Hotărârea nr. 77/2003

HOTARAREnr. 77 din 2003-04-02 HOTARIRE 77 din 02/04/2003 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 32 DIN 06.02.2003
HOT. 77 02/04/2003
HOTARIRE 77 din 02/04/2003

HOTARIRE     77 din 02/04/2003

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 32 DIN 06.02.2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti

nr.32 din 06.02.2003

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei Urmarire Creante si Facturi, Directiei Audit Intern si Directiei Generale Juridic, Contencios si Legislatie;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.38 lit.”h” si art.46 (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se modifica articolul unic din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.32/06.02.2003 privind modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.162/23.08.2001, dupa cum urmeaza:

            “De prevederile prezentei hotarari, pentru anul de referinta, vor beneficia numai persoanele fizice sau juridice proprietare, care nu figureaza la data de 31 decembrie ale anului precedent cu debite in evidentele contabile ale Primariei Municipiului Bucuresti. Debitele restante sunt constituite din taxa de concesionare, indexarea taxei de concesionare, majorari si penalitati de intarziere aferente contractelor de asociere incheiate in baza HGR nr.441/1991.

            In cazul achitarii tuturor debitelor restante persoanele fizice sau juridice proprietare vor beneficia de aceasta reducere incepand cu anul imediat urmator achitarii acestora.”

            Art.2- Celelalte prevederi ale hotararii raman valabile.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

               

Bucuresti, 02.04.2003

Nr.77