Hotărârea nr. 329/2003

HOTARAREnr. 329 din 2003-12-11 HOTARIRE 329 din 11/12/2003 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 557 M.P., SITUAT IN STR. LOUIS BLANK NR.1, SECTOR 1
HOT. 329 11/12/2003
HOTARIRE 329 din 11/12/2003

HOTARIRE    329 din 11/12/2003

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 557 M.P., SITUAT IN STR. LOUIS BLANK NR.1, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata de

557 m.p., situat in str. Louis Blank nr. 1, sector 1

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate D.U.A.T. se propune aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal in municipiului Bucuresti;

Vazand avizele obtinute de la:

-         Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – DUAT: aviz 3CA21/4/12.03.2003;

-         Comisia urbanism lucrari publice si amenajarea teritoriului a CGMB: aviz 6/2003:

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

-         Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-         Ordinului M.T.C.T. nr. 107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism in municipiul Bucuresti;

-         Ordinul M.T.C.T nr. 91/1991;

-         H.G. nr. 525/1996 de aprobare Regulament general de urbanism;

-         P.U.G. municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.200;

In temeiul prevederilor art. 38 lit. “k”, combinat cu art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata de 557 m.p. situat in str. Louis Blank nr. 1, sector 1.

Art.2 – Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 – Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 - Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 11.12.2003

Nr. 329