Hotărârea nr. 92/2003

HOTARAREnr. 92 din 2003-04-10 HOTARIRE 92 din 10/04/2003 PRIVIND CESIONAREA CATRE BOUYGUES BATIMENT A PACHETULUI DE ACTIUNI DETINUT DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA S.C. VICTORIA BUSINESS PLAZZA S.A.
HOT. 92 10/04/2003
HOTARIRE 92 din 10/04/2003

HOTARIRE     92 din 10/04/2003

PRIVIND CESIONAREA CATRE BOUYGUES BATIMENT A PACHETULUI DE ACTIUNI DETINUT DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA S.C. VICTORIA BUSINESS PLAZZA S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind cesionarea catre BOUYGUES BATIMENT a pachetului de actiuni detinut de PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI la S.C. VICTORIA BUSINESS PLAZZA S.A.

 

          Potrivit prevederilor Contractului de Societate si Statutului Societatii Comerciale VICTORIA BUSINESS PLAZZA S.A.

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

          Tinand cont de Raportul de Specialitate al Directiei Relatii Internationale si Directiei Generale Investitii si Achizitii Publice;

          In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale;

          In conformitate cu art. 38 alin. 2 lit.'f" si "g" si art.67 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1- Se aproba cesionarea pachetului de 2700 actiuni detinute de Primaria Municipiului Bucuresti, la capitalul social al Societatii Comerciale VICTORIA BUSINESS PLAZZA S.A. catre BOUYGUES BATIMENT, la valoarea nominala de 1112 EURO pentru fiecare actiune.

          Art.2- Mandatul reprezentantilor Primariei Municipiului Bucuresti in Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor ale S.C. VICTORIA BUSINESS PLAZZA  inceteaza de drept din momentul cesionarii actiunilor.

          Art.3- Drepturile si obligatiile Municipiului Bucuresti stipulate in Contractul de Societate si Statutul Societatii Comerciale  VICTORIA BUSINESS PLAZZA S.A. inceteaza de drept la data perfectarii contractului de cesiune.

          Art.4- La semnarea contractului de cesiune, BOUYGUES BATIMENT va prezenta o scrisoare de garantie bancara in valoare de 1.000.000 EURO, in favoarea si la dispozitia Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

          Art.5- Plata integrala a valorii actiunilor cesionate se va face in termen de 15 zile de la data semnarii contractului de cesiune.

                   In caz contrar, Hotararea C.G.M.B. si contractul de cesiune sunt nule de drept, iar garantia se va incasa de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

          Art.6- Primarul General, in calitate de reprezentant al Municipiului Bucuresti, va reprezenta interesele Municipalitatii la perfectarea actelor juridice stipulate la art.1-3.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

al municipiului Bucuresti

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.92