea procesului de proiectare si planificare urbana si teritoriala prin achizitii de aparatura si alte dotari, din alocatii bugetare, venituri extrabugetare, sau alte surse de asistenta sau finantare;

- asigura elaborarea normelor metodologice tehnice si financiare in domeniul activitatii specifice;

- raspunde de administrarea legala a patrimoniului public incredintat;