Hotărârea nr. 82/2003

HOTARAREnr. 82 din 2003-04-10 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 221/13.09.2001 MODIFICATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 137/2003

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIHOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.221/13.09.2001

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General;

Văzând nota nr.5540/2002 a Direcțieie Generale Juridic, Contencios și Legislație prin care se propune modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.221/13.09.2001;

Ținând seama de memoriul depus de Victorex Investments Consultans S.R.L.- cu sediul în București, str.Cretei nr.13, sector 1;

în conformitate cu dispozițiile sentinței civile 323/17.03.2000 a Curții de Apel-Secția Contencios Administrativ, definitivă și irevocabilă;

în baza art.8 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul prevederilor art.38(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL GENERAL ALMUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se modifică Hotărârea C.G.M.B. nr.221/13.09.2001, după cum urmează :

1.Articolul 1 din H.C.G.M.B. nr.177/25.09.1997 va avea următorul cuprins:

"Se trece din domeniul privat al municipiului București în domeniul public all municipiului București (administrat de Administrația Fondului Imobiliar), cu funcțiunea de Parc public, terenul în suprafață de 841 m.p., identificat conform vecinătăților suprafeței S.2 din adresa 2918/1997 a fostului Departament Patrimoniu Imobiliar, Direcția Evidența Proprietății, actualmente Direcția Patrimoniu Evidența Proprietăți Cadastru și anume:

-    La Nord cu Pepiniera Nordului

-    La Est cu suprafața de teren ce a făcut obiectul H.C.G.M.B. nr.77/25.09.1997 și cu imobilul din str.lntrarea Școlii Herăstrău nr.13

-    La Sud cu imobilul din strada Gliei nr.18 La Vest cu Cooperativa Metalo-Casnica

2. Se anulează punctul 2 din anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.86/13.06.1997 în ceea ce Pnvește terenul în suprafață de 259 m.p. destinat lucrărilor de amenajare parc.PREȘEDINTE DE ȘEDIMT^


Stelian Găretuș^r'^

^Ucurești, 10.04.2003 Nr.82