Hotărârea nr. 338/2003

HOTARAREnr. 338 din 2003-12-15 HOTARIRE 338 din 15/12/2003 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANSTIC DE DETALIU "P.U.D.-AMENAJARE ACCES PENTRU PERSOANE CU HANDICAP LOCOMOTOR IN INCINTA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, B-DUL REGINA ELISABETA NR.47, SECTOR 5"
HOT. 338 15/12/2003
HOTARIRE 338 din 15/12/2003

HOTARIRE    338 din 15/12/2003

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANSTIC DE DETALIU "P.U.D.-AMENAJARE ACCES PENTRU PERSOANE CU HANDICAP LOCOMOTOR IN INCINTA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, B-DUL REGINA ELISABETA NR.47, SECTOR 5"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “P.U.D. – Amenajare acces pentru persoane cu handicap locomotor in incinta Primariei Municipiului Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a Primariei Municipiului Bucuresti, al Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti al C.G.M.B. si al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare prevederile Legii nr. 519/2002 privind protectia persoanelor cu handicap si Ordinul MLPAT nr. 649/2001 pentru aprobarea normativului IPCT-NP 051/2002;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) si alin. (2), lit. ”k”, coroborat cu art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 Se aproba Planului Urbanistic de Detaliu “P.U.D. – Amenajare acces pentru persoane cu handicap locomotor in incinta Primariei Municipiului Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5”, situat in sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, zona delimitata astfel:

            Teritoriul  de referinta al P.U.D.-ului este delimitat astfel:

-         La nord – B-dul Regina Elisabeta

-         La vest – Str. Elie Radu

-         La sud – Splaiul Independentei

-         La est – Str. Anghel Salignyi

in conformitate cu Plansa “Reglementari”, care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 2 – Terenul supus amenajarii accesului pentru persoane cu handicap locomotor in incinta Primariei Municipiului Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, in conformitate cu documentatia de urbanism aprobata este teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bucuresti si urmeaza a fi supus procedurilor legale in scopul realizarii investitiei de interes public-comunitar.

Art. 3 – Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art. 4 – Se aproga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 5 – Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 15.12.2003

Nr. 338