Hotărârea nr. 33/2003

HOTARAREnr. 33 din 2003-02-06 HOTARIRE 33 din 06/02/2003 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 422 M.P. SITUAT IN STR. TURNUL EIFFEL NR. 15, SECTORUL 2, PENTRU REALIZAREA UNEI LOCUINTE
HOT. 33 06/02/2003
HOTARIRE 33 din 06/02/2003

HOTARIRE     33 din 06/02/2003

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 422 M.P. SITUAT IN STR. TURNUL EIFFEL NR. 15, SECTORUL 2, PENTRU REALIZAREA UNEI LOCUINTE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 422 m.p., situat in str.Turnul Eiffel nr.15, sector 2, pentru realizarea unei locuinte

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul de specialaitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile art.10(1) din Legea nr.50/1991 - privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si completata prin Legea nr.453/2001 si ale art.1(2) si art.3 din Legea nr.219/198 - privind regimul concesiunilor;

          Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Sectorului 2 nr.28/116.04.2002 prin care se aproba Proiectul de Urbanism de Detaliu pentru realizarea unei locuinte pe terenul situat in str.Turnul Eiffel nr.15, sectorul 2;

          In baza prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.220/1999;

          In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f”, “h” si art.125 (1) si art.125 (2) ale Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba concesionarea prin licitatie publica, pe 49 de ani, a terenului situat in str.Turnul Eiffel nr.15, sectorul 2, cu o suprafata de 422 m.p., identificat conform planului anexat, in vederea realizarii unei locuinte.

          Licitatia va fi organizata de Directia Generala de Investiti si Achizitii Publice.

          Art.2- Redeventa minima anuala se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.218/1997.

          Art.3- Componenta comisiei de licitatie este stabilita prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.202/1999 si prin Dispozitia Primarului General nr.2010/2001.

          Art.4- Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Investiti si Achizitii Publice va incheia contractul de concesiune iar Directia urmarire Creante si Facturi va raspunde de incasarea redeventei.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Zamfir – Ciurezu Elena Veronica

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 06.02.2003

Nr.33