Hotărârea nr. 52/2003

HOTARAREnr. 52 din 2003-03-06 HOTARIRE 52 din 06/03/2003 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII ACTUALEI STRAZI "UNITATII" SITUATA IN SECTORUL 3 IN STRADA "TRAIAN POPOVICI"
HOT. 52 06/03/2003
HOTARIRE 52 din 06/03/2003

HOTARIRE     52 din 06/03/2003

PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII ACTUALEI STRAZI "UNITATII" SITUATA IN SECTORUL 3 IN STRADA "TRAIAN POPOVICI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind schimbarea denumirii actualei strazi “Unitatii”

situata in sectorul 3 in strada “Traian Popovici”

 

          Avand in vedere solicitarea Fundatiei “Dr. Wilhelm Filderman” prin adresa nr. 3618/6/13.12.2002;

          Vazand adresa Ministerului Culturii si Cultelor nr. 2873/RT/23.05.2002;

          Luand in considerare expunerea de motive a consilierilor municipali;

          Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;   

          In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit.”u” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Art. 1. – Se aproba schimbarea denumirii actualei strazi “Unitatii”, situata in sectorul 3, in strada “Traian Popovici”.

 

Art. 2. -  Compartimentul de specialitate din Primaria sectorului 3 va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr. 52