Hotărârea nr. 57/2003

HOTARAREnr. 57 din 2003-03-06 HOTARIRE 57 din 06/03/2003 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 237/2002 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2003 IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 57 06/03/2003
HOTARIRE 57 din 06/03/2003

HOTARIRE     57 din 06/03/2003

PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 237/2002 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2003 IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.237/2002 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2003 in municipiul Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.77 din Ordonanta;Guvernului Romaniei nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, precum si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.1278/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului Romaniei nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

            In temeiul art.38, alin.(2), lit.”d” si ale art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 - Punctul 4 din anexa nr.1 la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.237/2002 se completeaza cu un nou alineat care va avea urmatorul cuprins:

            “Taxa hoteliera se aplica la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere numai pentru o noapte de cazare, pentru fiecare persoana care datoreaza aceasta taxa, indiferent de durata sejurului. Prin sejur se intelege perioada neintrerupta in care o persoana fizica este cazata intr-o unitate hoteliera; perioada poate fi de una sau de mai multe zile”.

            Art.2- Dupa punctul 13 din anexa se adauga punctul 14 care va avea urmatorul cuprins:

            “In cazul bunurilor restituite in baza Legii nr.10/2001 data dobandirii bunului se considera data emiterii dispozitiei Primarului General al municipiului Bucuresti, contribuabilii avand obligatia de a solicita emiterea acesteia in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si executorii a hotararilor judecatoresti”.

            Art.3- Prezenta se comunica Primariilor sectoarelor 1 - 6 ale municipiului Bucuresti si se aduce la cunostiinta publica, conform legii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr.57