Hotărârea nr. 41/2003

HOTARAREnr. 41 din 2003-02-13 HOTARIRE 41 din 13/02/2003 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 16/2003 PRIVIND REORGANIZAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR
HOT. 41 13/02/2003
HOTARIRE 41 din 13/02/2003

HOTARIRE     41 din 13/02/2003

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 16/2003 PRIVIND REORGANIZAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.16/2003 privind reorganizarea

Administratiei Strazilor

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Pentru asigurarea celeritatii procesului de punere in aplicare a prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr.16/2003;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.8 lit.”g” si “i” din Ordonanta Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale si Legea nr.24/2000;

            In temeiul prevederilor art.95 alin.(2) lit.”h” si ale art.38 alin.(2) lit.”g: din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Art.5 din Hotararea C.G.M.B. nr.16/2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins: “activitatea Administratiei Strazilor - serviciu public, aflat in subordinea C.G.M.B. va fi preluat de catre Administratia de Coordonare si Reglementare a Circulatiei Bucuresti, institutie publica aflata in subordinea Consiliului Local Sector 5, conform Hotararii Consiliului Local Sector 5 nr.1/2003, cu exceptia activitatii desfasurate de Sectia intretinere pasaje rutiere, Sector intretinere fantani si activitatea desfasurata de Serviciul drumuri, poduri si pasaje”.

            Organizarea si functionarea serviciului de iluminat public, precum si urmarirea derularii contractelor incheiate din cadrul Administratiei Strazilor trece in coordonarea P.M.B. - D.G.U.P.

            Fondurile necesare pentru stabilirea activitatii vor fi alocate pe baza bugetului P.M.B.

            Administratia Strazilor si directiile de specialitate vor pune in aplicare prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Veronica Zamfir – Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.02.2003

Nr.41