Hotărârea nr. 334/2003

HOTARAREnr. 334 din 2003-12-11 HOTARIRE 334 din 11/12/2003 PRIVIND INSTITUIREA IN SARCINA CETATENILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR OBLIGATII DE REPARARE, INTRETINERE SI IZOLARE TERMICA A LOCUINTELOR ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 180/2017
HOTARARE nr. 334 din 11/12/2003
HOTARIRE 334 din 11/12/2003

HOTARIRE    334 din 11/12/2003

PRIVIND INSTITUIREA IN SARCINA CETATENILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR OBLIGATII DE REPARARE, INTRETINERE SI IZOLARE TERMICA A LOCUINTELOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind instituirea in sarcina cetatenilor Municipiului Bucuresti a unor

obligatii de reparare, intretinere si izolare termica a locuintelor

 

Avand in vedere  Expunerea de motive a consilierilor municipali si Raportul de specialitate comun al Directiei Gospodarire Comunala si Serviciul Contencios Administrativ Juridic din cadrul Primariei sectorului 1 si Directiei juridice din Primaria sectorului 2;

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand dispozitiile art. 588 din Codul Civil;

Fata de prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea locuintelor urbane si rurale aprobata prin Legea nr. 515/2002;

Luand in considerare dispozitiile art. 2 alin. 2 din O.G. nr. 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente;

Vazand prevederile art. 8 din Legea nr. 453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

In temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Cetatenii au obligatia sa asigure ingrijirea si efectuarea reparatiilor de intretinere, consolidarea si izolare termica a locuintelor aflate in proprietatea sau in folosinta lor.

Art.2 - Proprietarii de imobile si terenuri pe a caror limita de proprietate se afla constructii de locuinta aflate in proprietatea sau detinerea altor persoane, vecini cu acestia, au obligatia sa permita accesul temporar dar nu mai mult de 60 de zile, pe proprietate, detinatorilor de locuinte care necesita efectuarea unor reparatii, in  vederea realizarii de catre acestia a lucrarilor de intretinere, consolidare sau izolare termica..

Art.3 - Pe perioada prevazuta la art. 2 detinatorii imobilelor care necesita efectuarea lucrarilor de reparatii au obligatia de a nu afecta proprietatea ocupata temporar a bunurilor sau vegetatiei aflata pe aceasta.

Art.4 - Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 1 din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei; nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 2 din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei. Constatarea contraventiilor se face de catre personalul imputernicit de catre primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, iar acestia din urma aplica sanctiunea.

Art.5 - Dispozitiile prezentei hotarari se completeaza cu prevederile din O.G. nr. 2/2001 privind regimul contraventiilor.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 11.12.2003

Nr. 334