Hotărârea nr. 61/2003

HOTARAREnr. 61 din 2003-03-06 HOTARIRE 61 din 06/03/2003 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2003
HOT. 61 06/03/2003
HOTARIRE 61 din 06/03/2003

HOTARIRE     61 din 06/03/2003

PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate

din unele venituri ale bugetului de stat aprobate municipiului Bucuresti

prin Legea bugetului de stat pe anul 2003

 

            Vazand Expunerea de motive a consilierilor generali ai Comisiei Economice, Buget-Finante;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr.631/2002 (art.23-27) privind bugetul de stat pe anul 2003 si ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.228/17.10.2002 privind aprobarea exercitarii de catre Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”d”, ale art.95 alin.3 si ale art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Prin prezenta, se aproba redistribuirea sumei de 597.644.900 mii lei - sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap se repartizeaza pe bugete componente - bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si bugetele sectoarelor 1 - 6, conform anexei nr.1.

 

            Art.2- De la data prezentei, anexa nr.1 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.24/2003 isi inceteaza aplicabilitatea, celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr.24/2003 ramanand nemodificate.

 

            Art.3- Sumele repartizate la bugetele sectoarelor conform art.1 (anexa nr.1) pot fi modificate prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea comuna a primarilor sectoarelor 1 - 6.

 

            Art.4- Prezenta hotarare, din care face parte integranta anexa nr.1, se comunica primariilor sectoarelor 1 - 6, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Administratilor Financiare ale sectoarelor 1 - 6.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr.61


CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ANEXA LA HCGMB NR.61/06.03.2003

 

 

Repartizarea pe bugete componente

(bugetul propriu al C.G.M.B. si bugetele sectoarelor 1-6)

a sumelor din impozitul pe venit aprobate municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2003,

pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru incalzirea locuintei,

sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

 

-  mii lei  -

 

TOTAL

din care:

 

municipiul

Bucuresti

C.G.M.B.

Sectorul 1

Sectorul 2

Sectorul 3

Sectorul 4

Sectorul 5

Sectorul 6

T O T A L

597.644.900

500.000

45.452.314

121.161.951

102.744.220

89.752.715

156.279.539

81.754.161

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul I

161.587.402

500.000

15.908.526

31.944.049

25.423.805

20.751.907

41.366.376

25.692.739

Trimestrul II

145.469.696

 

9.855.870

29.755.216

26.087.374

23.681.987

37.240.242

18.849.007

Trimestrul III

137.476.692

 

9.314.327

28.669.743

24.037.963

22.655.483

35.194.033

17.605.143

Trimestrul IV

153.111.110

 

10.373.591

30.792.943

27.195.078

22.663.338

42.478.888

19.607.272

 

N O T A:

La repartizarea sumelor pe bugete componente, s-au avut in vedere urmatoarele date:

·         pentru ajutorul social si ajutorul pentru incalzirea locuintei - numarul dosarelor in evidenta sectoarelor;

·         pentru sistemul de protectie a persoanelor cu handicap - numarul asistentilor personali in evidenta sectoarelor, iar la P.M.B. - acoperirea partiala a costului transportului in comun de suprafata.