Hotărârea nr. 42/2003

HOTARAREnr. 42 din 2003-02-13 HOTARIRE 42 din 13/02/2003 PRIVIND REGULAMENTUL DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR SI A TERENURILOR AFERENTE ACESTORA, CONFORM LEGII, DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
HOT. 42 13/02/2003
HOTARIRE 42 din 13/02/2003

HOTARIRE     42 din 13/02/2003

PRIVIND REGULAMENTUL DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR SI A TERENURILOR AFERENTE ACESTORA, CONFORM LEGII, DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind Regulamentul de repartizare a locuintelor si a terenurilor aferente acestora,

conform legii, din fondul locativ de stat

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consislierilor generali prin care se propune reglementarea activitatii de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat in municipiul Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile Legii Locuintei nr.114/1996, cu modificarile ulterioare, si ale H.G.R. nr.446/1997, privind aprobarea normelor metodologice;

            In conformitate cu prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.14/2003;

            In temeiul prevederilor art.38 lit.”s” si ale art.46 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba Regulamentul de repartizare a locuintelor si a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art.2- Primarul General al Municipiului Bucuresti, Primarii sectoarelor 1-6, Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari

 

            Art.3- Orice dispozitii contrare se abroga.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Veronica Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 13.02.2003

Nr.42

 

 

 

 

Anexa la Hotararea C.G.M.B. nr.42/ 13.02.2003

 

 

REGULAMENTUL

 de repartizare a locuintelor si a terenurilor aferente acestora,

conform legii, din fondul locativ de stat

 

            Art.1- In municipiul Bucuresti, fondul locativ de stat repartizabil se constituie din urmatoarele surse:

A - locuinte disponibilizate din miscarea a II-a (eliberate prin deces, mutarea fostilor chiriasi in locuinte noi sau in locuinte proprietate personala, rezilierea contractelor existente, etc,), considerate locuinte convenabile;

B - locuinte realizate din fonduri proprii;

C- locuinte sociale;

D- locuinte realizate in conditiile prevazute de O.G.R. nr.19/1994, cu modificarile ulterioare.

            Art.2- Pentru desfasurarea activitatii de repartizare a locuintelor disponibilizate din miscarea a II-a, la nivelul Primariilor sectoarelor 1-6 se constituie prin dispozitii ale primarilor de sector, comisii de analiza si aprobarea cererilor solicitantilor, comisii din care va face parte in mod obligatoriu un angajat al compartimentului spatiu locativ, un angajat al compartimentului juridic si un consilier local.

            Art.3- Activitatea prevazuta la art.2 va fi coordonata de compartimentele de spatiu locativ din cadrul primariilor de sector, compartimente care analizeaza si propun comisiilor solutionarea cererilor privind repartizarea unei locuinte cu chirie din fondul locativ de stat.

            Art.4- Criteriile de baza pentru stabilirea modului de solutionare a cererilor primite sunt cele stabilite prin legea locuintei si prin normele metodologice de aplicare a acesteia, alte criterii putand fi stabilite de consiliile locale ale sectoarelor in functie de situatiile deosebite cu care se confrunta.

            Art.5- Vor avea prioritate la repartizarea unei locuinte din fondul locativ de stat disponiobilizate din miscarea a II-a urmatoarele categorii de persoane:

-        tinerii casatoriti, avand varsta de pana la 35 de ani;

-        beneficiarii Legii nr.42/1990;

-        familii si persoane care au fost evacuate din locuinte retrocedate, de fostii proprietari;

-        salariatii si functionartii publici din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Primariilor sectoarelor 1-6, ai institutiilor si serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si ale consiliilor locale ale sectoarelor 1-6, ale celorlalte institutii sau servicii publice de interes local:

-        magistrati;

-        angajati ai Presedentiei, Guvernului, ministere.

            Art.6- Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 pot stabili si alte categorii de persoane ce pot avea prioritate la repartizarea locuintelor prevazute la art.1 pct.A.

            Art.7- Cererile persoanelor prevazute la art.5 si 6 de repartizare a unei locuinte disponibilizate din miscarea a II-a vor fi solutionate de catre primaria sectorului pe raza careia au domiciliul stabil.

            Art.8- Toate locuintele disponibilizate din miscarea a II-a repartizabile vor fi comunicate de catre institutiile sau serviciile publice de administrare a fondului imobiliar infiintate in subordinea consiliilor locale de sector, compartimentului spatiu locativ din cadrul primariilor de sector, in vederea repartizarii potrivit prevederilor prezentei hotarari si a legii locuintei.

            Art.9- Comisiile infiintate conform prevederilor art.2 pot propune repartizarea numai pentru locuintele situate in raza administrativ-teritoriala a sectorului in care functioneaza.

            Art.10- Comunicarile privind aprobarea cererilor de repartizare a unei locuinte cu chirie se vor transmite benefeiciarilor in termen de 5 zile de la aprobare, prin grija compartimentului de spatiu locativ din cadrul primariilor de sector.

