Hotărârea nr. 43/2003

HOTARAREnr. 43 din 2003-02-13 HOTARIRE 43 din 13/02/2003 PRIVIND ATRIBUIREA UNUI TEREN SITUAT IN STR. GARLEI NR. 6, SECTOR 1 IN FOLOSINTA GRATUITA A PATRIARHIEI ROMANE
HOT. 43 13/02/2003
HOTARIRE 43 din 13/02/2003

HOTARIRE     43 din 13/02/2003

PRIVIND ATRIBUIREA UNUI TEREN SITUAT IN STR. GARLEI NR. 6, SECTOR 1 IN FOLOSINTA GRATUITA A PATRIARHIEI ROMANE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind atribuirea unui teren situat in str.Garlei nr.6, sector 1, in folosinta gratuita a Patriarhiei Romane

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Rosu Daniel Nicusor;

            In baza art.12, alin.1 si 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de dispozitiile art.46, alin.2, ale art.38, alin.2, lit.”f” si ale art.126 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a unui teren situat in Bucuresti, str.Garlei nr.6, sector 1, in suprafata de 648 m.p. identificat prin planurile anexa, in folosinta gratuita a Patriarhiei Romane, in scopul construirii unie biserici ortodoxe si clopotnita.

            Art.2- Predarea-preluarea terenului care se transmite potrivit art.1 se face pe baza de protocol incheiat intre directiile de specialitate ale Primariei Municipiului Bucuresti si Patriarhia Romana, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

            Art.3- Atribuirea terenului se face pe durata existentei constructiei.

            Art.4- Schimbarea destinatiei stabilita la art.1 atrage dupa sine revocarea prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Veronica Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 13.02.2003

Nr.43