Hotărârea nr. 53/2003

HOTARAREnr. 53 din 2003-03-06 HOTARIRE 53 din 06/03/2003 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A TERENULUI SITUAT IN STR. GRIGORE IONESCU NR. 2, IN VEDEREA REALIZARII UNUI SCHIMB DE TEREN
HOT. 53 06/03/2003
HOTARIRE 53 din 06/03/2003

HOTARIRE     53 din 06/03/2003

PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A TERENULUI SITUAT IN STR. GRIGORE IONESCU NR. 2, IN VEDEREA REALIZARII UNUI SCHIMB DE TEREN

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

a terenului situat in Str. Grigore Ionescu nr. 2, in vederea realizarii unui schimb de teren

 

          Vazand expunerea de motive a consilierilor generali si raportul de specialitate al Directiei de Urbanism si Gestionarea Teritoriului din cadrul Primariei sector 2;

            Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;         

            In temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2) lit.”f”, ale art. 95 lit.”f” si ale art. 125 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1. – Se transmite in administrarea Consiliului Local al sectorului 2 terenul in suprafata de 320,00 mp, situat in Str. Grigore Ionescu nr. 2, identificat potrivit planurilor din anexele 1-2 (scara 1:500, 1:2000), care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. – Terenul transmis in administrarea Consiliului Local al sectorului 2 urmeaza a face obiectul unui “Contract de schimb” cu proprietarul terenului situat in Str. Maior Bacila Vasile nr. 26, sector 2, identificat conform planurilor din anexele 3-4 (scara 1:500, 1:2000), care fac parte integranta din prezenta hotarare, teren situat in zona de interes local al sectorului 2, unde urmeaza a fi realizate constructii de locuinte si utilitati publice.

Schimbul de terenuri se va efectua in conditiile legii pe baza de expertiza de specialitate insusita de Consiliului Local al sectorului 2.

Art. 3. – In vederea efectuarii schimbului, se imputerniceste expres Consiliului Local al sectorului 2 in exercitarea prerogativelor titularului dreptului de proprietate ce revin Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr. 53