Hotărârea nr. 9/2003

HOTARAREnr. 9 din 2003-01-16 HOTARIRE 9 din 16/01/2003 PRIVIND INFIINTAREA OPEREI COMICE PENTRU COPII, INSTITUTIE PUBLICA IN SUBORDINEA C.G.M.B. ABROGAT ART. 3 SI 5 PRIN HCGMB NR. 338/2007
HOTARARE nr. 9 din 16/01/2003
HOTARIRE 9 din 16/01/2003

HOTARIRE      9 din 16/01/2003

PRIVIND INFIINTAREA OPEREI COMICE PENTRU COPII, INSTITUTIE PUBLICA IN SUBORDINEA C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind infiintarea Operei Comice pentru Copiii, institutie publica in

subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul nr. 7463/2002 al Directiei pentru Cultura;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 189/1998, privind finantele publice locale;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit. “i” si “e” si art. 46  alin. (1) si (5) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1Incepand cu data prezentei hotarari se infiinteaza Opera Comica pentru Copii, institutie publica de cultura cu personalitate juridica, in subordinea CGMB, avand ca principal obiect de activitate productia si reprezentarea de spectacole de opera si balet pentru copii si tineret.

In toate reprezentantiile sala Opera Comica pentru   Copii se va prezenta ca fiind sub patronajul CGMB.                             

Art. 2 – Sediul institutiei va fi in strada Batistei nr. 14, sector 2, Bucuresti.

Se aproba trecerea suprafetei de 30 m.p. din administrarea Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti ARCUB, situat la adresa sus-mentionata in administrarea Operei Comice pentru Copii.

Art. 3 – Organigrama si numarul de personal ale Operei Comice pentru Copii sunt prevazute in anexa nr. 1, iar statul de functii corespunzator este prevazut in anexa nr. 2, anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 – Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Operei Comice pentru Copii se va asigura din veniturile extrabugetare si subventii acordate de la bugetul C.G.M.B., in cadrul cheltuielilor prevazute pentru capitolul Cultura si religie.

Art. 5 – Opera Comica pentru Copii va prezenta semestrial CGMB un raport de activitae, atat din punct de vedere artistic cat si din punct de vedere administrativ.

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Veronica Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.01.2003

Nr. 19


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                    ANEXA NR. 1

      OPERA COMICA                                                                                                                                la H.C.G.M.B. nr.19/16.01.0223

O R G A N I G R A M A

DIRECTOR

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


                                                                                                                                                                                                                               

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nr. Posturi                                             21

din care:                                

Functii de conducere:                          3


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                        ANEXA NR. 2
        OPERA COMICA                                                                                                                      la H.C.G.M.B. nr.19/16.01.2003

 

STAT DE FUNCTII

Pe anul 2003

 

 

 

 

Nr.

Crt

 

Compartimentul                    Functia

De executie

 

Functia de

conducere

 

Nivel

studii

Grad/

Treapta

Prof.

 

Numar

posturi

Anexa la Legea nr. OUG 24/2000 si

OUG 33/2001 in baza carora se

stabilesc salariul de baza

A. FUNCTII DE EXECUTIE

1

Consultant artistic

Director

S

I

1

Anexa nr. IV/3

2

Consultant artistic

Director adjunct

S

I

1

Anexa nr. IV/3

3

Economist

Contabil sef

S

Spec.IA

1

Anexa nr. IV/3

4

Dirijor

 

S

I

1

Anexa nr. IV/3

5-6

Artist instrumentist

 

S

I

2

Anexa nr. IV/3

7

Actor

 

S

II

1

Anexa nr. IV/3

8

Dansator

 

S

I

1

Anexa nr. IV/3

9

Pictor scenograf