Hotărârea nr. 44/2003

HOTARAREnr. 44 din 2003-02-13 HOTARIRE 44 din 13/02/2003 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL, STATULUI DE FUNCTII, GRILEI DE SALARIZARE A PERSONALULUI CAT SI A DREPTURILOR SALARIALE ALE CONDUCATORULUI CORPULUI GARDIENILOR PUBLICI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 44 13/02/2003
HOTARIRE 44 din 13/02/2003

HOTARIRE     44 din 13/02/2003

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL, STATULUI DE FUNCTII, GRILEI DE SALARIZARE A PERSONALULUI CAT SI A DREPTURILOR SALARIALE ALE CONDUCATORULUI CORPULUI GARDIENILOR PUBLICI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal, statului de functii,

grilei de salarizare a personalului cat si a dreptului salariale ale conducatorului Corpului Gardienilor Publici al Municipiului Bucuresti

 

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal, statului de functii, grilei de salarizare a personalului cat si drepturile salariale ale conducatorului Corpului Gardienilor Publici al Municipiului Bucuresti;

          In baza prevederilor art. 1 si art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice, finantate integral din veniturile extrabugetare, aprobata prin Legea nr. 27/1999 si Hotararii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare;

          Tinand seama de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998, aprobate cu Ordinul M.M.P.S. si M.F. nr. 145/770/1998;

          Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

In temeiul art. 38 (2 )lit. “e”) combinat cu art. 46  (5) din Legea privind administratia publica locala nr. 215/2001;

 

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

HOTARASTE:

 

 

Art. 1  Se aproba organigrama, numarul de posturi si statul de functii ale Corpului Gardienilor Publici al Municipiului Bucuresti, institutie publica cu personalitate juridica, cu un numar total de 3134 posturi, conform anexelor nr. 1si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba grila de salarizare a personalului Corpului Gardienilor Publici al Municipiului Bucuresti, in baza careia se va proceda la negocierea individuala a salariilor, conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Grila de salarizare aprobata conform art. 2 se va aplica cu conditia respectarii prevederilor art. 2, 4, si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998, aprobata prin Legea nr. 27/1999 si pct. 3, 4, 5 si 19, referitoare la situatia economica-financiara, din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998.

Raspunderea pentru respectarea integrala a prevederilor legale, enuntate la aliniatul 1, revine Corpului Gardienilor Publici al Municipiului Bucuresti.

          In cazul in care institutia, dupa aplicarea noii grile de salarizare, inregistreaza obligatii financiare neachitate la scadenta, se va reveni asupra drepturilor salariale acordate personalului in conformitate cu pct. 15 din Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/1998.

          Art. 4. Se aproba salariul de baza al sefului Corpului Gardienilor Publici, in suma de 10.888.000 lei, salariul maxim corespunzator functiei de inspector-instructor, gradul IA, din grila de salarizare, precum si o indemnizatie de conducere reprezentand 50% din salariul de baza.

 

          De asemenea conducatorul institutiei cat si intreg personalul institutiei vor beneficia de toate drepturile salariale si sporurile cuvenite conform legislatiei in vigoare, enumerate in anexa nr. 3, la prezentul proiect de hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Elena  Veronica Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 13.02.2003

Nr. 44


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI                                                                                                   ANEXA Nr. 1 LA HOTARAREA Nr. 44/13.02.2003

B U C U R E S T I                                                                                                                                                                                                                                                                                 CORPUL GARDIENILOR PUBLICI – BUCURESTI

ORGANIGRAMA

SEF CORP
 
 

 


TOTAL – DIN CARE:   3.134

 

FUNCTII CONDUCERE  101

 

COMPARTIMENTUL

AUDIT PUBLIC

INTERN

 

COMPARTIMENTUL

MEDICAL

 

SERVICIUL

ASIGURARE

MATERIALA

 

SERVICIUL

SECRETARIAT

REGISTRATURA

 

SERVICIUL

RESURSE UMANE

SI PROTECTIA

MUNCII

 

COMPARTIMENTUL

JURIDIC

CONTENCIOS

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

BIROU

FINANCIAR

 

INSTRUCTOR SEF

 
<