Hotărârea nr. 65/2003

HOTARAREnr. 65 din 2003-03-06 HOTARIRE 65 din 06/03/2003 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RESTAURAREA ZONEI ISTORICE", CUPRINS IN PROIECTUL PRIVIND "PROGRAMUL MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 373/2009
HOTARARE nr. 65 din 6/03/2003
HOTARIRE 65 din 06/03/2003

HOTARIRE     65 din 06/03/2003

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RESTAURAREA ZONEI ISTORICE", CUPRINS IN PROIECTUL PRIVIND "PROGRAMUL MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de

investitii “Restaurarea zonei istorice”, cuprins in proiectul privind “Programul

Multi-Sector al Municipiului Bucuresti”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de Raportul de specialitate al Directiei Generale Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.16 si Cap.5, art.48 al Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.978/2001 privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale;

            In temeiul prevederilor art.38, alin.(2), lit.”d”, “f” si “m”, art.46 alin.(1, 2, 3), art.68 lit.”b” si ale art.128 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 - Se aproba indicatorii tehnico-ecomomici ai obiectivului de investitii “Restaurarea zonei istorice”, cuprins in proiectul privind Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti, prevazuti in anexa.

            Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1, in valoare de 9,5 milioane EURO, se va asigura din imprumutul Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) - 8 milioane EURO si 1,5 milioane EURO - alocatii de la bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in conditiile acordului de imprumut care urmeaza sa se incheie, in baza garantiilor proprii, intre BERD si Municipiului Bucuresti.

            Art.3- Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr.65

 

 

ANEXA LA HCGMB NR.65/06.03.2003

 

Indicatori tehnico-economice ai obiectivului de investitii

 “Restaurarea zonei istorice”, cuprins in proiectul privind

“Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti”

 

Nr.

 

Valoarea

Finantare

Finantare

Donatori

crt.

Descriere

contractului

BERD

Municipiul

bilaterali

 

 

inclusiv taxele

 

Bucuresti

 

 

 

(M EURO)

(M EURO)

(M EURO)

(M EURO)

RESTAURAREA ZONEI  ISTORICE

LUCRARI

1

Lucrari stradale si modernizari ale utilitatilor din Zona Istorica

8,7

7,3

1,4

0,0

SERVICII

2

Strategia de restaurare si actualizarea Master-planului pt.Zona istorica

0,2

0,2

0,0

0,0

3

Proiectarea, obtinerea si supervizarea lucrarilor din Zona istorica

0,6

0,5

0,1

0,0

T O T A L

9,5

8,0

1,5

0,0