Hotărârea nr. 93/2003

HOTARAREnr. 93 din 2003-04-10 HOTARIRE 93 din 10/04/2003 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI GENERALE DE APA BUCURESTI
HOT. 93 10/04/2003
HOTARIRE 93 din 10/04/2003

HOTARIRE     93 din 10/04/2003

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI GENERALE DE APA BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al

Regiei Generale de Apa Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Tinand cont de raportul de specialitate al Regiei Generale de Apa Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.358/2001 privind lichidarea administrativa a Regiei Generale de Apa Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Generale de Apa Bucuresti pentru intreg anul 2003 cu repartizarea acestuia pe trimestre si total an, conform anexei care face parte integranta din prezenta Hotarare.

            Art.2- Regia Generala de Apa Bucuresti, Primaria Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.093

 


ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.93/10.04.2003

 

REGIA GENERALA DE APA BUCURESTI

STR.ARISTIDE DEMETRIAD 2, SECTOR 1,  BUCURESTI

 

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2003

 

 

 

 

PREVEDERI 2003

INDICATORI

Nr.

rd.

Total prevederi

2002

Total prevederi

2003

Trimestrul

I

Trimestrul

II

Trimestrul

III

Trimestrul

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

I. VENITURI TOTALE, din care (rd.02+rd.12+rd13)

01

143.550.948.420

130.600.000.000

5.600.000.000

9.000.000.000

9.000.000.000

107.000.000.000

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

143.547.448.420

127.400.000.000

5.000.000.000

8.200.000.000

8.200.000.000

106.000.000.000

a) Venituri din activitatea de baza

03

143.547.448.420

127.400.000.000

5.000.000.000

8.200.000.000

8.200.000.000

106.000.000.000

b) Venituri din alte activitati

04

 

 

 

 

 

 

c) Venituri din surse bugetare din care

05

 

 

 

 

 

 

- subventii pe produse si activitati

06

 

 

 

 

 

 

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

07

 

 

 

 

 

 

- transferuri

08

 

 

 

 

 

 

- prime acordate de la bugetul statului

09

 

 

 

 

 

 

- alte sume primite de la bugetul de stat *

10