Hotărârea nr. 89/2003

HOTARAREnr. 89 din 2003-04-10 HOTARIRE 89 din 10/04/2003 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL CARE FACE PARTE DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFLAT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6
HOT. 89 10/04/2003
HOTARIRE 89 din 10/04/2003

HOTARIRE     89 din 10/04/2003

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL CARE FACE PARTE DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFLAT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea unui imobil care face parte din domeniul privat al municipiului Bucuresti, aflat in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar, in administrarea Consiliului Local sector 6

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General;

            Analizand Raportul Administratiei Fondului Imobiliar;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.12 alin.(1) si (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.38 (2) lit.”f” si “g”, art.95 lit.”f” si art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Imobilul situat in Bucuresti, Calea Plevnei nr.154, sector 6, compus din teren in suprafata de 642,00 m.p. si constructie in suprafata de 266,57 m.p. cuprins in domeniul privat al municipiului Bucuresti si aflat in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar, se transmite in administrarea Consiliului Local sector 6.

            Art.2- Predarea - preluarea bunului imobil prevazut la art.1 se va face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate in 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

            Art.3- Consiliul Local al sectorului 6 va da imobilul prevazut la art.1 in folosinta gratuita pe termen limitat (pana la finalizarea reparatiilor locatiei din Calea Victoriei) Teatrului de Revista “Constantin Tanase”, pentru activitati specifice.

            Art.4- Schimbarea destinatiei imobilului atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

               

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.89