Hotărârea nr. 6/2003

HOTARAREnr. 6 din 2003-01-16 HOTARIRE 6 din 16/01/2003 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 205 M.P., SITUAT IN STR. VICTOR MANU NR. 30, SECTORUL 2, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA
HOT. 6 16/01/2003
HOTARIRE 6 din 16/01/2003

HOTARIRE      6 din 16/01/2003

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 205 M.P., SITUAT IN STR. VICTOR MANU NR. 30, SECTORUL 2, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 205 mp, situat in str. Victor Manu nr. 30, sectorul 2, pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de locuinta

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 10 (1) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, ale art. 1(2) si art. 3 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al sectorului 2 nr. 213/2001, prin care se aproba Proiectul de Urbanism de Detaliu pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de locuinta, pe terenul situat in str. Victor Manu nr. 30, sectorul 2;

In baza prevederilor Hotararii CGMB nr. 202/1999;

            In temeiul prevederilor art. 38(2) lit.”h”, art. 125(1) si (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 – Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, pe 49 de ani, a terenului cu o suprafata de 205 mp, situat in str. Victor Manu nr. 30, sector 2, identificat conform planului anexat in vederea realizarii unei cladiri cu destinatia de locuinta .

            Licittia va fi organizata de Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice.

Art. 2. Redeventa minima anuala se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobata prin Hotararea CGMB nr. 218/1997

Art. 3. Componenta Comisiei de licitatie este stabilita prin Hotararea CGMB nr. 202/1999 si prin Dispozitia Primarului General nr. 2010/2001.

Art. 4. Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice va incheia contractul de concesiune, iar Directia Urmarire Creante si facturi va raspunde de incasarea redeventei.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Elena Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Buc., 16.01.2003

Nr. 6