Hotărârea nr. 54/2003

HOTARAREnr. 54 din 2003-03-06 HOTARIRE 54 din 06/03/2003 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA NR. 3 "BARBU DELAVRANCEA"
HOT. 54 06/03/2003
HOTARIRE 54 din 06/03/2003

HOTARIRE     54 din 06/03/2003

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA NR. 3 "BARBU DELAVRANCEA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliului Local al sectorului 1 a

unor atributii privind aprobarea organigramei, statului de functii,

regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul de Ingrijire

si Asistenta nr. 3 “Barbu Delavrancea”

 

           Avand in vedere  Expunerea de motive a consilierilor generali si Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei sectorului 1;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;          

            In baza Ordinului Secretariatului de Stat pentru persoane cu handicap nr. 91/2002 privind aprobarea normativului de personal pentru centrele aflate in coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap;

            In temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) si ale art. 95 alin.(3) lit”e” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1. – Se aproba exercitarea de catre Consiliului Local al sectorului 1 a atributiilor privind aprobarea organigramei, statului de functii, regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 3 “Barbu Delavrancea”.

Art. 2.  Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr. 54