Hotărârea nr. 333/2003

HOTARAREnr. 333 din 2003-12-11 HOTARIRE 333 din 11/12/2003 PRIVIND COMPLETAREA LISTEI SPATIILOR COMERCIALE PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SI A CELOR DE PRESTARI SERVICII CE SE VOR VALORIFICA POTRIVIT LEGII NR.550/2002
HOT. 333 11/12/2003
HOTARIRE 333 din 11/12/2003

HOTARIRE    333 din 11/12/2003

PRIVIND COMPLETAREA LISTEI SPATIILOR COMERCIALE PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SI A CELOR DE PRESTARI SERVICII CE SE VOR VALORIFICA POTRIVIT LEGII NR.550/2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

 BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind completarea listei spatiilor comerciale proprietate privata a

statului si a celor de prestari servicii ce se vor valorifica potrivit

Legii nr. 550/2002

 

Avand in vedere  solicitarile Administratiei Lacurilor si Agrement Bucuresti prin adresele nr. 1585/6/08.05.2003 si nr. 5314/6/03.12.2003;

Vazand Expunerea de motive a consilierilor municipali;

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea Consiliilor judetene sau a Consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local;

In completarea Hotararilor C.G.M.P. nr. 271/2002 si nr. 109/2003;

In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. “f” si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aproba completarea listei spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii ce se vor valorifica potrivit Legii nr. 550/2002, conform anexei care face parte integrata din prezenta hotarare.

Art.2 - Directiile de specialitate din cadrul P.M.B si Primariilor de sector, precum si Administratia Lacurilor si Agrement Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 11.12.2003

Nr. 333

 

 

 

Anexa la Hotararea C.G.M.B.

Nr. 333/11.12.2003

 

 

Nr.

Crt.

Adresa

spatiu

Administrator

Detinator

Teren

aferent

constructiei

Suprafata

constructiei

subterane

1.

Bdul

Basarabiei

nr. 37,

sector 2

Administratia

Lacurilor si

Agrement

Bucuresti

SC WHITE

JUMBO

PRODEXIM

SRL

100 mp

70 mp

2.

Str. Baba

Novac

nr. 22-24,

sector 3

Administratia

Lacurilor si

Agrement

Bucuresti

SC WHITE

JUMBO

PRODEXIM

SRL

100mp

70 mp

3.

Str. Buicliu

Cristea,

sector 5

Administratia Lacurilor si

Agrement

Bucuresti

SC BLACK FISH COM

SRL

120 mp

35 mp

4.

Str. Caporal Ruica,

sector 2

Administratia

Lacurilor si

Agrement

Bucuresti

SC BLACK FISH COM

SRL

100 mp

70 mp

5.

Bdul

Drumul

Taberei,

Sector 6

Administratia

Lacurilor si

Agrement

Bucuresti

SC BLACK FISH COM

SRL

100 mp

70 mp

6.

Bdul Lacul Tei, sector

2

Administratia

Lacurilor si

Agrement

Bucuresti

SC BLACK FISH COM

SRL

100 mp

70 mp