            Art.11- Compartimentul spatiu locativ din cadrul primariilor de sector va transmite institutiilor sau serviciilor publice de administrare a fomndului imobiliar in termen de 5 zile de la apobare lista beneficiarilor nominalizati pentru inchirierea unei locuinte din fomdul locativ de stat pentru a se urmari incheierea contractelor de inchiriere,

            In cazul in care beneficiarul repartitiilor nu se prezinta in termen de 10 zile de la comunicare pentru a incheia contractele de inchiriere, institutiile sau serviciile publice de administrare a a fondului imobiliar vor retransmite de indata locuintele disponibile compartimentului de spatiu locativ si comisiilor de repartizare infiintate conform prevederilor art.2, in vederea reluarii procedurilor de atribuire.

            Art.12- Institutiile sau serviciile publice de administrare a fondului imobiliar din subordinea consiliilor locale de sector care vor incheia contractele de inchiriere au obligatia de a preda locuintele in stare de folosinta, iar in cazul in care acestea sunt ocupate abuziv sa procedeze la evacuare in conditiile legii.

            Art.13- Propunerile si aprobarile de inchiriere a locuintelor sociale se fac de catre comisiile constituite prin hotarari ale consiliilor locale de sector in conditiile Legii nr.114/1996 si ale normelor metodologice ale acesteia.

            Art.14- Conditiile si criteriile de repartizare a locuintelor sociale sunt cele stabilite de Legea nr.114/1996, a locuintei si prin hotarari ale consiliilor locale de sector.

            Art.15- Fondul de locuinte de necesistate se realizeaza in conditiile stabilite pentru locuinte sociale.

            In cazurile de extrema urgenta drept locuointe de necesitate pot fi declarate prin hotarari le consiliilor locale de sector atat locuintele libere din fondul de locuinte sociale cat si cele disponibilizate din miscarea a II-a.

            Art.16- Propunerile de atribuire a acestui fond de locuinte se fac de catre comisiile constituite la nivelul sectoarelor 1-6 conform prevederilor art.14, fiind destinate pentru cazarea temporara a persoanelor si familiilor ale caror locuinte sociale au devenit inutilizabile in urma unor catastrofe naturale sau acidente sau ale caror locuinte sunt supuse demolarii in vederea realizarii de lucrari de utilitate publica, precum si lucrarilor de reabilitare ce nu se pot realiza in cladiri ocupate de locatari.

            Art.17- Locuintele sociale libere aflate in evidenta Primariei Municipiului Bucuresti vor fi transmise prin grija compartimentului de spatiu locativ din cadrul acestei institutii in vederea repartizarii consiliului local pe raza careia acestea sunt situate.

            Art.18- Contractele de inchiriere vor fi incheiate cu beneficiarii repartitiilor unei locuinte sociale de catre institutiile sau serviciile publice de administrare a fondului imobiliar din subordinea consiliilor locale de sector dupa procedura prevazuta la art.11.

            Art.19- Schimburile de locuinte, transcrierile de contracte de inchiriere, intrarile in spatiu vor fi efectuate de catre institutiile sau serviciile publice de administrare a fondului imobiliar cu acordul compartimentului de spatiu locativ din cadrul primariilor de sector.

            Art.20- Cererile pentru spatii disponibilizate in cadrul aceleasi unitati locative se solutioneaza de catre comisiile infiintate conform prevederilor art.2, la propunerea serviciului de spatiu locativ.

            Art.21- Daca beneficiarul unei repartitii emise in conditiile prezentului regulament, a legii locuintei si a normelor metodologice de aplicare a acesteia nu s-a prezentat in termen de 10 zile de la comunicarea repartitiei pentru incheierea contractului de inchiriere, comunicarea isi pierde valabilitatea, locuinta atribuita devenind astfel disponibila.

            Sunt acceptate cazurile in care persoana in cauza face dovada imposibilitatii de a se prezenta in termen.

            Art.22- La solicitarea celor in drept, acolo unde nu s-au repartizat terenuri si s-au repartizat numai locuinte, consiliile locale pot sa repartizeze terenurile aferente locuintelor, in conditiile legii.

            Art.23- In conformitate cu prevederile HGR nr.521/1992, locuintele din fondul de stat administrate de catre institutiile sau serviciile publice de administrare a fondului imobiliar din subordinea consiliilor locale de sector, inchiriate personalului Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii devenite disponibile, vor fi repartizate de catre primaria sectorului in care locuintele sunt situate, de catre comisia prevazuta la art.2 dar numai persoanelor indicate de cele trei institutii, in termen de 30 de zile de la eliberarii lor.

            Art.24- Repartizarea, inchirierea si cumpararea locuintelor realizate in conditiile OGR nr.19/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor face in conditiile prevazaute de normele metodologice de aplicare a acesteia, ale hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ale dispozitiilor Primarului General si primariilor sectoarelor 1-6 in materie.