Hotărârea nr. 55/2003

HOTARAREnr. 55 din 2003-03-06 HOTARIRE 55 din 06/03/2003 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "AMELIORAREA ZONEI SUBURBANE NORD A MUNICIPIULUI BUCURESTI, ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ETAPA I"
HOT. 55 06/03/2003
HOTARIRE 55 din 06/03/2003

HOTARIRE     55 din 06/03/2003

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "AMELIORAREA ZONEI SUBURBANE NORD A MUNICIPIULUI BUCURESTI, ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ETAPA I"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea investitiei

“Ameliorarea zonei suburbane nord a municipiul Bucuresti,

alimentare cu apa si canalizare etapa I”

 

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale Utilitati Publice si Directiei Financiar Contabilitate;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 32/2002 privind  organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare aprobata prin Legea nr. 634/16.12.2002;

          In baza prevederilor art. 16 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

          In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit.”m” si art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

 

Art. 1.  Se aproba studiul de fezabilitate pentru realizarea investitiei “Ameliorarea zonei suburbane nord a municipiului Bucuresti, alimentare cu apa si canalizare etapa I “ avand indicatorii tenico-economici prezentati in anexele 1-2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 2. – Se aproba finantarea investitiei prevazute la art. 1 dupa urmatorul montaj financiar:

- din componenta locala un procent de 40% din totalul costurilor eligibile ale proiectului si in totalitate costurile neeligibile ale proiectului;

- din componenta nationala in procent de 15 % din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

- din componenta Uniunii Europene in procent de 45% din totalul costurilor eligibile ale proiectului prin programul “Coeziune Economica si Sociala PHARE 2001-2002” in conformitate cu procedurile Comisiei Uniunii Europene;

Art. 3. – Asigurarea componentei locale se va face din fondurile Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr. 55

 


                                                                                                                                                                ANEXA 1       

                                                                                          La HCGMB nr.55/06.03.2003      

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie

“Ameliorarea zonei suburbane nord a municipiului Bucuresti– alimentare cu apa, etapa I”

 

 

 

 

 

 

Valoarea totala a investitiei:       109 935 158                mii lei                preturi aprilie 2002

Din care C + M:                         95 331 667                mii lei

 

 

 

 

Durata:             18 luni

 

 

Capacitati: Conducta Dn 600 mm/ 2000ml

                   Conducta Dn 400 mm/ 800 m

                   Rezervor de apa 5000 mc

                   Statia de pompare 210 l/s

 

 

Esalonarea investitiei: Anul  I – 73 290 105

                                    Anul II – 36 645 053


ANEXA 2       

                                                                                          La HCGMB nr.55/06.03.2003      

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie

“Ameliorarea zonei suburbane nord a municipiului Bucuresti– canalizare cu apa, etapa I”

 

 

 

 

 

 

Valoarea totala a investitiei:       282 690 400    mii lei                            preturi aprilie 2002

Din care C + M:                       257 748 579    mii lei

 

 

 

 

Durata:             18 luni

 

 

Capacitati:  Colector Dn 240 cm/ 2000 ml

 

 

Esalonarea investitiei: Anul  I –  188 460 272 mii lei

                                    Anul II –    94 230 137 mii lei