Hotărârea nr. 336/2003

HOTARAREnr. 336 din 2003-12-15 HOTARIRE 336 din 15/12/2003 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2004
HOT. 336 15/12/2003
HOTARIRE 336 din 15/12/2003

HOTARIRE    336 din 15/12/2003

PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI  PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2004

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din

unele venituri de stat aprobate municipiului Bucuresti prin

Legea bugetului de stat pe anul 2004

 

Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale si ale Legii bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003;

In temeiul art. 38(2) lit. ”d” si art. 46(3) si art. 95(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1 Suma de 604.441.000 mii lei – sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap se repartizeaza pe bugete componente – bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si bugetele sectoarelor 1-6 conform Anexei 1.

Art.2 – Suma de 146.884.000 mii lei - sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului, se repartizeaza la bugetele sectoarelor 1-6, conform Anexei 2.

Art.3 – Suma de 2.807.019.000 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru invatamantul preuniversitar de stat se repartizeaza la bugetele sectoarelor 1-6, conform Anexei 3.

Art.4 - Suma de 46.637.000 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru crese se repartizeaza la bugetele sectoarelor 1-6, conform Anexei 4.

Art. 5 – Se repartizeaza la bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

a)      63.911.200 mii lei, sume defalcate  din impozitul pe venit, din care:

-         43.372.200 mii lei pentru plata contributiilor pentru personalul neclerical din unitatile de cult, si

-         20.539.000 mii lei pentru institutiile de cultura trecute in finantarea bugetului local incepand cu anul 2002;

b)      1.631.982.000 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei;

c)      1.912.000 mii lei, sume deefalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor Centrului (Oficiului) de Consultanta Agricola al Municipiului Bucuresti;

Art.6 – Sumele repartizate la bugetele sectoarelor conform art. 1-4 (anexelor 1-4) pot fi modificate prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea comuna a Primariilor sectoarelor 1-6.

Art.7 Prezenta Hotarare, din care fac parte integranta anexele 1-4, se comunica Primariilor sectoarelor 1-6, Directiei Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti si Trezoreriilor sectoarelor 1-6.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 15.12.2003

Nr. 336

 

 

 


Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotararea nr. 336/15.12.2003

Anexa nr. 1

 

Repartizarea

pe bugete componente

a sumelor defalcate din impozitul pe venit aprobate

Municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2004

pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru incalzirea locuintei,

 precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

 

 

 

-         mii lei –

 

TOTAL

Municipiul

Din care:

 

Bucuresti

C.G.M.B.

Sectorul 1

Sectorul 2

Sectorul 3

Sectorul 4

Sectorul 5

Sectorul 6

T O T A L

608.441.000

7.603.000

45.724.000

121.910.639

103.404.736

90.306.402

157.240.090

82.252.133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotararea nr. 336/15.12.2003

Anexa nr. 2

 

 

Repartizarea

la bugetele sectoarelor 1-6

a sumelor defalcate din impozitul pe venit

aprobate  Municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2004

pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului

 

 

 

-         mii lei –

 

TOTAL

Municipiul Bucuresti

Din care:

 

(sectoare)

Sectorul 1

Sectorul 2

Sectorul 3

Sectorul 4

Sectorul 5

Sectorul 6

TOTAL

146.884.000

35.839.696

40.099.332

12.632.024

23.942.092

17.772.964

16.597.892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotararea nr. 336/15.12.2003

Anexa nr. 3

 

 

Repartizarea

la bugetele sectoarelor 1-6

a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata aprobate

municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2004

pentru finantarea cheltuielilor

invatamantului preuniversitar de stat

 

 

 

-         mii lei –

 

INDICATORI

TOTAL

Municipiul Bucuresti

 

Din care:

 

(sectoare)

Sectorul 1

Sectorul 2

Sectorul 3

Sectorul 4

Sectorul 5

Sectorul 6

 

Invatamant special

Produse lactate si de panificatie

Finantarea cheltuielilor de personal

Burse pentru elevi si obiecte de inventar

217.451.000

87.200.000

2.480.311.000

22.057.000

38.423.592

13.690.400

437.080.704

3.473.978

111.682.834

17.631.840

517.431.957

4.603.296

10.633.354

14.326.960

415.043.138

3.586.468

33.704.905

14.074.080

387.994.863

3.782.775

6.393.059

13.925.840

309.735.938

3.123.271

16.613.256

13.550.880

413.024.400

3.487.212

 

TOTAL

2.807.019.000

492.668.674

651.349.927

443.589.920

439.556.623

333.178.108

446.675.748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotararea nr. 336/15.12.2003

Anexa nr. 4

 

 

Repartizarea

la bugetele sectoarelor 1-6

a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adugata

aprobate  municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2004

pentru finantarea creselor

 

 

 

-         mii lei –

 

TOTAL

municipiul Bucuresti

Din care:

 

(sectoare)

Sectorul 1

Sectorul 2

Sectorul 3

Sectorul 4

Sectorul 5

Sectorul 6