Hotărârea nr. 71/2003

HOTARAREnr. 71 din 2003-03-06 HOTARIRE 71 din 06/03/2003 PRIVIND TRECEREA SPATIILOR SITUATE IN SOS. OLTENITEI NR. 252-254 SI STR. STRADUINTEI NR. 1 DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4
HOT. 71 06/03/2003
HOTARIRE 71 din 06/03/2003

HOTARIRE     71 din 06/03/2003

PRIVIND TRECEREA SPATIILOR SITUATE IN SOS. OLTENITEI NR. 252-254 SI STR. STRADUINTEI NR. 1 DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind trecerea spatiilor situatie in Sos.Oltenitei nr.252-254 si Str.Straduintei nr.1 din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 4

 

            Avand in vedere adresa Primarului sectorului 4;

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) si (2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.38, lit.”f”, art.95, lit.”f” si art.125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1- Se aproba trecerea spatiilor situate in Sos.Oltenitei nr.252-254 si Str.Straduintei nr.1 - pentru magazin tip ECONOMAT, identificate potrivit anexei la prezenta hotarare, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 4.

            Art.2- Schimbarea destinatiei spatiilor mentionate la art.1 duce de drept la revocarea prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr.071

 

Anexa la H.C.G.M.B. nr.71/06.03.2003

 

Spatii care trec din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 4

 

Nr.crt.

Adresa spatiului

Suprafata

Observatii

1.

Sos.OLtenitei nr.252-254, bl.151

503,41 m.p.

subsol+parter

2.

Str.Straduintei nr.1

1.306,20 m.p.

complex comercial

aubsol+parter+etaj