Hotărârea nr. 331/2003

HOTARAREnr. 331 din 2003-12-11 HOTARIRE 331 din 11/12/2003 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A TERENULUI SITUAT IN STR. BANU ANTONACHE NR.44A, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 466,83 M.P., PENTRU REALIZAREA UNUI IMOBIL CU FUNCTIUNE DE BIROURI
HOT. 331 11/12/2003
HOTARIRE 331 din 11/12/2003

HOTARIRE    331 din 11/12/2003

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A TERENULUI SITUAT IN STR. BANU ANTONACHE NR.44A, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 466,83 M.P., PENTRU REALIZAREA UNUI IMOBIL CU FUNCTIUNE DE BIROURI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind concesionarea, prin licitatie publica, a terenului situat in Banu Antonache nr. 44 A, sector 1, in suprafata de 466,83 m.p., pentru realizarea unui imobil cu functiune de birouri

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Investitii si Achizitii Publice si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritorului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de prevederile art. 1(2) si art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

In conformitate cu prevederile art. 10(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001;

In baza Hotararii Consiliului local sector 1 nr. 190/29.08.2003 de aprobare a Proiectului Urbanistic Zonal;

In temeiul prevederilor art. 38(2) lit. “f” si lit. “h” si art. 125(1) si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, a terenului situat in str. Banu Antonache nr. 44A, sector 1, in suprafata de 466,83 m.p., teren ce apartine domeniului privat al municipiului Bucuresti, identificat conform planului anexat, ce face parte integranta din hotarare, necesar realizarii unui imobil cu functiune de birouri.

Art.2  - Durata concesionarii este de 49 de ani

Art.3  - Redeventa minima anuala se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr. 218/1997.

Art.4 - Componenta comisiei de licitatie este stabilita prin Hotararea C.G.M.B. nr. 202/1999,

Art.5 - Directia de Investitii si Achizitii Publice va organiza licitatia publica si perfecta Contractul de concesiune, urmarirea redeventei anuale fiind facuta de Directia Financiar Contabilitate, Urmarire Creante.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 11.12.2003

Nr. 331